Djelatnosti

Za potrebe naših klijenata: pratimo donošenje i izmjene svih propisa i, u skladu s njima, dajemo određena mišljenja, savjete i sugestije. Naši prijedlozi, savjeti i mišljenja pomoći će našim klijentima da usklade svoje poslovanje sa važećim zakonskim propisima.

Kompanijsko pravo

PDF Prezentacija

PDF PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA

 • Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava, kao i osnivanje predstavništava stranih kompanija
 • Konsultacije, pregovori i izrada osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i dr.
 • Savjeti u vezi sa korporativnim upravljanjem
 • Restrukturiranja, spajanja i pripajanja i razdvajanja preduzeća
 • Sudski registar
 • Priprema i savjeti u vezi sa skupštinama akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora, te odbora izvšnih direktora, kao i učešće u njima
 • Registracija u Centralnom registru, Komisiji za HoV i drugim regulatornim tijelima

Spajanje i preuzimanje privrednih društava

 • Savjeti u vezi sa prodajom/kupovinom udjela/akcija u privrednim društvima
 • Izrada due dilligence izveštaja
 • Izrada dokumenata u vezi sa spajanjem i preuzimanjem privrednih društava
 • Postupak pred Konkurencijskim savjetom BiH
 • Upis promjena u nadležni sudski registar, te druge državne registre, uključujući i u registre regulatornih tijela
 • Postupak gašenja preduzeća

Radno pravo

Radno pravo u RS

Radno pravo Federacije BiH

 • Ugovori o radu i zapošljavanje radnika
 • Menadžerski ugovori
 • Pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mjesta
 • Disciplinski postupak
 • Prava i obaveze radnika
 • Prestanak radnog odnosa
 • Zaštita na radu
 • Zapošljavanje stranaca
 • Radne i boravišne dozvole
 • Diskriminacija
 • Medijacija
 • Sudski postupci
 • Sindikati
 • Podsticaji u zapošljavanju radnika

Bankarstvo i finansije

PDF Prezentacija

 • Osnivanje i registracija banaka, investicionih fondova, lizing kompanija, mikro-kreditnih organizacija i drugih finansijskih organizacija,
 • Postupci pred Agencijom za bankarstvo,
 • Postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
 • Korporativno upravljanje i odnosi između akcionara,
 • Sudski registar,
 • Ugovori o bankarskim poslovima,
 • Due diligence kompanija i nekretnina,
 • Spajanje i preuzimanje (M&A),
 • Radni odnosi i ljudski resursi,
 • Naplata potraživanja,
 • Zastupanje u sudskim postupcima,
 • Procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu,
 • Savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.

Pravo osiguranja

PDF Prezentacija

PDF Prezentacija (Reg.i osnivanje osiguravajućih društava)

PDF Prezentacija (Zakon o obaveznim osiguranjima u RS)

 • Osnivanje i registracija osiguravajućih društava,
 • Postupci pred Agencijom za osiguranje,
 • Postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
 • Regresni sudski postupci i postupci za naknadu štete,
 • Procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu,
 • Sudski registar,
 • Korporativno upravljanje i odnosi između akcionara,
 • Ugovori o osiguranju,
 • Due diligence kompanija i nekretnina,
 • Spajanje i preuzimanje (M&A),
 • Radni odnosi i ljudski resursi,
 • Naplata potraživanja,
 • Zastupanje u sudskim postupcima,
 • Savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.

Parnični postupci

 • Bankarski i finansijski sporovi
 • Privredni sporovi
 • Sporovi iz oblasti građevinarstva
 • Sporovi iz oblasti radnih odnosa
 • Sporovi iz oblasti zaštite životne okoline
 • Sporovi iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva
 • Sporovi iz oblasti osiguranja
 • Sporovi iz oblasti trgovine
 • Upravno/javno pravo i regulatorni sporovi
 • Antitrast i konkurencijski sporovi
 • Naplata potraživanja

Stečaj i likvidacija

 • Podnošenje stečajnih prijava i zastupanje stečajnih povjerioca,
 • Zastupanje razlučnih i izlučnih povjerioca,
 • Pravni konsalting i vođenje sudskih postupaka za stečajnog dužnika,
 • Vođenje sudskih postupaka povodom odluka stečajnog upravnika i stečajnog suda,
 • Pregovori sa povjeriocima i stečajnim dužnicima,
 • Analiza finansijskog stanja kompanije/društva, mogućnosti za restruktuiranje dugova i mogućnost reogranizacije,
 • Analiza potraživanja povjerioca,
 • Analiza osiguranih potraživanja (kolaterala),
 • Spajanje i preuzimanje kompanija/društava sa problemima u poslovanju.

Građansko pravo

 • Naknada štete
 • Bračni i porodični odnosi
 • Nasljeđivanje
 • Testament
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o poklonu
 • Pravo vlasništva i druga stvarna prava
 • Nekretnine
 • Naplata potraživanja
 • Eksproprijacija nekretnina
 • Denacionalizacija i restitucija imovine
 • Zadruge i udruženja građana
 • Državljanstvo
 • Ugovori građanskog prava

Nekretnine

 • Savjetovanje investitora o svim aspektima ulaganja u nekretnine, uključujući izbor lokacije, finansiranje, izgradnju, izlazne startegije i sl.,
 • Due diligence i druge oblike pravne analize konkretne imovine ili društva,
 • Učestvovanje u pregovorima sa prodavcima/ kupcima, bankama, građevinskim firmama i drugim stranakama,
 • Priprema ugovora o transakciji, zakupu, finansijama, izgradnji, obezbjeđenju i drugi neophodni sporazumi i dokumenti,
 • Pomoć klijentima pred nadležnim organima uprave u postupku dobijanja dozvola za lokaciju, gradnju, zatim postupku registracije i drugih procedura,
 • Savjetovanje u parnicama vezanim za nekretnine i pitanjima zaštite životne okoline.

Katastar / Zemljišne knjige

 • Uknjižba prava vlasništva i drugih stvarinh prava nad nekretninama
 • Uspostava i uknjižba, te brisanje hipoteka i drugih stvarnih prava
 • Due diligence nekretnina
 • Ukidanje državne svojine
 • Pribavljanje dokumenatacije
 • Savjeti u vezi sa nekretninama

Intelektualna svojina

PDF AUTORSKO I SRODNA PRAVA

PDF PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

 • Registracija i zastita patenata i drugih prava intelektulanog vlasnistva,
 • Vođenje sudskih postupaka zaštite prava intelektualne svojine i naknade štete nastale kršenjem prava intelektualne svojine,
 • Licenca, distribucija i sponzorski sporazumi,
 • Franšize,
 • Konsultantske usluge u vezi svih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu.

Pravo konkurencije

 • Kontrola spajanja preduzeća: savjetovanje o pitanjima vezanim za spajanje, pripajanje i zajednička ulaganja, te izrada i podnošenje svih neophodnih dokumenata konkurencijskim institucijama Bosne i Hercegovine
 • Antitrust i zloupotreba dominantnog položaja: zastupanje i odbrana pred konkurencijskim institucijama, razvoj strategija odbrane za eventualne antitrust štete i potraživanja
 • Horizontalne i vertikalne koncentracije: svakodnevno savjetovanje klijenata u vezi sa aspektima konkurencije u različitim ugovorima, uključujući pravo distribucije, licenciranje, franšize i ugovore o saradnji

Pravo energetike i prirodnih izvora

PDF TELEKOMUNKACIJE U BIH

 • Pomoć entiteskim organima uprave u fazi definisanja pojedinih energetskih projekata,
 • Zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalnih zajednica ili privatnih investitora /konzorcijuma privatnih invesitora u toku pregovora koji vode ka izvršenju sporazuma u vezi sa odgovarajućim energetskim projektom,
 • Priprema nacrta sporazuma,
 • Pomoć klijentu u toku pripreme potrebnih sporazuma koji se odnose na izgradnju energetskih objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi s pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima eksproprijacije i sl.,
 • Pomoć klijentu u toku postupka pribavljanja energetskih dozvola,
 • Pomoć klijentima u fazi osnivanja koncesionih društava,
 • Due diligence projekata, kompanija i nekretnina,
 • Savjetovanje klijenata u vezi sa obnovljivim izvorima energije,
 • Energetski sektori: električna energija, nafta i prirodni plin, obnovljivi izvori energije, vode, energije vjetra, nuklearnu energiju, elektroenergetska postrojenja, cjevovodi i sistemi za prikupljanje, itd.

Koncesije

PDF Prezentacija

 • Pomoć organima državne uprave u fazi definisanja pojedinih koncesionih projekata,
 • Zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalne zajednice ili privatnih investitora/ konzorcijuma privatnih investitora u postupku pregovora koji vode izvršenju ugovora vezanih za određeni koncesioni projekat,
 • Priprema ugovora,
 • Pomoć klijentu u toku pripreme neophodnih ugovora koji se odnose na izgradnju koncesionihi objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi sa pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima ekspropirijacije i sl.,
 • Pomoć klijentu u toku pribavljanja svih potrebnih dozvola,
 • Osnivanje koncesionih društava.

Javno-privatno partnerstvo - JPP

 • Pomoć entitetskoj vladi u fazi definisanja opštih interesa za određene JPP projekte
 • Pomoć entitetskoj vladi / lokalnoj zajednici ili privatnom investitoru u tenderskoj proceduri
 • Zastupanje vlade entiteta /lokalne zajednice ili privatnog investitora/ konzorcijuma privatnih investitora u toku pregovora koji vode izvršenju JPP projekata
 • Priprema JPP ugovora
 • Priprema prateće dokumentacije finansijske i pravne prirode
 • Procjena dugoročnih pravnih rizika
 • Pomoć klijentima u fazi osnivanja preduzeća sa posebnom namjenom da se razviju, održe i funkcionišu u skladu sa ugovorenim poslovima
 • Pomoć entitetskoj vladi / lokalnoj zajednici ili privatnom investitoru u toku implementacije JPP projekta

Porezi i carine

 •  opšte poreskog savjetovanja,
 •  u oblasti indirektnih poreza  savjetovanje o PDV tretmanu ( isporuka robe i usluga, uvoza robe),
 •  savetovanje u oblasti carinskih propisa,
 •  usaglašenost sa carinskim propisima i procedurama, pravila vezana za porijeklo robe, korišćenje carinskih oslobođenja i  olakšica,
 • savetovanje i zastupanje klijenata u poreskim inspekcijama i kontrolama,
 • savjetovanje  i zastupanje u postupcima za prinudnu naplatu poreza i carina,
 • zastupanje u poreskim i carinskim prekršajnim postupcima,
 • zastupanje u upravnom postupku pred nadležnim poreskim organima i upravnim sporovima pred nadležnim sudom.

Porodično i nasljedno pravo

PORODIČNI ADVOKAT

 • Razvod braka
 • Izdržavanje djece i supružnka
 • Utvrđivanje i osporavanje očinstva
 • Utvrđivanje i dioba zajedničke (bračne) imovine
 • Ostavinski postupak
 • Testament
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o poklonu

Državna uprava

 • Zastupanje klijenata u njihovom odnosu sa državnim i regionalnim organima uprave, i to od pravnih institucija do raznih odjeljenja, agencija, odbora i komisija državnih/entitetskih organa.
 • Analiza i odgovor na predložene administrativne propise
 • Pružanje savjeta o regulatornim pitanjima
 • Pomoć u pripremi zakonskih propisa
 • Zastupanje klijenata u pregovorima, postupcima i na raspravama

Denacionalizacija i restitucija imovine

 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim propisima koji regulišu denacionalizaciju i restituciju imovine
 • Prikupljanje podataka, dokumentacije i identifikacije oduzete imovine
 • Podnošenje zahtjeva za denacionalizaciju i resituciju, te zastupanje u postupcima pred nadležnim upravnim i sudskim organima

Privatizacija državnih preduzeća

 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim propisima koji regulišu privatizaciju državnih preduzeća
 • Due diligence
 • Vođenje pregovora oko zaključenja ugovora o kupovini udjela u državnim preduzećima
 • Upis u sudski registar i druge nadležne registre pravnih lica

Javne nabavke

PDF Prezentacija

 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki
 • Pružanje savjeta u vezi sa tenderskom dokumentacijom
 • Podnošenje prijave za učešće u postupku javne nabavke
 • Zaštita prava učesnika u postupku pred ugovornim organom i Kancelarijom za razmatranje žalbi
 • Sudski postupci povodom javnih nabavki

Procjena pravnog rizika

 • Procjena uspjeha u aktivnim parničnim postupcima
 • Procjena uspjeha u pasivnim parničnim postupcima
 • Procjena pravnih rizika u implementaciji projekata
 • Procjena pravnih rizika uvođenja novih procedura i tehnologija
 • Procjena pravnih rizka reorganizacije društva i smanjenja/povećanja broja zaposlenih
 • Procjena uspjeha i dužine trajanja postupaka naplate potraživanja

Zaštita od klevete

PDF Postupak za zastitu od klevete

 • Sačinjavanje demantija
 • Podnošenje zahtjeva za ispravku informacije i objavljivanje demantija
 • Analiza sa službama društva negativnog uticaja iznesene klevete
 • Vođenje sudskog postupka za naknadu štete učinjene klevetom

Fondovi iz programa EU i drugi izvori finansiranja

 • Praćenje i obavještavanje o postojećim fondovima iz programa EU, te drugim domaćim i stranim izvorima finansiranja, stimulisanje i pomoć
 • Pružanje savjeta
 • Prikupljanje dokumentacije i podnošenja zahtjeva za odobravanje sredstava
 • Pomoć u izradi izvještaja o realizaciji odobrenih projekata i utrošku sredstava

Ugovorno pravo

 • Ugovori privrednog prava
 • Međunarodni privredno-pravni ugovori
 • Ugovori stvarnog prava
 • Ugovori obligacionog prava
 • Ugovori radnog prava
 • Ugovori porodičnogog prava
 • Nasljednopravni ugovori
 • Bankarski i finansijski ugovori
 • Ugovori o osiguranju
 • Ugovori iz oblasti građevinarstva
 • Sportski ugovori

Zaštita potrošača

PDF Prezentacija

 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite potrošača
 • Postupci pred Agencijom za kontrolu tržišta
 • Prekršajni postupci u vezi sa zaštitom potrošača
 • Naknada štete

Građevinarstvo

 • Pribavljanje svih odobrenja potrebnih za izgradnju objekata, uključujući i lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu,
 • Izrada ugovora o građenju,
 • Zastupanje klijenata u projektima vlade vezanim za građevinarstvo, kako na lokalnom tako i državnom nivou,
 • Učestvovanje u razvoju projekata alternativnih izvora energije – biomasa, vjetar, solarna,
 • Rad sa klijentima na prepoznavanju i pripremi odgovarajućih zahtjeva za finansiranje vezanih za određene projekte,
 • Zastupanje klijenata u postupku medijacije, arbitraže i u sudskim sporovima,
 • Podrška državnoj upravi u projektima vezanim za građevinarstvo i infrastrukturu.

Pravo telekomunikacija

PDF Prezentacija

 • Investicije i projekti
 • Sporovi
 • Regulatorna pitanja
 • Zaštita klijenata

Zdravstvo

PDF Prezentacija

 • Medicinski propisi
 • Lijekovi
 • Medicinski uređaji
 • Javno i privatno finansiranje
 • Antitrust
 • Zajednička ulaganja
 • Naknade
 • Osiguranje
 • Bolnice i zdravstvene ustanove
 • Porezi
 • Radni odnosi
 • Parnice i žalbe
 • Posredovanje i arbitraža
 • Kolektivno pregovaranje
 • Spajanje

Mirno rješavanja sporova

 • Posredovanje u mirnom rješavanju sporova između dvije strane
 • Zastupanje klijenata u postupku pred izabranim medijatorom ili drugim posrednikom u mirnom rješavanju sporova

Zadruge i udruženja

 • Registracija zadruga
 • Registracija udruženje građana
 • Izrada opštih akata, poslovnih planova, planova razvoja i sl.
 • Priprema i učestvovanja u radu skupštne zadruga i udruženja građana

Sportsko pravo

PDF Prezentacija

 • Osnivanje sportskih klubova i asocijacija
 • Izrada opšth akata
 • Učestvovanje u radu organa klubova i asocijacija
 • Ugovori sportskog prava