Zaštita potrošača za vrijeme novogodišnjih rasprodaja

Datum objave: Utorak, Decembar 27, 2016
Objavljeno u 2016
rasprodaja-pennys-sale-dublin

S obzirom da je pred nama vrijeme novogodišnjih praznika, a samim tim i prazničnih popusta i akcija, ovaj put ćemo se podsjetiti na šta sve treba da obrate pažnju poslodavci kako ne bi kršili prava potrošača, ali i potrošači kako bi znali koja sredstva im stoje na raspolaganju u slučaju povrede nekog od tih prava. Većina potrošača u Republici Srpskoj djelimično je upoznata sa svojim pravima, ali opet sticajem okolnosti postaju lake žrtve loše trgovačke prakse. Slijedeći svako svoj interes, […]

RADNO PRAVO – FLEKSIBILNO RADNO VRIJEME I RAD NA DALJINU

Datum objave: Petak, Decembar 23, 2016
Objavljeno u 2016
21127-improve-your-time-management-skills-at-work

U okviru ovogodišnjeg Kongresa advokata ( Union Internationale des Avocats – UIA ) održanog u Budimpeši, u periodu od 28.10. do 01.11.2016. godine, jednom od održanih sesija obuhvaćeno je i radno pravo. U okviru ove sesije akcenat je stavljen na fleksibilno radno vrijeme i rad na daljinu, kao i pojavne oblike fleksibilnog radnog radnog vremena. Učešće u ovoj sesiji uzelo je ukupno 9 (devet) europskih zemalja, a koje su iznijele zakonsku regulativu radnog prava zemalja iz kojih dolaze u dijelu […]

Probijanje pravne ličnosti

Datum objave: Petak, Decembar 16, 2016
Objavljeno u 2016
business-baordroom

Uvođenje privatnog kapitala u privredne tokove otvorilo je vrata brojnim mogućim zloupotrebama društva u korist osnivača, odnosno vlasnika istog te je tako i nastala potreba za stvaranjem neke vrste odbrambenog mehanizma. Jedno od potencijalnih rješenja je uvođenje instituta probijanja pravne ličnosti u Zakon o privrednim društvima (eng. lifting the veil – piercing the corporate veil), koji su uporedna zakonodavstva već uvela u svoj pravni život. Osnivači se najčešće opredjeljuju za osnivanje društva kapitala, jer ih ta forma ograđuje od odgovornosti za […]

NOVI ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

Datum objave: Ponedjeljak, Decembar 12, 2016
Objavljeno u 2016
24

U „Službenom Glasniku RS“ broj 97 od dana 18.11.2016. godine, objavljen je novi Zakon o lokalnoj samoupravi  Republike Srpske, a isti je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 26.11.2016. godine. Stupanjem na snagu ovog Zakona, prestao je da važi raniji Zakon o lokalnoj samoupravi RS (objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 101 od 18. novembra 2004, 42/05, 118/05, 98/13). Novim Zakonom o lokalnoj samoupravi uređuje se sistem lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, način i uslovi njihovog formiranja, […]

SPORT KLUB PRED KONKURENCIJSKIM SAVJETOM BOSNE I HERCEGOVINE

Datum objave: Četvrtak, Decembar 8, 2016
Objavljeno u 2016
vlcsnap-2015-05-11-23h50m02s105

Konkurencijski  Savjet BiH, u okviru svoje nadležnosti da odlučuje o postojanju zabranjenog konkurecijskog  djelovanja na tržištu BiH, donio je dana 16.12.2013. godine odluku br. 05-26-3-002-179-II/13. Navedenom odlukom Konkurencijski Savjet BiH utvrdio je da je privredni subjekat IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu, Bukurešt, Republika Rumunija direkno i/ili preko svog zastupnika Sport Klub d.o.o. Sarajevo, zloupotrebio dominantni položaj na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima  visokog kvaliteta koji uključuje i prenos Live paketa engleske Premier Lige u BiH. Istom je […]

Privacy and Data Protection in a Digital World

Datum objave: Četvrtak, Novembar 17, 2016
Objavljeno u 2016
Businessman selecting a futuristic padlock with a data center on

Jedna od dvije glavna teme godišnjeg kongresa Union Internationale des Avocats (UIA) koji je krajem oktobra održan u Budimpešti bila je „Privacy and Data Protection in a Digital World“. Glavna tema ove sesije je  bila pitanje državnog nadzora građana u svrhu vođenje krivičnih postupaka (javni aspekt), kao i korporativno korištenje ličnih podataka klijenata / korisnika za komercijalne potrebe (privatni aspekt). Ova pitanja su zasigurno zajednička mnogim zemljama i izazov je kako da se osigura efektivna zaštita advokatske profesionalne privilegije kao […]

PORESKO PRAVO – OLAKŠICE I OSLOBAĐANJA

Datum objave: Četvrtak, Novembar 10, 2016
Objavljeno u 2016
ekonomisti-privreda-1388868988-422317

Porezi predstavljaju najznačajnini instrument prikupljanja prihoda u nacionalnoj ekonomiji te u državnom sistemu predstavljaju jednu od najznačajnijih stavki budžetskog poslovanja. Poreski sistem Republike Srpske čini grupa direktnih poreza, i to; -          Porez na dohodak – regulisan Zakonom o porezu na dohodak Republike Srpske -          Porez na dobit – regulisan Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske -          Porez na nepokretnost – regulisan Zakonom o porezu na nepokretnostima Republike Srpske, i -          Porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara – regulisan […]

ACTIO PAULIANA – Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Datum objave: Četvrtak, Novembar 3, 2016
Objavljeno u 2016
Old books in classic library

U današnjem vremenu i poslovnom svijetu svjedoci smo različitih zloupotreba dužnika tj. izbjegavanja ispunjenja obaveza prema povjeriocima na različite načine. Iskustvo pokazuje da insolventan dužnik često pokušava izbjeći svoje obaveze. Naša zakonska regulativa ne pruža najsigurniju zaštitu povjerilaca u tom pogledu a jedan od instituta kojima se još od starog Rima pokušavaju osujetiti ti pokušaji dužnika jeste institut pobijanja.  Ustanova pobijanja je u naše pravo dospjela iz njemačkog zakonodavstva i to konkretno putem austrijske kodifikacije, a time iz njemačke pravne […]

VLASNIČKI ODNOSI U REPUBLICI SRPSKOJ I NJIHOVA TRANSFORMACIJA NAKON RASPADA SFRJ

Datum objave: Utorak, Oktobar 18, 2016
Objavljeno u 2016
home-ownership

Vlasnički odnosi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini svoju transformaciju doživjeli su nakon raspada SFRJ i prelaska na društveno-ekonomski sistem koji se zasniva na privatnoj svojini i slobodnom tržišnom privređivanju. U ovom tekstu pokušaćemo u najkraćim crtama opisati razvojni put pravnog sistema koji se odnosi na pravo svojine, od perioda bivše SFRJ do danas, čija je osnovna karakteristika razlikovanje opštenarodnog, državnog i društvenog vlasništva, s jedne strane i privatnog vlasništva, s druge strane. Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske […]

INVESTICIONI FONDOVI – Kratka analiza primjene Zakona o izmjenama i dopunama ZIF-a

Datum objave: Utorak, Septembar 20, 2016
Objavljeno u 2016
???????????????????????????????????????????????????????

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, Bosna i Hercegovina preuzela  je obavezu da svoje propise usklađuje sa pravom Evropske unije. Tako je u postupku izmjena Zakona o investicionim fondovima bilo neophodno uskladiti pojedine odredbe sa direktivama koje uređuju osnivanje i poslovanje društava za upravljanje i investicionih fondova. Prošle godine, Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Nacrt izmjena i dopuna Zakona o investicionim fondovima. Jedna od najbitnijih izmjena ZIF-a,  je obaveza fondova u zatvorenoj formi da se transformišu […]