PRESTANAK UGOVORA O KONCESIJI

Datum objave: Subota, Decembar 9, 2017
Objavljeno u 2017
Contract-Law-Ft-Lauderdale-Florida

Koncesija je pravni posao kojim država ili jedinica lokalne samouprave ustupa pravo obavljanja privrednih djelatnosti korišćenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa kao ili pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa. Detaljno je regulisana Zakonom o koncesijama RS i pravilnicima koji uređuju ovu oblast. Iako se ugovor o koncesiji zaključuje na duže vrijeme, s tim da rok ne može biti duži od 50 godina, postoje razlozi zbog kojih isti može prestati i prije isteka perioda na […]

POSTUPAK ZA UKNJIŽBU GARAŽA U KNJIGU ULOŽENIH UGOVORA

Datum objave: Srijeda, Novembar 8, 2017
Objavljeno u 2017
garaze1 (1)

Postupak za uknjižbu garaža u knjigu uloženih ugovora regulisan  je Zakonom o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” br. 98/2004, 71/10, 30/12, 117/12, 67/13, kao i podzakonskim aktom Pravilnikom o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, objavljenog u “Službenom glasniku Republike Srpske” br. 60/2005. Uknjižba garaže koja je izgrađena kao poseban objekat ili kao prostorija koja ima zaseban ulaz a namjenjena je za […]

PRENOS PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Datum objave: Četvrtak, Novembar 2, 2017
Objavljeno u 2017
finansijsko-trziste

Prenos  prava iz hartija od vrijednosti  regulisan je Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti  donesenim od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar), a koji je stupio na snagu marta 2017. godine. Prenos prava iz hartija od vrijednosti vrši se prenosom hartija od vrijednosti sa računa dotašnjeg vlasnika na račun novog vlasnika po sledećim osnovama: akt suda ili drugog državnog organa, zakon, nasljeđivanje i drugi pravni poslovi u skladu […]

PRAVA I OBAVEZE TURISTIČKIH AGENCIJA PREMA KORISNICIMA USLUGA

Datum objave: Srijeda, Septembar 20, 2017
Objavljeno u 2017
newslet

Novim zakonom o turizmu iz 2017. godine predviđeno je donošenje strategije razvoja turizma u našoj zemlji, ali bez uređenja unutrašnjih odnosa između pružalaca turističkih usluga i korisnika usluga svaka strategija i planiranje poboljšanja kvaliteta usluge bila bi manjkava i uzaludna. Opštepoznato je da turističke agencije imaju određene obaveze prema korisnicima usluga prilikom zaključenja pravnih poslova, paket-aranžmana i ugovora, ali korisnicima usluga nikada do kraja nisu prezentovane obaveze tur. agencija propisane Zakonom o turizmu. Ono što bi svaki korisnik usluga trebao […]

PRENOS KONCESIONIH PRAVA –USTUPANJE UGOVORA O KONCESIJI

Datum objave: Srijeda, Septembar 13, 2017
Objavljeno u 2017
kon

Ekonomska kriza u svijetu, pa i stanje u privredi naše zemlje uticali su i na koncesiona prava privrednih društava u Republici Srpskoj tj. nametnuli su kao aktuelnu temu prenos koncesionih prava. Najčešće situacije koje se u praksi dešavaju jeste da u vrijeme dobijanja koncesionih prava na korištenje prirodnih dobara, privredna društva imaju izuzetno povoljnu sliku na tržištu određenih proizvoda najčešće mineralnih sirovina i gotovih proizvoda namijenjenih za izvoz. Time pored plaćanja godišnje koncesione naknade, plaćanja radne snage i poreza državi […]

Zakon o osiguranju u FBiH

Datum objave: Ponedjeljak, August 21, 2017
Objavljeno u 2017
osig

Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju Federacija BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 23/17) dana 06.04.2017. godine,  preostao je da se primjenjuje raniji Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” br. 24/05 i 36/10). Novi zakon o osiguranju Federacije BiH donesen je radi usklađivanja odredaba zakona iz oblasti osiguranja Federacije BiH sa pravom Evropske Unije, odnosno radi ispunjavanja uslova na koje se obavezala BIH. Zakon o osiguranju reguliše pitanja društava za osiguranje i društava za […]

Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove

Datum objave: Srijeda, Juli 26, 2017
Objavljeno u 2017
concept medical lawsuit

Dana 13.06.2017. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 53/17. Ovim Pravilnikom stavljen je van snage raniji Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 121/11). Novi Pravilnik propisuje minimalne uslove koji se odnose na prostor, kadar i opremu, koje treba da ispunjava zdravstvena ustanova koja ima namjeru da počne sa radom i obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Istim Pravilnikom propisan […]

Upućivanje radnika na rad u inostranstvo

Datum objave: Petak, Juli 7, 2017
Objavljeno u 2017
ino rad

Zakonom o radu predviđena je mogućnost da poslodavac može uputiti radnika na rad u drugu zemlju u kojoj poslodavac obavlja dio svoje djelatnosti, pod uslovom da poslovi koje radnik treba da obavlja odgovaraju njegovim stručnim i radnim sposobnostima. Prilikom upućivanja radnika na rad u drugu zemlju bitno je da se i radnik i poslodavac upoznaju sa poreskim, zdravstvenim i socijalnim propisima kako bi mogli ostvarivati prava koja im stoje na raspolaganju. Prvo je potrebno da radnik i poslodavac zaključe sporazum […]

SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA AKCIJAMA I OSTALIM REGISTROVANIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI, TE OSNIVAČKOM ILI DRUGOM UDJELU U PRAVNOM LICU

Datum objave: Subota, Maj 20, 2017
Objavljeno u 2017
berza_1_160715_tw1024

U posljednje vrijeme dosta aktuelno pitanje koje se javlja kako u pravnoj teoriji, tako i u praksi predstavlja postupak sprovođenja prinudnog izvršenja na akcijama i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti, te osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu. Nakon reformi društveno-političkog uređenja sprovedenih na našim prostorima krajem 80-tih i početkom 90-tih godina 20. vijeka, izjednačeni su svi oblici svojine čime su ujedno stvoreni uslovi za osnivanje privrednih subjekata u privatnoj svojini te za uspostavljanje tržišne utakmice pod uslovima koji su […]

PLAĆANJE TUĐIH PORESKIH OBAVEZA!

Datum objave: Četvrtak, Maj 4, 2017
Objavljeno u 2017
porezi_v

Imajući u vidu sve veći broj upita i potrebu naših klijenata da se bliže upoznaju sa obavezom plaćanja poreske obaveze od strane članova porodice poreskog obveznika, u nastavku dajemo kratak rezime konkretne pravne situacije. Poreska uprava Republike Srpske nadležna je za registraciju i identifikaciju poreskih obveznika, utvrđivanje poreske obaveze, te između ostalog i za redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja. S druge strane, obaveza plaćanja poreza kao i sporednih poreskih potraživanja leži na poreskom obvezniku, odnosno svakom […]