PRAVA I OBAVEZE TURISTIČKIH AGENCIJA PREMA KORISNICIMA USLUGA

Datum objave: Srijeda, Septembar 20, 2017
Objavljeno u 2017
newslet

Novim zakonom o turizmu iz 2017. godine predviđeno je donošenje strategije razvoja turizma u našoj zemlji, ali bez uređenja unutrašnjih odnosa između pružalaca turističkih usluga i korisnika usluga svaka strategija i planiranje poboljšanja kvaliteta usluge bila bi manjkava i uzaludna. Opštepoznato je da turističke agencije imaju određene obaveze prema korisnicima usluga prilikom zaključenja pravnih poslova, paket-aranžmana i ugovora, ali korisnicima usluga nikada do kraja nisu prezentovane obaveze tur. agencija propisane Zakonom o turizmu. Ono što bi svaki korisnik usluga trebao […]

PRENOS KONCESIONIH PRAVA –USTUPANJE UGOVORA O KONCESIJI

Datum objave: Srijeda, Septembar 13, 2017
Objavljeno u 2017
kon

Ekonomska kriza u svijetu, pa i stanje u privredi naše zemlje uticali su i na koncesiona prava privrednih društava u Republici Srpskoj tj. nametnuli su kao aktuelnu temu prenos koncesionih prava. Najčešće situacije koje se u praksi dešavaju jeste da u vrijeme dobijanja koncesionih prava na korištenje prirodnih dobara, privredna društva imaju izuzetno povoljnu sliku na tržištu određenih proizvoda najčešće mineralnih sirovina i gotovih proizvoda namijenjenih za izvoz. Time pored plaćanja godišnje koncesione naknade, plaćanja radne snage i poreza državi […]

Zakon o osiguranju u FBiH

Datum objave: Ponedjeljak, August 21, 2017
Objavljeno u 2017
osig

Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju Federacija BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 23/17) dana 06.04.2017. godine,  preostao je da se primjenjuje raniji Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” br. 24/05 i 36/10). Novi zakon o osiguranju Federacije BiH donesen je radi usklađivanja odredaba zakona iz oblasti osiguranja Federacije BiH sa pravom Evropske Unije, odnosno radi ispunjavanja uslova na koje se obavezala BIH. Zakon o osiguranju reguliše pitanja društava za osiguranje i društava za […]

Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove

Datum objave: Srijeda, Juli 26, 2017
Objavljeno u 2017
concept medical lawsuit

Dana 13.06.2017. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 53/17. Ovim Pravilnikom stavljen je van snage raniji Pravilnik o uslovima za početak rada zdravstvene ustanove (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 121/11). Novi Pravilnik propisuje minimalne uslove koji se odnose na prostor, kadar i opremu, koje treba da ispunjava zdravstvena ustanova koja ima namjeru da počne sa radom i obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Istim Pravilnikom propisan […]

Upućivanje radnika na rad u inostranstvo

Datum objave: Petak, Juli 7, 2017
Objavljeno u 2017
ino rad

Zakonom o radu predviđena je mogućnost da poslodavac može uputiti radnika na rad u drugu zemlju u kojoj poslodavac obavlja dio svoje djelatnosti, pod uslovom da poslovi koje radnik treba da obavlja odgovaraju njegovim stručnim i radnim sposobnostima. Prilikom upućivanja radnika na rad u drugu zemlju bitno je da se i radnik i poslodavac upoznaju sa poreskim, zdravstvenim i socijalnim propisima kako bi mogli ostvarivati prava koja im stoje na raspolaganju. Prvo je potrebno da radnik i poslodavac zaključe sporazum […]

SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA AKCIJAMA I OSTALIM REGISTROVANIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI, TE OSNIVAČKOM ILI DRUGOM UDJELU U PRAVNOM LICU

Datum objave: Subota, Maj 20, 2017
Objavljeno u 2017
berza_1_160715_tw1024

U posljednje vrijeme dosta aktuelno pitanje koje se javlja kako u pravnoj teoriji, tako i u praksi predstavlja postupak sprovođenja prinudnog izvršenja na akcijama i ostalim registrovanim hartijama od vrijednosti, te osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu. Nakon reformi društveno-političkog uređenja sprovedenih na našim prostorima krajem 80-tih i početkom 90-tih godina 20. vijeka, izjednačeni su svi oblici svojine čime su ujedno stvoreni uslovi za osnivanje privrednih subjekata u privatnoj svojini te za uspostavljanje tržišne utakmice pod uslovima koji su […]

PLAĆANJE TUĐIH PORESKIH OBAVEZA!

Datum objave: Četvrtak, Maj 4, 2017
Objavljeno u 2017
porezi_v

Imajući u vidu sve veći broj upita i potrebu naših klijenata da se bliže upoznaju sa obavezom plaćanja poreske obaveze od strane članova porodice poreskog obveznika, u nastavku dajemo kratak rezime konkretne pravne situacije. Poreska uprava Republike Srpske nadležna je za registraciju i identifikaciju poreskih obveznika, utvrđivanje poreske obaveze, te između ostalog i za redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja. S druge strane, obaveza plaćanja poreza kao i sporednih poreskih potraživanja leži na poreskom obvezniku, odnosno svakom […]

AF SAJIĆ VEĆ SEDMU GODINU ZA REDOM RANGIRANA KAO NAJBOLJA U RS

Datum objave: Četvrtak, April 20, 2017
Objavljeno u 2017
Legal-500-Image

LEGAL 500 je za 2016. godinu Advokatsku firmu SAJIĆ iz Banja Luka rangirao  kao najbolju advokatsku kuću u Republici Srpskoj, i među prve tri u Bosni I Hercegovini. Advokat Aleksandar Sajić, zajedno sa timom koji čine advokati Nataša Krejić i Sanja Đukić, označen je kao vodeći stručnjak iz privrednog i korporativnog prava i M&A. Advokat i partner Stojanka Sajić, u timu sa advokatom Tijanom Kondić, rangirana je kao vodeći pojedinac u oblasti nekretnina i prava građevinarstva. U dijelu NEKRETNINE I […]

Javni poziv Ministarstva privrede Republike Srbije za učešće u postupku privatizacije

Datum objave: Petak, April 7, 2017
Objavljeno u 2017
26Gk9kpTURBXy9kMWQ4MDZlNmRlMGI0MTM4OTdkOGNjNDQ2ZDM2NWFjNS5qcGeRlALNBLAAwoGhMQI

Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je u četvrtak 30. marta 2017. godine, javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije za tri privredna kompleksa i to: Preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja  HIP-Azotara Pančevo, d.o.o. Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP-Petrohemija Pančevo Metanolsko-sirćetni kompleks AD Kikinda (MSK Kikinda).             Namjera je da se izvrši privatizacija ova tri privredna subjekta, a koja započinje podnošenjem pisma zainteresovanosti na unaprijed propisanom obrascu s tim […]

ZAKON O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE

Datum objave: Srijeda, Mart 22, 2017
Objavljeno u 2017
image03

Novi Zakon o bankama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 4 od 17. januara 2017. godine, te stupio na snagu 8 dana od objavljivanja, to jest 25.01.2017. godine, čime je prestao da važi raniji Zakon o bankama. Donošenju ovog zakona prethodila su oprečna mišljenja i stavovi u pogledu novih zakonskih rješenja koja predviđa, ali je evidentno da je u novom zakonu sadržan niz promjena i različitih regulaciju u odnosu na prošli zakon, iako suštinski nije mijenjana postavka bankarskog […]