Energetika

Datum objave: Petak, Oktobar 9, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Potpisivanjem Izjava o elektroenergetskoj politici (Electricity Policy Statement) u 2000. godini, usvajanjem entitetskih Zakona o električnoj energiji, Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH 2002. godine, Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH i Zakona o osnivanju NOS-a za prenosni sistem BiH u 2004. godini  započela je reforma elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Ovaj  proces dodatno je osnažen potpisivanjem Ugovora o uspostavi energetske zajednice na području jugoistočne Evrope između EU i učesnica […]

Koncesije

Datum objave: Petak, Oktobar 9, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa, kao i pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa, a to se pravo ustupa koncesionaru na određeno vrijeme, uz plaćanje koncesione naknade. Zakon o koncesijama je Narodna skupština Republike Srpske usvojila dana 27. juna 2013. godine i isti je objavljen u  Službenom glasniku RS broj: 59/13.  PDF PUBLIKACIJA

Rudarstvo

Datum objave: Petak, Oktobar 9, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Oblast rudarstva u Republici Srpskoj regulisana je Zakonom o rudarstvu RS ( “Službeni glasnik RS” broj 59 od 25. juna 2012). Navedenim zakonom uređuju se uslovi i način eksploatacije rudnog bogatstva u zemlji i na njenoj površini, riječnom i jezerskom dnu ili ispod njega, izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, rudarski projekti, rudarska geodetska mjerenja i planovi, mjere zaštite, nadzor i druga pitanja koja se odnose na korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srpske. Rudnim bogatstvom smatraju se sve organske […]

PRIZNAVANJE STRANIH SUDSKIH ODLUKA U REPUBLICI SRPSKOJ/FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Datum objave: Petak, Septembar 11, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

  1.            Primjenljivi zakoni U Federaciji Bosne i Hercegovine postupak priznavanja se sprovodi po odredbama Zakona o vanparničnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim  odnosima („Sl. list SFRJ“ 43/82, 72/82-1645),  Uredbe sa zakonskom snagom o priznavanju i primjeni saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički propisi („Sl. list RBiH“ broj: 2/92-5, 13/94-189) i Zakon o […]

Doprinos u izradi knjige “International Commercial Debt Collection: Statute of Limitations”

Datum objave: Srijeda, August 26, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Advokatska firma Sajić je na poziv autora Davida Franklina, advokata iz Montreala, učestvovala u pripremi knjige pod naslovom International Commercial Debt Collection: Statute of Limitations, koja će biti objavljena u izdanju Thomson Reuters Canada Limited. Cilj ove knjige jeste da prikaže karakteristike različitih pravnih sistema kada je u pitanju institut zastare u oblasti međunarodne trgovine robom i uslugama, počev od Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, te približno još 50 država svijeta. Prepoznajući u ovakvom pozivu jedinstvenu priliku da pravo Bosne i […]

STRANA ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Datum objave: Srijeda, Juli 15, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Bosna i Hercegovina, samim tim i Republika Srpska, posljednjih godina sve više truda ulažu u proces privlačenja stranih investicija kao jedan od značajnih načina za podsticanje razvoja privrede i rješavanja problema nezaposlenosti. Posljednjih godina postignut je i znatan napredak na ovom polju i to prilagođavanjem legislative radi olakšavanja samog procesa. PDF PUBLIKACIJA

RADNO PRAVO

Datum objave: Ponedjeljak, Juni 8, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Kako Bosna i Hercegovina još uvijek prolazi kroz period  tranzicije, suočavanja  sa brojnim sistematskim i institucionalnim problemima, to je i postupak stanadardizacije i harmonizacije važećih zakonskih normi sa noramama evropskog zakonodavstva spor i dugotrajan, a što se naročito odražava na oblasti radnog prava, kao oblast koja je sa socijalnog aspekta najosjetljivija. U nemogućnosti postizanja saglasnosti između socijalnih partnera i poslodavaca oko zakonskog regulisanja radno-pravne materije sve su veći zahtjevi stranaka, kako poslodavaca tako i radnika, za korištenjem advokatskih usluga iz […]

REGISTRACIJA I OSNIVANJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Datum objave: Srijeda, April 22, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Proces tranzicije, trend usklađivanja i harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije, dovela je i do transformacije zakonodavstva iz oblasti prava osiguranja Bosne i Hercegovine, prije svega donošenjem zakona iz oblasti osiguranja na entitetskom nivou. Danas BiH ima tri različite jurisdikcije kojima reguliše oblast prava osiguranja, i to jurisdikciju na državnom nivou, te posebno zakonodavstvo entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Brčko Distrikt BiH, kao posebna administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom BiH, nema posebno zakonodavstvo kojim reguliše oblast osiguranja, već osiguravajuća društva iz […]

PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH PREDUZEĆA

Datum objave: Utorak, April 21, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Privatizacija predstavlja proces transfera imovine, odnosno kapitala iz državne u privatnu svojinu. U širem smislu može označavati i privatno upravljanje državnom imovinom. U Republici Srpskoj je do 2007. godine postupak privatizacije bio u nadležnosti Direkcije za privatizaciju Republike Srpske a nakon toga, preostali državni kapital u preduzećima u Republici Srpskoj uvršten je u portfelј Akcijskog foda Republike Srpske kojim upravlja Investiciono razvojna banka Republike Srpske (IRB), te od 20. juna 2007. godine IRB je preuzela i ulogu ovlašćenog prodavca državnog […]

PREKRŠAJNI POSTUPAK U REPUBLICI SRPSKOJ

Datum objave: Petak, Mart 27, 2015
Objavljeno u Nekategorisano

Zakon o Prekršajnom postupku Republike Srpske donesen je 18.07.2014. godine, objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske br. 63/14, a stupio je na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske. Kao posljedica stupanja na snagu ovog Zakona o prekršajima: prestaje da važi Zakon o prekršajima Republike Srpske (Sl.gl. RS br.34/06, 1/09, 29/10, i 109/11),prestaju da važe odredbe drugih zakona koje su u suprotnosti sa ovim zakonom, a odnose se na postupak drugih organa, primjena ovog Zakona […]