ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZPP-a FBIH

Datum objave: Četvrtak, Decembar 31, 2015
Objavljeno u 2015
arbitraža

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je a Predsjednik FBIH je dana 16.12.2015. godine donio ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBIH pandan je izmjenama istog Zakona u Republici Srpskoj koji je donijet još 2013. godine.

Najvažnije promjene pomenutog zakona u FBIH a koje su prije 2 godine zaživile u Republici Srpskoj su:

1. Obavezni dijelovi tužbe

Osnov za nadležnost suda i pravni osnov tužbenog zahtjeva više nisu obavezni dijelovi tužbe.

2. Postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja

Ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom FBIH radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

U 5 članova opisana je procedura zahtjeva i postupanje Vrhovnog suda.

3. Uvođenje ograničenja (vrijednosnog) za punomoćnike prilikom zastupanja pred sudovima

Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000,00 KM, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit.

4. Zastupanje kod radnih sporova

U radnim sporovima radnika može, besplatno, zastupati i osoba zaposlena za pružanje pravne pomoći pri sindikatu, pod uslovom da je diplomirani pravnik koji ima položen pravosudni ispit.

5. Promjena uslova za izjavljivanje revizije – vrijednosni census i zastupanje u postupku po reviziji

Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 30.000,00 KM (umjesto ranijih 10.000,00 KM) a u privrednim sporovima 50.000,00 KM.

Druga promjena odnosi se na to da stranka može izjaviti reviziju putem punomoćnika koji je advokat. Izuzetno ista može sama podnijeti reviziju ako ima položen pravosudni ispit ili ovlastiti nekoga ko nije advokat a ima položen pravosudni ispit.

6. Tužba za zaštitu kolektivnih interesa – nova tužba

 Udruženja, tijela, ustanove ili druge organizacije osnovane u skladu sa zakonom, koje se u sklopu svoje registrovane ili propisom određene djelatnosti bave zaštitom zakonom utvrđenih kolektivnih interesa i prava građana, mogu, kada je takvo ovlaštenje posebnim zakonom izričito predviđeno i uz uslove predviđene tim zakonom, podnijeti tužbu (tužba za zaštitu kolktivnih interesa i prava) protiv fizičkog ili pravnog licakoje obavljanjem određene djelatnosti ili uopšteno radom, postupanjem, uključujući i propuštanjem, teže povrjeđuje ili ozbiljno ugrožava takve kolektivne interese i prava.

7. Sporovi male vrijednosti – Mal

 Sporovi male vrijednosti jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi 5.000,00 KM (ranije 3.000,00 KM).

8. Ostale promjene

 Ovim izmjenama i dopunama predviđene su i druge promjene kao što su pravo stranke da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku, nadležnost suda za suđenje u sporovima za zaštitu potrošača, dio koji se odnosi na preinačenje tužbe, dopunsku presudu, presudu zbog propuštanja, postupanje sudova kada Evropski sud za ljudska prava utvrdi povredu bilo kojeg ljudskog prava ili osnovne slobode zagarantovane Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, tonsko snimanje ročišta itd.

Autor teksta:

Željko Vlačić

Telefon: 051/223-631, 051/227620

E-mail: zeljko@afsajic.com