ZAKON O POREZU NA NEPOKRETNOST REPUBLIKE SRPSKE

Datum objave: Ponedjeljak, Decembar 7, 2015
Objavljeno u 2015
imovina-nedovršena

Zakon o porezu na nepokretnost objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske br. 91/15, i stupa na snagu 01.01.2016. godine.

U roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministar finansija će donijeti.

 • Pravilnik o upisu u Fiskalni registar nepokretnosti – kojim se propisuje upis u Fiskalni registar nepokretnosti, obrazac prijave, uslovi, način i postupak upisa nepokretnosti,
 • Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnost – kojim se propisuje poreski račun i način plaćanja  poreza na nepokretnosti, postupak i uslovi  ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice koja se plaća po stopi do 0,20%, kao i sadržaj, uslovi i postupak izdavanja poreskog računa i način plaćanja poreza na nepokretnost.

Stupanjem na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o porezu na nepokretnosti (Službeni glasnik Republike Srpske , br. 11/08, 118/09 i 64/14).

POJAM

Zakon o porezu na nepokretnost uređuje se oporezivanje nepokretnosti u Republici Srpskoj, oslobađanje od oporezivanja i umanjenje poreske osnovice, način plaćanja poreza i obaveza Poreske uprave Republike Srpske, drugih organa Republike Srpske, drugih organa, opština i gradova u oblasti poreza na nepokretnosti.

PREDMET OPOREZIVANJA

Predmet oporezivanja su nepokretnosti koje se nalaze u Republici Srpskoj koje nisu izuzete od oporezivanja u skladu sa zakonom.

Građevinski objekti i zemljište koje čine jednu cjelinu a u vlasništvu su različitih lica mogu se oporezivti odvojeno. Stambene i poslovne jedinice koje su u sastavu zgrada oporezuju se odvojeno.

PORESKI OBVEZNIK

Poreski obveznik poreza na nepokretnost je vlasnik nepokretnosti. U slučaju suvlasništva i zajedničkog vlasništva, svaki suvlasnik i svaki zajedničar je poreski obveznik, srazmjerno vlasničkom udjelu. Ukoliko se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik u ovom slučaju je lice koje po bilo kojem osnovu koristi nepokrtnost.

Obaveza plaćanja poreza na nepokretnost nastaje kada poreski obveznik stekne ili počne da koristi nepokretnost. Što se tiče nepokretnosti u izgradnji iste podliježu plaćanju poreza prema procentu izgrađenosti na dan procjene vrijednosti.

Kada nastane poreska obaveza, poreski obveznik je dužan da Poreskoj upravi podnese prijavu za upis u Fiskalni registar nepokretnosti. Navedena prijava se podnosi područnoj jedinici Poreske uprave prema lokaltetu nepokretnosti i to u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze. Nakon podnesene prijave Poreska uprava je dužna u roku od dva dana da izvrši upis podataka u Fiskalni registar nepokretnosti i da svakoj nepokretnosti dodjeli poreski  broj.

PORESKA OSNOVICA

Poresku osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti predstavlja procjenjena tržišna vrijednost nepokretnosti koja je određena u skladu sa ovim zakonom.

Porez na nepokretnosti se plaća po stopi do 0,20%, osim u slučajevima kada se radi o nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost, kao što su bjekti za proizvodnju, objekti za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, ukoliko čine zaokruženu proizvodnu cjelinu,  u kom slučaju stopa iznosi do 0,10%. Skupštine opština i gradova dužne su donijeti odluku o vidini stope porezana nepokretnost na svom području do 31.01. za tekuću godinu.

Poreski obveznik  ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost do 50m2 za obveznika, i po 10m2 za svakog člana njegovog domaćinstva i to od procijenjene vrijednosti nepokretnosti. Navedeno umanjenje se odnosi samo na jednu nepokretnostu kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište.

Ako više obveznika ima prebivalište u jednoj stambenoj jedinici, u tom slučaju samo jedan od obveznika može koristiti umanjeje u vrijednosti od 50m2, a za stale obveznike i članove njihovog domaćinstva osnovica se umanjuje za vrijednost od po 10m2.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POREZA NA NEPOKRETNOSTI

Od plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođene su sledeće nepokretnosti:

 • Javna dobra, osim objekata koji se na njima nalaze, a služe za sticanje ekonomske koristi,
 • Nepokretnosti u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske,  Federacije BIH, Brčko Distrikta BIH i jedinica lokalne samoupravekoje koriste njihove institucije,
 • Nepokretnosti koje su u vlasništvu institucija čiji je osnivač  Bosna i Hercegovina, Republika Srpska,  Federacija BIH, Brčko Distrikta BIH i jedinice lokalne samouprave,
 • Nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država po principu reciprociteta,
 • Nepokretnosti vjerskih zajednica koje se koriste u obavljanju vjeskih obreda,
 • Kulturni i istorijski spomenici, koje je kao takve proglasio nadležni organ,
 • Nepokretnosti koje se koriste u humanitarne svrhe,
 • Skloništa za zaštitu ljudi i robe od ratnih dejstava
 • Objekti ili djelovi objekta koji služe za izvođenje javnih radova,
 • Nepokretnosti koje se nalaze u minskim poljima i kojima pristup i normalna upotreba nisu dozvoljeni,
 • Nepokretnosti koje poreski obveznik gradi, odnosno safradi, a koje su u poslovnim knjigama poreskog obveznika evidentirane, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, kao sredstvo koja su isključivo namjenjena daljoj prodaji,
 • Obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju,

Pravo na oslobađanje plaćanja poreza na nepokretnosti stiče se podnošenjem zahtjeva za oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti uz podnošenje prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti.

NEDLEŽNOST, POSTUPAK I PROCERURE

Poreska uprava uspostavlja i vodi Fiskalni registar nepokretnosti koji sadrži podatke o: porezu na nepokretnost, porskom broju nepokretnosti, njenoj adresi, adresi vlasnika ili korisnika, karakteristikama i vrijednosti, kao i o drugim podacima koji mogu biti od značaja. Podaci iz Fiskalnog registra dostupni su javnosti, osim podataka koji predstavljaju poresku tajnu.

Vlasnik ili korisnik nepkretnosti može da traži od Poreske uprave da procjeni novu vrijednost nepokretnosti kada nepokretnost pretrpi štetu koja utiče na tržišnu vrijednost. U tom slučaju dužan je da Poreskoj upravi prijavi promjene koje utiču na povećanje vrijednosti nepokretnosti koje nastanu u toku poreske godine, a najkasnije do kraja poreske godine.

Za porez na nepokretnos, Poreska uprava izdaje poreske račune  i to do 31. Marta godine za koju se porez utvrđuje. Ukoliko poreski obveznik stekne nekretninu u toku poreske godine za koju nije izdat poreski račun za datu poresku godinu, Poreska uprava izdaje poreski račun za tekuću poresku godine u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti.

Porez na nepokretnost plaća se u dva dijela  i to prvi dio najkasnije do 30. Juna i drugi dio najkasnije do 30. Septembra u poreskoj godini, s tim da uplata prvog dijela ne može biti manja od 50% ukupnog iznosa poreske obaveze prema poreskom  računu.

Ukoliko poreski obveznik u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva na drugog poreskog obveznika, obavezan je da izmiri sve dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost do dana prenosa vlasništva. Da li je ispunjena navedena obaveza provjerava notar prilikom sačinjavanja notarske isprave koja predstavlja pravni osnov za upis prenosa prava na nepokretnosti, a to čini uvidom u uvjerenje Poreske uprave o stanju poreskih obaveza koje je poreski obveznik dužan da dostavi notaru u postupku sačinjavanja notarske isprave.

PRAVNI LJEKOVI

Na poreski račun, obveznik ima pravo prigovora i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja poreskog računa. O navedenom prigovoru odlučuje Poreska uprava donošenje rješenja. Protiv rješenja donesenog po prigovoru poreski obveznik može izjaviti žalbu. U navedenim slučajevima primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Poreski račun stiče svojstvo izvršne isprave u sledećim slučajevima:

 • Protekom roka za izjavljivanje prigovora, ako prigovor nije izjavlhen,
 • Protekom roka za izjavljivanje žalbe protiv rješenja kojim je prigovor odbijen, ako žalba nije izjavljena,
 • Dostavljanjem zaključka kojim se žalba odbacuje poreskom obvezniku,
 • Dostavljanjem rješenja  kojim se žalba odbija poreskom obvezniku

Nakon nastupanja izvršnosti poreskog računa Poreska uprava može prinudno naplatiti utvrđenu a neisplaćenu obavezu iz tog računa.

 Neprijavljivanje nepokretnosti u Fiskalni registar predstavlja prekršaj postupka registracije.

Prihodi od poreza na nepokretnost pripadaju Opštinama i Gradvima na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost.

Autor teksta:

Mirela Mazulović

Telefon: 051/227-627, 051/227620

E-mail: mirela@afsajic.com