Zakon o vinu Republike Srpske

Datum objave: Petak, Novembar 27, 2015
Objavljeno u 2015
vino

Narodna Skupština Republike Srpske je 10. septembra 2015. godine usvojila Zakon o vinu. Zakon o vinu je stupio na snagu početkom oktobra 2015. godine, a njegovim stupanjem na snagu stavljene su van snage odredbe Zakona o vinu i rakiji iz 2009. godine u dijelu koji se odnosi na vino.

Zakonom o vinu uređuje se proizvodnja, prerada i kvalitet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa, razvrstavanje i kvalitet vina, označavanje vina sa geografskim porijeklom i dr. Cilj zakona je zaštita interesa proizvođača i potrošača grožđa i vina, osiguranje kvaliteta vina i razvoj sektora vinogradarstva i vinarstva.

Proizvodnja grožđa

Proizvodnjom grožđa zakon smatra sve radove u vinogradu koji su u funkciji proizvodnje grožđa. Proizvođač grožđa je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje ima u vlasništvu (ili suvlasništvu), zakupu odnosno u koncesiji najmanje 0,1 ha vinograda sa vinskim sortama grožđa na teritoriji Republike Srpske. Proizvođači grožđa se upisuju u Vinogradski registar koji se vodi kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske.

Proizvodnja i prerada vina

Proizvodnja vina obuhvata preradu grožđa, alkoholno vrenje, njegovanje i finalizaciju vina, punjenje vina u originalnu ambalažu, te skladištenje vina prije stavljanja u promet. Proizvođači vina su pravna lica ili preduzetnici i oni su dužni da se upišu u Vinarski registar koji se, takođe, vodi kod Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

U proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa mogu se koristiti isključivo propisani enloški postupci i dozvoljena enološka sredstva kojima se razvijaju i čuvaju prirodne karakteristike vina i drugih proizvoda od grožđa. Proizvođač vina dužan je da vodi vinarsku evidenciju koja sadrži podatke o upotrijebljenim sirovinama, enološkim sredstvima, proizvodnji, kvalitetu, količini, transportu grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, sa dokumentacijom koja to potvrđuje.

Zakon je uveo zabranu proizvodnje vina od uvezenog grožđa, dakle grožđa koje nije proizvedeno u Republici Srpskoj, ali je dozvoljeno proizvođačima vina da ovu odredbu počnu da primjenjuju u roku od pet godina od dana stupanja zakona na snagu. Drugim riječima, nakon proteka pet godina svo proizvedeno vino u Republici Srpskoj moraće da potiče od grožđa proizvedenog u Republici Srpskoj.

Razvrstavanje vina

Vina se dijele:

a. prema boji na: bijela, roze i crvena;

b. prema kvalitetu na: stono, kvalitetno i vrhunsko vino;

c. prema starosti na: mlada, stara, vrlo stara i arhivska vina;

d. prema sadržaju neprevrelog šećera na: mirna vina (suva, polusuva, poluslatka i slatka), pjenušava, biser-vina i gazirana vina.

Pakovanje i označavanje vina

Pakovanje i označavanje vina vrši proizvođač, odnosno uvoznik. Vino se pakuje i označava u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov kvalitet. Za kvalitet vina odgovaran je proizvođač, dok je za kvalitet vina koji je proizveo jedan a punio drugi proizvođač, odgovoran proizvođač koji je izvršio punjenje.

Zabranjeno je prepakivanje originalnog pakovanja vina i naknadno označavanje, kao i korišćenje, odnosno stavljanje na pakovanje oznake drugog proizvođača.

Za označavanje vina mogu se upotrijebiti isključivo propisane oznake koje potrošače ne dovode u zabludu o porijeklu, stepenu kvaliteta i sastavu vina, sorti grožđa, regiji i zemlji njihovog porijekla i drugom.

Vino sa geografskim porijeklom se označava:

a. oznakom geografskog porijekla

b. oznakom kvalitetne kategorije i

c. tradicionalnim nazivom

Proizvođač vina može proizvoditi vino sa geografskim porijeklom na osnovu rješenja o priznavanju oznake za to vino, koje donosi Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Autor teksta:

Aleksandar Sajic

Telefon:  051/227620

E-mail: aleksandar@afsajic.com