O ODNOSU MATERIJALNOG I PROCESNOG PRAVA, NJIHOVA RAZLIKA I VEZA

Datum objave: Srijeda, Oktobar 12, 2016
Objavljeno u Blog
bg01

Čitajući zakone, sudske odluke, sudsku praksu i sl. iz oblasti zakonodavstva i pravosuđa, susrećemo se sa terminima „materijalno pravo“ i „procesno pravo“. Čitaocima, „nepravnicima“ često nije jasna razlika između ova dva pojma, kao i njihov značaj i uloga u pravnom sistemu jedne zemlje.

 Zbog toga ćemo pokušati pojasniti značenje i vezu, kako bi razbili predrasude da je pravna nauka samo skup mnoštva termina i pojmova koja znače „sve“ i „ništa“.

 Počećemo od pitanja šta je predmet materijalnog prava, a šta procesnog prava?

Ta dva prava su povezana ulogama/funkcijama koje svako od njih ima u pravnom poretku, jer procesno pravo sadrži pravne norme kojima se uređuje postupak za ostvarivanje prava priznatih materijalnim pravom. Tu dolazimo i do odgovora na postavljeno pitanje: predmet materijalnog prava su norme kojima se reguliše nastanak, promjena i prestanak pravnih odnosa, a predmet normi procesnog prava je utvrđivanje organa kojima se povjerava vršenje funkcije zaštite prava i postupak u kome se ostvaruje ta funkcija. Obje vrste normi imaju isti cilj: ostvarenje utvrđenog pravnog poretka u društvenim odnosima.

Građansko materijalno pravo procesnom pravu daje smisao i svrhu postojanja, a procesno sa svoje strane omogućuje materijalnom da se ostvaruje u društvenim odnosima i kada je za to potrebna moć javne vlasti – suda. Kada sudovi vode postupke i odlučuju u tzv. građanskopravnim stvarima, oni postupaju prema pravilima građanskog procesnog prava, ali norme materijalnog građanskog prava imaju izuzetno važnu ulogu u sudskom postupanju i odlučivanju u tzv.građanskopravnim stvarima – određuju mu smjer i daju smisao.

Procesnopravni element je dužnost suda da postupa prema pravilima građanskog procesnog prava, a materijalnopravni usmjerenost tog sudskog postupanja prema donošenju odluke o meritumu spora ovisno o tome ima li tužilac zaista ono subjektivno materijalno (građansko, privatno) pravo na kojem temelji svoj tužbeni zahtjev, odnosno ima li pravni status koji si svojata.

Materijalno i procesno građansko pravo, bez obzira na različitu pravnu narav imaju mnogobrojne, višeslojne i neraskidive funkcionalne veze jer sudskom sporu procesno pravo daje dinamiku, a materijalno cilj i društvenu svrhu.

Autor: Tijana Kondić

e-mail: tijana@afsajic.com

Komentar za "O ODNOSU MATERIJALNOG I PROCESNOG PRAVA, NJIHOVA RAZLIKA I VEZA"

  1. ljanik kaže:

    “nepravnicima“ često nije jasna razlika između ova dva pojma, kao i njihov značaj i uloga u pravnom sistemu jedne zemlje“
    .propali pokusaj objasnjenja,
    i dalje sve na isto, neuspesan pokusaj

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena sa *

O ODNOSU MATERIJALNOG I PROCESNOG PRAVA, NJIHOVA RAZLIKA I VEZA

Datum objave: Srijeda, Oktobar 12, 2016
Objavljeno u Blog
bg01

Čitajući zakone, sudske odluke, sudsku praksu i sl. iz oblasti zakonodavstva i pravosuđa, susrećemo se sa terminima „materijalno pravo“ i „procesno pravo“. Čitaocima, „nepravnicima“ često nije jasna razlika između ova dva pojma, kao i njihov značaj i uloga u pravnom sistemu jedne zemlje.

 Zbog toga ćemo pokušati pojasniti značenje i vezu, kako bi razbili predrasude da je pravna nauka samo skup mnoštva termina i pojmova koja znače „sve“ i „ništa“.

 Počećemo od pitanja šta je predmet materijalnog prava, a šta procesnog prava?

Ta dva prava su povezana ulogama/funkcijama koje svako od njih ima u pravnom poretku, jer procesno pravo sadrži pravne norme kojima se uređuje postupak za ostvarivanje prava priznatih materijalnim pravom. Tu dolazimo i do odgovora na postavljeno pitanje: predmet materijalnog prava su norme kojima se reguliše nastanak, promjena i prestanak pravnih odnosa, a predmet normi procesnog prava je utvrđivanje organa kojima se povjerava vršenje funkcije zaštite prava i postupak u kome se ostvaruje ta funkcija. Obje vrste normi imaju isti cilj: ostvarenje utvrđenog pravnog poretka u društvenim odnosima.

Građansko materijalno pravo procesnom pravu daje smisao i svrhu postojanja, a procesno sa svoje strane omogućuje materijalnom da se ostvaruje u društvenim odnosima i kada je za to potrebna moć javne vlasti – suda. Kada sudovi vode postupke i odlučuju u tzv. građanskopravnim stvarima, oni postupaju prema pravilima građanskog procesnog prava, ali norme materijalnog građanskog prava imaju izuzetno važnu ulogu u sudskom postupanju i odlučivanju u tzv.građanskopravnim stvarima – određuju mu smjer i daju smisao.

Procesnopravni element je dužnost suda da postupa prema pravilima građanskog procesnog prava, a materijalnopravni usmjerenost tog sudskog postupanja prema donošenju odluke o meritumu spora ovisno o tome ima li tužilac zaista ono subjektivno materijalno (građansko, privatno) pravo na kojem temelji svoj tužbeni zahtjev, odnosno ima li pravni status koji si svojata.

Materijalno i procesno građansko pravo, bez obzira na različitu pravnu narav imaju mnogobrojne, višeslojne i neraskidive funkcionalne veze jer sudskom sporu procesno pravo daje dinamiku, a materijalno cilj i društvenu svrhu.

Autor: Tijana Kondić

e-mail: tijana@afsajic.com