Oblasti prava

Kompanijsko pravo

PDF PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH PREDUZEĆA

PDF PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA

 • Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava, kao i osnivanje predstavništava stranih kompanija
 • Konsultacije, pregovori i izrada osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i dr.
 • Savjeti u vezi sa korporativnim upravljanjem
 • Restrukturiranja, spajanja i pripajanja i razdvajanja preduzeća
 • Sudski registar
 • Priprema i savjeti u vezi sa skupštinama akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora, te odbora izvšnih direktora, kao i učešće u njima
 • Registracija u Centralnom registru, Komisiji za HoV i drugim regulatornim tijelima

Tim:

-Nataša Krejić, advokat

e-mail: natasa@afsajic.com

-Aleksandar Sajić, advokat

e-mail: aleksandar@afsajic.com

-Sanja Đukić, advokat

e-mail: sanja@afsajic.com

-Ognjen Bogdanić, adv.pripravnik

e-mail: ognjen@afsajic.com

-Milica Karadža, str.saradnik

e-mail milica@afsajic.com

Parnični postupak

 • Bankarski i finansijski sporovi
 • Privredni sporovi
 • Sporovi iz oblasti građevinarstva
 • Sporovi iz oblasti radnih odnosa
 • Sporovi iz oblasti zaštite životne okoline
 • Sporovi iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva
 • Sporovi iz oblasti osiguranja
 • Sporovi iz oblasti trgovine
 • Upravno/javno pravo i regulatorni sporovi
 • Antitrast i konkurencijski sporovi
 • Naplata potraživanja

Tim:

-Stojanka Sajić, advokat

e-mail: stojanka@afsajic.com

-Aleksandar Sajić, advokat

e-mail: aleksandar@afsajic.com

-Sanja Đukić, advokat

e-mail: sanja@afsajic.com

Radno pravo

PDF RADNO PRAVO U RS

PDF RADNO PRAVO U FEDERACIJI BiH

 • Ugovori o radu i zapošljavanje radnika
 • Menadžerski ugovori
 • Pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mjesta
 • Disciplinski postupak
 • Prava i obaveze radnika
 • Prestanak radnog odnosa
 • Zaštita na radu
 • Zapošljavanje stranaca
 • Radne i boravišne dozvole
 • Diskriminacija
 • Medijacija
 • Sudski postupci
 • Sindikati
 • Podsticaji u zapošljavanju radnika

Tim:

-Sanja Đukić, advokat

e-mail: sanja@afsajic.com

-Dragan Stijak,  str.saradnik

e-mail dragan@afsajic.com

-Tijana Milačić, adv.pripravnik

e-mail: mtijana@afsajic.com

Pravo osiguranja

PDF ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U RS

PDF REG.I OSNIVANJE OSIG.DRUŠTAVA

 • Osnivanje i registracija osiguravajućih društava,
 • Postupci pred Agencijom za osiguranje,
 • Postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
 • Regresni sudski postupci i postupci za naknadu štete,
 • Procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu,
 • Sudski registar,
 • Korporativno upravljanje i odnosi između akcionara,
 • Ugovori o osiguranju,
 • Due diligence kompanija i nekretnina,
 • Spajanje i preuzimanje (M&A),
 • Radni odnosi i ljudski resursi,
 • Naplata potraživanja,
 • Zastupanje u sudskim postupcima,
 • Savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.

Tim:

-Aleksandar Sajić, advokat

e-mail: aleksandar@afsajic.com

-Škrbić Nataša, advokat

e-mail: snatasa@afsajic.com

Bankarsko pravo

 • Osnivanje i registracija banaka, investicionih fondova, lizing kompanija, mikro-kreditnih organizacija i drugih finansijskih organizacija,
 • Postupci pred Agencijom za bankarstvo,
 • Postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
 • Korporativno upravljanje i odnosi između akcionara,
 • Sudski registar,
 • Ugovori o bankarskim poslovima,
 • Due diligence kompanija i nekretnina,
 • Spajanje i preuzimanje (M&A),
 • Radni odnosi i ljudski resursi,
 • Naplata potraživanja,
 • Zastupanje u sudskim postupcima,
 • Procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu,
 • Savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.

Tim:

-Aleksandar Sajić, advokat

e-mail: aleksandar@afsajic.com

-Sanja Đukić, advokat

e-mail: sanja@afsajic.com

-Mirela Mazulović, advokat

e-mail: mirela@afsajic.com

-Tijana Milačić, adv.pripravnik

e-mail: mtijana@afsajic.com

Građansko pravo

 • Naknada štete
 • Bračni i porodični odnosi
 • Nasljeđivanje
 • Testament
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o poklonu
 • Pravo vlasništva i druga stvarna prava
 • Nekretnine
 • Naplata potraživanja
 • Eksproprijacija nekretnina
 • Denacionalizacija i restitucija imovine
 • Zadruge i udruženja građana
 • Državljanstvo
 • Ugovori građanskog prava

Tim:

-Mirela Mazulović, advokat

e-mail: mirela@afsajic.com

-Tijana Kondić, advokat

e-mail: tijana@afsajic.com

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

-Nataša Škrbić, advokat

e-mail: snatasa@afsajic.com

-Dragan stijak, str.saradnik

e-mail: dragan@afsajic.com

Ugovorno pravo

 • Ugovori privrednog prava
 • Međunarodni privredno-pravni ugovori
 • Ugovori stvarnog prava
 • Ugovori obligacionog prava
 • Ugovori radnog prava
 • Ugovori porodičnogog prava
 • Nasljednopravni ugovori
 • Bankarski i finansijski ugovori
 • Ugovori o osiguranju
 • Ugovori iz oblasti građevinarstva
 • Sportski ugovori

Tim:

-Nataša Krejić, advokat

e-mail: natasa@afsajic.com

-Mirela Mazulović, advokat

e-mail: mirela@afsajic.com

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

-Nataša Škrbić, advokat

e-mail: snatasa@afsajic.com

-Dragan stijak, str.saradnik

e-mail: dragan@afsajic

Sportsko pravo

PDF REG.UDR.GRAĐANA SA POSEBNIM OVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE

 • Osnivanje sportskih klubova i asocijacija
 • Izrada opšth akata
 • Učestvovanje u radu organa klubova i asocijacija
 • Ugovori sportskog prava

Tim:

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

Medijsko pravo

 • Osnivanje i registracija medijskih kuća
 • Pravni savjeti u vezi sa postupcima pribavljanja dozvola za obavljanje djelatnosti u oblasti medija I zastupanje klijenata pred nadležnim organima
 • Zastupanje pred regulatornim tijelima I agencijama
 • Pravni savjeti I procedure u vezi sa oglašavanjem
 • Pružanje pravnih savjeta I zastupanje u postupcima pred RAK-om I drugim nadležnim organima
 • Podnošenje zahtjeva za ispravku informacije i objavljivanje demantija
 • Vođenje sudskog postupka za naknadu štete učinjene klevetom
 • Savjetovanje u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim propisima

Tim:

-Tijana Milačić, adv.pripravnik

e-mail: mtijana@afsajic.com

Koncesije

PDF KONCESIJE

PDF ENERGETIKA

PDF RUDARSTVO

 • Pomoć organima državne uprave u fazi definisanja pojedinih koncesionih projekata,
 • Zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalne zajednice ili privatnih investitora/ konzorcijuma privatnih investitora u postupku pregovora koji vode izvršenju ugovora vezanih za određeni koncesioni projekat,
 • Priprema ugovora,
 • Pomoć klijentu u toku pripreme neophodnih ugovora koji se odnose na izgradnju koncesionihi objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi sa pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima ekspropirijacije i sl.,
 • Pomoć klijentu u toku pribavljanja svih potrebnih dozvola,
 • Osnivanje koncesionih društava.

Tim:

-Tijana Kondić, advokat

e-mail: tijana@afsajic.com

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

-Dragan Stijak, str.saradnik

e-mail: dragan@afsajic.com

Poresko pravo

 • opšte poreskog savjetovanja,
 • u oblasti indirektnih poreza savjetovanje o PDV tretmanu ( isporuka robe i usluga, uvoza robe),
 • savetovanje u oblasti carinskih propisa,
 • usaglašenost sa carinskim propisima i procedurama, pravila vezana za porijeklo robe, korišćenje carinskih oslobođenja i olakšica,
 • savetovanje i zastupanje klijenata u poreskim inspekcijama i kontrolama,
 • savjetovanje i zastupanje u postupcima za prinudnu naplatu poreza i carina,
 • zastupanje u poreskim i carinskim prekršajnim postupcima,
 • zastupanje u upravnom postupku pred nadležnim poreskim organima i upravnim sporovima pred nadležnim sudom.

Tim:

-Nataša Krejić, advokat

e-mail: natasa@afsajic.com

-Nataša Škrbić, advokat

e-mail: snatasa@afsajic.com

Javne nabavke

PDF JAVNE NABAVKE U BiH

 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki
 • Pružanje savjeta u vezi sa tenderskom dokumentacijom
 • Podnošenje prijave za učešće u postupku javne nabavke
 • Zaštita prava učesnika u postupku pred ugovornim organom i Kancelarijom za razmatranje žalbi
 • Sudski postupci povodom javnih nabavki

Tim:

-Tijana Kondić, advokat

e-mail: tijana@afsajic.com

-Milica Karadža, str.saradnik

e-mail: milica@afsajic.com

Procjena pravnog rizika

PDF USKLAĐENOST POSLOVANJA SA ZAKONOM,UPRAVLJANJE RIZIKOM I OCJENJIVANJE ZAPOSLENIH

 • Procjena uspjeha u aktivnim parničnim postupcima
 • Procjena uspjeha u pasivnim parničnim postupcima
 • Procjena pravnih rizika u implementaciji projekata
 • Procjena pravnih rizika uvođenja novih procedura i tehnologija
 • Procjena pravnih rizka reorganizacije društva i smanjenja/povećanja broja zaposlenih
 • Procjena uspjeha i dužine trajanja postupaka naplate potraživanja

Tim:

-Aleksandar Sajić, advokat

e-mail: aleksandar@afsajic.com

Nekretnine

 • Savjetovanje investitora o svim aspektima ulaganja u nekretnine, uključujući izbor lokacije, finansiranje, izgradnju, izlazne startegije i sl.,
 • Due diligence i druge oblike pravne analize konkretne imovine ili društva,
 • Učestvovanje u pregovorima sa prodavcima/ kupcima, bankama, građevinskim firmama i drugim stranakama,
 • Priprema ugovora o transakciji, zakupu, finansijama, izgradnji, obezbjeđenju i drugi neophodni sporazumi i dokumenti,
 • Pomoć klijentima pred nadležnim organima uprave u postupku dobijanja dozvola za lokaciju, gradnju, zatim postupku registracije i drugih procedura,
 • Savjetovanje u parnicama vezanim za nekretnine i pitanjima zaštite životne okoline.

Tim:

-Tijana Kondić, advokat

e-mail: tijana@afsajic.com

-Mirela Mazulović, advokat

e-mail: mirela@afsajic.com

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

Javno privatno partnerstvo

PDF PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH PREDUZEĆA

 • Pomoć entitetskoj vladi u fazi definisanja opštih interesa za određene JPP projekte
 • Pomoć entitetskoj vladi / lokalnoj zajednici ili privatnom investitoru u tenderskoj proceduri
 • Zastupanje vlade entiteta /lokalne zajednice ili privatnog investitora/ konzorcijuma privatnih investitora u toku pregovora koji vode izvršenju JPP projekata
 • Priprema JPP ugovora
 • Priprema prateće dokumentacije finansijske i pravne prirode
 • Procjena dugoročnih pravnih rizika
 • Pomoć klijentima u fazi osnivanja preduzeća sa posebnom namjenom da se razviju, održe i funkcionišu u skladu sa ugovorenim poslovima
 • Pomoć entitetskoj vladi / lokalnoj zajednici ili privatnom investitoru u toku implementacije JPP projekta

Tim:

-Helena Babić, advokat

e-mail: helenaj@afsajic.com

-Aleksandar Sajić, advokat

e-mail: aleksandar@afsajic.com

-Milica Karadža, str.saradnik

e-mail: milica@afsajic.com

Stečaj i likvidacije

 • Podnošenje stečajnih prijava i zastupanje stečajnih povjerioca,
 • Zastupanje razlučnih i izlučnih povjerioca,
 • Pravni konsalting i vođenje sudskih postupaka za stečajnog dužnika,
 • Vođenje sudskih postupaka povodom odluka stečajnog upravnika i stečajnog suda,
 • Pregovori sa povjeriocima i stečajnim dužnicima,
 • Analiza finansijskog stanja kompanije/društva, mogućnosti za restruktuiranje dugova i mogućnost reogranizacije,
 • Analiza potraživanja povjerioca,
 • Analiza osiguranih potraživanja (kolaterala),
 • Spajanje i preuzimanje kompanija/društava sa problemima u poslovanju.

Tim:

-Helena Babić, advokat

e-mail: helenaj@afsajic.com

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

Pravo konkurencije

PDF PRAVO KONKURENCIJE U BiH

 • Kontrola spajanja preduzeća: savjetovanje o pitanjima vezanim za spajanje, pripajanje i zajednička ulaganja, te izrada i podnošenje svih neophodnih dokumenata konkurencijskim institucijama Bosne i Hercegovine
 • Antitrust i zloupotreba dominantnog položaja: zastupanje i odbrana pred konkurencijskim institucijama, razvoj strategija odbrane za eventualne antitrust štete i potraživanja
 • Horizontalne i vertikalne koncentracije: svakodnevno savjetovanje klijenata u vezi sa aspektima konkurencije u različitim ugovorima, uključujući pravo distribucije, licenciranje, franšize i ugovore o saradnji

Tim:

-Nataša Krejić, advokat

e-mail: natasa@afsajic.com

-Nataša Škrbić, advokat

e-mail: snatasa@afsajic.com

Porodično i nasljedno pravo

PDF PREZENTACIJA

 • Razvod braka
 • Izdržavanje djece i supružnka
 • Utvrđivanje i osporavanje očinstva
 • Utvrđivanje i dioba zajedničke (bračne) imovine
 • Ostavinski postupak
 • Testament
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o poklonu

Tim:

-Mirela Mazulović, advokat

e-mail: mirela@afsajic.com

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

Pravo intelektualne svojine

PDF AUTORSKO I SRODNA PRAVA

PDF PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

 • Registracija i zastita patenata i drugih prava intelektulanog vlasnistva,
 • Vođenje sudskih postupaka zaštite prava intelektualne svojine i naknade štete nastale kršenjem prava intelektualne svojine,
 • Licenca, distribucija i sponzorski sporazumi,
 • Franšize,
 • Konsultantske usluge u vezi svih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu.

Tim:

-Helena Babić, advokat

e-mail: helenaj@afsajic.com

-Ognjen Bogdanić, adv.pripravnik

e-mail: ognjen@afsajic.com

Zaštita potrošača

PDF ZAŠTITA POTROŠAČA U BiH

 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite potrošača
 • Postupci pred Agencijom za kontrolu tržišta
 • Prekršajni postupci u vezi sa zaštitom potrošača
 • Naknada štete

Tim:

-Tijana Kondić, advokat

e-mail: tijana@afsajic.com

-Ognjen Bogdanić, adv.pripravnik

e-mail: ognjen@afsajic.com

-Tijana Milačić, adv.pripravnik

e-mail: mtijana@afsajic.com

Pravo energetike i prirodnih izvora

PDF ENERGETIKA

 • Pomoć entiteskim organima uprave u fazi definisanja pojedinih energetskih projekata,
 • Zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalnih zajednica ili privatnih investitora /konzorcijuma privatnih invesitora u toku pregovora koji vode ka izvršenju sporazuma u vezi sa odgovarajućim energetskim projektom,
 • Priprema nacrta sporazuma,
 • Pomoć klijentu u toku pripreme potrebnih sporazuma koji se odnose na izgradnju energetskih objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi s pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima eksproprijacije i sl.,
 • Pomoć klijentu u toku postupka pribavljanja energetskih dozvola,
 • Pomoć klijentima u fazi osnivanja koncesionih društava,
 • Due diligence projekata, kompanija i nekretnina,
 • Savjetovanje klijenata u vezi sa obnovljivim izvorima energije,
 • Energetski sektori: električna energija, nafta i prirodni plin, obnovljivi izvori energije, vode, energije vjetra, nuklearnu energiju, elektroenergetska postrojenja, cjevovodi i sistemi za prikupljanje, itd.

Tim:

-Tijana Kondić, advokat

e-mail: tijana@afsajic.com

-Željko Vlačić, advokat

e-mail: zeljko@afsajic.com

-Dragan Stijak, str.saradnik

e-mail: dragan@afsajic.com

Pravo telekomunikacija

PDF TELEKOMUNKACIJE U BIH

 • Investicije i projekti
 • Sporovi
 • Regulatorna pitanja
 • Zaštita klijenata

Tim:

-Sanja Đukić, advokat

e-mail: sanja@afsajic.com

-Dragan Stijak, str.saradnik

e-mail: dragan@afsajic.com

Pravo zdravstva

PDF OSNIVANJE I REGISTRACIJA PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

 • Tumačenje i usklađivanje sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite
 • Tumačenje i usklađivanje sa propisima u vezi sa prometom lijekovima, medicinskim proizvodima i medicinskim uređajima
 • Javno i privatno finansiranje
 • Antitrust
 • Zajednička ulaganja
 • Naknade
 • Osiguranje
 • Bolnice i zdravstvene ustanove
 • Porezi
 • Radni odnosi
 • Parnice i žalbe
 • Posredovanje i arbitraža
 • Kolektivno pregovaranje
 • Spajanje

Tim:

-Sanja Đukić, advokat

e-mail: sanja@afsajic.com

-Nataša Škrbić, advokat

e-mail: snatasa@afsajic.com

Pravo hrane

PDF PRAVO HRANE flajer

 • Pružanje pravnih savjeta koji se odnose na pakovanja, deklarisanje i označavanje hrane
 • Pružanje pravnih savjeta koji se odnose na trgovinu, skladištenja i distribuciju hrane
 • Tumačenje i usklađivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata iz oblasti prava hrane
 • Tumačenje I usklađivanje zakonskih akata koji se tiču proizvodnje i prerade hrane
 • Zastupanje pred Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
 • Zastupanje pred svim sudovima i nadležnim organima uprave u sporovima iz oblasti prava hrane
 • Pružanje savjeta i davanje mišljenja iz oblasti carinskih i poreskih propisa

Tim:

-Ognjen Bogdanić, adv.pripravnik

e-mail: ognjen@afsajic.com

Ekološko pravo

 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom
 • Prekršajni postupci u vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom
 • Zastupanje u sudskim postupcima iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom
 • Konsultantske usluge u vezi sa usaglašavanjem poslovanja preduzeća sa zahtjevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom (uključujući praćenje propisa iz oblasti životne sredine)
 • Pružanje savjeta i zastupanje u postupku pribavljanja ekoloških dozvola, kao i svih ostalih dozvola i odobrenja vezanih za zaštitu zivotne sredine i upravljanja otpadom

Tim:

-Milica Karadža, adv.pripravnik

e-mail: milica@afsajic.com

-Dragan Stijak, str.saradnik

dragan@afsajic.com