PRAVA I OBAVEZE TURISTIČKIH AGENCIJA PREMA KORISNICIMA USLUGA

Datum objave: Srijeda, Septembar 20, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Novim zakonom o turizmu iz 2017. godine predviđeno je donošenje strategije razvoja turizma u našoj zemlji, ali bez uređenja unutrašnjih odnosa između pružalaca turističkih usluga i korisnika usluga svaka strategija i planiranje poboljšanja kvaliteta usluge bila bi manjkava i uzaludna.

Opštepoznato je da turističke agencije imaju određene obaveze prema korisnicima usluga prilikom zaključenja pravnih poslova, paket-aranžmana i ugovora, ali korisnicima usluga nikada do kraja nisu prezentovane obaveze tur. agencija propisane Zakonom o turizmu.

Ono što bi svaki korisnik usluga trebao znati u slučaju da agencija ne ispuni njegova očekivanja tj. da nešto „krene po zlu“ je da su zakonske obaveze svake agencije:
– donošenje opštih uslova putovanja i programa putovanja,
– preduzimanja radnji koju su propisane zakonom kojim su uređena prava potrošača u Republici Srpskoj (predugovorno obavještavanje, zaključivanje ugovora o turističkom paket-aranžmanu (ugovor o organizaciji putovanja);
– obezbeđenje jemstva za obavljanje poslova turističke agencije;
– pridržavanje utvrđenih cijena i sadržaja pojedinačnih usluga (viziranje, rezevracije, izleti I ostalo), te svih uslova navedenih u opštim uslovima putovanja, programu putovanja i ugovoru i u svim poslovima da postupa sa pažnjom dobrog privrednika,
– da u slučaju otkaza putovanja korisnicima turističke usluge blagovremeno izvrši vraćanje uplaćenih sredstava,
– obezbeđivanje smještaja za vrijeme trajanja ugovorenog putovanja,
– obezbeđivanje povratka korisnika turističke usluge na odredište,
– vođenje računa da korisnici turističke usluge ne budu neopravdano zadržani na putovanju duže nego što je predviđeno programom putovanja,
– da ponudi korisniku turističke usluge osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, povrede, smrti, oštećenja ili gubitka prtljaga, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja I boravka u inostranstvu, te osiguranje od otkaza putovanja,
–  angažovanje tokom putovanja, na jeziku grupe za koju se aranžman realizuje, najmanje
jednog turističkog vodiča ili turističkog pratioca za grupu od deset do 50 korisnika turističke usluge, te najmanje jednog na svakih sljedećih 50 korisnika turističkih usluga, odnosno najmanje jednog turističkog vodiča ili turističkog pratioca na svaki dvospratni autobus, da koristi usluge ovlašćenog turističkog vodiča i turističkog pratioca,
– da za cjelokupno vrijeme trajanja turističkog putovanja omogući korisniku turističke usluge jednostavan i pristupačan način obraćanja licu ovlašćenom za prijem reklamacija,
– da čuva podatke o korisniku turističke usluge, koje ne može dostavljati drugom licu bez
njegovog izričitog odobrenja, kao poslovnu tajnu,
– da objavi uslove, sadržaj i cijenu svake pojedinačne usluge (viziranje, rezervacije, izleti i ostalo) koju pruža i pridržava se tih uslova, sadržaja i cijena i da u svim reklamnim i promotivnim materijalima.

U opštim uslovima poslovanja svake agencije moraju biti predviđena određena prava

i odgovornosti agencije, pa bi se prilikom odlučivanja korisnika za neku uslugu agencije (najčešće putovanja) trebalo upoznati sa:

1) pravo agencije na naknadu učinjenih troškova ako je korisnik turističke usluge odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor,
2) pravo korisnika turističke usluge na naknadu učinjenih troškova kada je obezbijedio odgovarajuću zamjenu ili je zamjenu našla agencija,
3) odgovornost agencije kada izvršenje usluga povjeri trećim licima,
4) prava korisnika turističke usluge za slučaj otkaza putovanja,
5) uslove za izmjenu ugovorene cijene putovanja,
6) informaciju o sadržaju jemstva za osiguranje od odgovornosti za pričinjenu štetu korisniku turističke usluge i
7) pojašnjenje postupka, rokove i obaveze agencije u vezi sa reklamacijom korisnika turističke usluge zbog otkaza putovanja, neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja.
Agencija je dužna opšte uslove putovanja staviti na raspolaganje korisnicima turističkih usluga te uruči im program putovanja, a korisnici usluga prilikom odabira agencije ne bi trebali biti vođeni isključivo cijenom usluga za neku destinaciju.
U današnje vrijeme bi sigurno najbolje bilo prvo pročitati opšte uslove putovanja svake agencije pa iz toga vidjeti šta se koja agencija pojedinačno svojim aktima obavezala i koja su prava korisnika usluga, pa tek onda odabrati preko koje agencije otići na putovanje.

Za dodatne informacije kontaktirajte Željka Vlačića
(e-mail: zeljko@afsajic.com)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of