PRENOS KONCESIONIH PRAVA –USTUPANJE UGOVORA O KONCESIJI

Datum objave: Srijeda, Septembar 13, 2017
Objavljeno u Nekategorisano

Ekonomska kriza u svijetu, pa i stanje u privredi naše zemlje uticali su i na koncesiona prava privrednih društava u Republici Srpskoj tj. nametnuli su kao aktuelnu temu prenos koncesionih prava.

Najčešće situacije koje se u praksi dešavaju jeste da u vrijeme dobijanja koncesionih prava na korištenje prirodnih dobara, privredna društva imaju izuzetno povoljnu sliku na tržištu određenih proizvoda najčešće mineralnih sirovina i gotovih proizvoda namijenjenih za izvoz. Time pored plaćanja godišnje koncesione naknade, plaćanja radne snage i poreza državi planiraju i određenu dobit koja bi sva ta njihova ulaganja trebalo da opravda.
Međutim, nisu rijetki slučajevi da se stanje na tržištu baš tih proizvoda drastično promijeni po zaključenju ugovora, pa društvo više nije u stanju ispunjavati obaveze preuzete Ugovorom o koncesiji.

Najčešći način kojim privredna društva pribjegavaju da bi sa sebe skinula preuzete obaveze jeste prenos koncesionih prava na druga privredna društva.
Iz politike dodjele koncesija jasno je da je osnovni cilj Vlade RS (kao najčešćeg koncendenta) ostvarivanje najpovoljnijih finansijskih i ekonomskih efekata za ostvarivanje direktnih i indirektnih koristi za Republiku Srpsku. To bi trebalo da znači da je koncendentu praktično svejedno ko je koncesionar ako se drži potpisanog ugovora, redovno plaća koncesionu naknadu i drži se ugovorenih prava i obaveza.

Zakon o koncesijama RS (Sl. glasnik RS br.59/13) i Pravilnik o postupku ustupanja ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture koncesionara (Sl. glasnik RS br.65/14, 61/17) predvidejli su određena pravila i preceduru koju je potrebno ispoštovati kako bi se ispunili uslovi za ustupanje ugovora o koncesiji.
Pravilnikom je propisano da zahtjev za davanje saglasnosti za ustupanje ugovora o koncesiji (koji se podnosi Komisiji za koncesije) trećem licu može podnijeti koncesionar u svojstvu ugovorne stranke u slučaju kada uz ekonomskih, organizacionih, finansijskih i drugih opravdanih razloga ne može da realizuje ugovorne obaveze, u rokovima i na način utvrđen ugovorom o koncesiji. Uz zahtjev potrebno je dostaviti sledeće priloge:
a) ovjerena punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika;
b) izvod iz Registra poslovnih subjekata iz koga se mogu utvrditi podaci o Koncesionaru;
v) izvod iz Registra poslovnih subjekata iz koga se mogu utvrditi podaci o Sticaocu;
g) dokaz o finansijskom stanju za posljednju godinu za Koncesionara i za Sticaoca;
d) dokaze o izmirenju koncesione naknade za Koncesionara i za Sticaoca ukoliko je zaključio
ugovor o koncesiji ili izjava Sticaoca da prihvata izmirenje obaveze u ime Koncesionara;
đ) dokaz o stanju poreskih obaveza za Koncesionara;
e) dokaz o izmirenim svim poreskim obavezama za Sticaoca;
ž) dokaz o tehničkoj opremljenosti i stručnoj osposobljenosti Sticaoca, odnosno osnivača;
z) izvještaj o stepenu realizacije ugovora o koncesiji, potpisan od strane Koncesionara i
Sticaoca;
i) ovjerena izjava Sticaoca o prihvatanju ugovora o koncesiji u cijelosti sa svim pravima i
obavezama koje proističu iz njega;
j) predugovor o ustupanju ugovora o koncesiji između Koncesionara i Sticaoca;
k) dokaz Sticaoca, odnosno njegovog osnivača da ima obezbijeđena finansijska sredstva za
realizaciju koncesionog projekta.

Prilikom razmatranja zahtjeva za ustupanje ugovora o koncesiji Komisija za koncesije utvrđuje stepen realizacije ugovora o koncesiji, finansijsko stanje sticaoca, stručnu sposobnost sticaoca da pruža usluge i izvršava preuzete obaveze iz ugovora o koncesiji, uticaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentraciju vlasništva u određenoj djelatnosti.
Komisija u postupku davanja saglasnosti za ustupanje ugovora o koncesiji i promjenu vlasničke strukture Koncesionara rješava u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Nadamo se da ova procedura, koja nije komplikovana, neće odbiti privredne subjekte od realizacije i sticanja određenih koncesionih prava.

Za više informacija kontaktirajte Željka Vlačića, e-mail: zeljko@afsajic.com

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of