Privacy and Data Protection in a Digital World

Datum objave: Četvrtak, Novembar 17, 2016
Objavljeno u 2016
Businessman selecting a futuristic padlock with a data center on

Jedna od dvije glavna teme godišnjeg kongresa Union Internationale des Avocats (UIA) koji je krajem oktobra održan u Budimpešti bila je „Privacy and Data Protection in a Digital World“.

Glavna tema ove sesije je  bila pitanje državnog nadzora građana u svrhu vođenje krivičnih postupaka (javni aspekt), kao i korporativno korištenje ličnih podataka klijenata / korisnika za komercijalne potrebe (privatni aspekt).
Ova pitanja su zasigurno zajednička mnogim zemljama i izazov je kako da se osigura efektivna zaštita advokatske profesionalne privilegije kao odgovor na elektronski nadzor. Neophodan je međunarodni pristup ovom pitanju koji se mora implementirati na različite nivoe (na primjer vlada, korporacija i međunarodne organizacije), kao što je to bio slučaj u UIA rezoluciji “Privatnost u digitalnoj komunikaciji” usvojenoj na kongresu u Valenciji  2015. godine.

Pitanje zaštite podataka je provejavalo i kroz sesije nekoliko drugih komisija UIA. Kad je riječ o komisiji za poresko pravo diskutovalo se o zlo/upotrebi ličnih podataka u poreskim postupcima, npr. da li se poreske uprave bilo koje države,  provodeći poreske postupke, od obrade podataka do prinudne naplate poreskih obaveza, pridržavaju načela i obaveze zaštite ličnih podataka. Tokom predavanja od nekoliko predavača iz različitih država smo mogli čuti da npr. poreska uprava vrši veliki pritisak na bankarski sektor te da su banke obavezne, pod prijetnjom novčanih ili drugih kazni, dostavljati apsolutno sve podatke i informacije o svojim klijentima do kojih dođu u saradnji s njima, čime je u svari potpuno abolirano kršenje bankarske tajne koje na ovaj način banke čine.

Komisija za ugovorno pravo UIA, baveći se pitanjima online trgovine i kupovine putem interneta takođe je razmatrala i aspekt zaštite podataka pri takvoj trgovini. Npr. koliko su lični podaci prilikom online kupovine dostupni trećim licima koja nisu ugovorna strana u konkretnoj kupovini, te da li i ko i na koji način štiti lične podatke u ovakvim situacijama, odnosno  da li su i  koliko osobe koje kupuju online izložene zlopuotrebama njihovih ličnih podataka na internetu.
Očito je da je pitanje privatnosti i zaštite podatak ave aktuelnija tema, te očekujemo da će UIA i pojedine njene komisije i tokom narednih godina posvetiti ovoj temi značajnu pažnju.

Kontakt:

Nataša Krejić, e-mail: natasa@afsajic.com