Rok za donošenje Uputstva o postupanju sa prijavom korupcije i obezbijeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju ističe 07. januara 2018. godine

Datum objave: Ponedjeljak, Decembar 25, 2017
Objavljeno u Novosti
prijavi-korupciju

Dana 07. jula 2017.  godine u Republici Srpskoj je na snagu stupio Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, kojim je predviđeno da se obezbijedi zaštita svih lica koja prijavljuju korupciju kako u javnom tako i u privatnom sektoru, ukoliko je ugrožavanje ili povreda njihovih prava u vezi sa korupcijom ili njenom prijavom.

Zakonom je propisana obaveza odgovornih lica u organima Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave , kao i odgovornih lica u poslovnim subjektima (privredna društva, preduzetnik i dr.)  koji rukovode sa 15 ili više radno angažovanih lica da donesu Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Svrha donošenja Uputstva je da se reguliše način postupanja sa prijavom korupcije,  načini na koje će svoja prava ostvarivati prijavilac korupcije kao i obaveze odgovornog lica povodom te prijave, a posebno obezbjeđivanje zaštite i anonimnosti prijavioca. Zakonom je predviđena i obaveza odgovornog lica da do kraja januara tekuće godine dostavi Izvještaj Ministarstvu pravde o broju i ishodu primljenih prijava i sprovedenih postupaka zaštite lica koja prijavljuju korupciju za prethodnu godinu, kao i da obezbijedi adekvatno mjesto za podnošenje prijave sa naznakom „za prijavu korupcije“, a koje će biti takvo da prijaviocu obezbjeđuje potpunu anonimnost.

 Zakonom su propisane i kazne za nepostupanje po odredbama ovog Zakona, a kazna od 5.000 KM do 15.000 KM je propisana za slučaj da se ne donese gore pomenuto Uputstvo.

 Ovim putem napominjemo da je za donošenje Uputstva, odgovornim licima, ostavljen rok od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu i isti ističe 07.01.2018. godine.

 Za dodatne informacije kontaktirajte Tijanu Milačić, e-mail: mtijana@afsajic.com