Ombudsman u osiguranju

Dana 23.01.2018. godine na pravnu snagu stupio je Pravilnik o ombudsmanu u osiguranju u Republici Srpskoj.
Ombudsman u osiguranju organizovan je pri Agenciji za osiguranje Republike Srpske a osnovna funkcija mu je da omogući vansudsko razrješenje sporova i nesuglasica iz i povezanih sa ugovorom o osiguranju. U svom radu nezavisan je od Agencije i u postupcima ne djeluje kao zastupnik iste.
Postupak pred Ombudsmanom pokreće se podnošenjem prigovora od strane podobnog podnosioca a koji se ujedno smatra i zahtjevom za posredovanje radi postizanja sporazuma o vansudskom poravnanju sa društvom. Prigovor se podnosi na obrascu koji se nalazi na internet stranici Agencije.
Podobni podnosilac u smislu ovog Pravilnika je fizičko lice, i to ugovarač osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja iz ugovora o osiguranju i treće oštećeno lice iz osnova osiguranja od građaske odgovornosti.
Uslovi za pokretanje postupka pred Ombudsmanom su: da je prije obraćanja Ombudsmanu iskorišten prigovor osiguravajućem društvu na odluku o odštetnom zahtjevu, da nije pokrenut sudski postupak u istom predmetu spora te da nije proteklo više od godinu dana od događaja ili prijema odluke društva na uloženi prigoovr društvu.
Nakon razmatranja prigovora podnesenog od podobnog podnosioca Ombudsman donosi pisanu preporuku ako utvrdi da je društvo prekršilo Kodeks, standarde i dobre prakse u osiguranju ili prijedlog za posredovanje društvu ukoliko utvrdi da nisu prekršeni Kodeks, standardi i dobre prakse u osiguranju a ocijeni da postoji razumna mogućnost da se spor razrješi posredovanjem.
Ukoliko društvo prihvati posredovanje, ulazi se u postupak posredovanja radi razrješenja spora a u kojem se sačinjava pismeni sporazum o vansudskom poravnanju, naravno ukoliko su strane postigle saglasnost.
Na odluke i druga akta Ombudsmana nije dozvoljena žalba i iste se ne mogu koristiti u dokaznom postupku pred sudom ili drugom postupku u vezi sa predmetom spora.

 

Autor: Nataša Škrbić

snatasa@afsajic.com

About the author