Prestanak Ugovora o koncesiji

Koncesija je pravni posao kojim država ili jedinica lokalne samouprave ustupa pravo obavljanja privrednih djelatnosti korišćenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa kao ili pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa. Detaljno je regulisana Zakonom o koncesijama RS i pravilnicima koji uređuju ovu oblast.

Iako se ugovor o koncesiji zaključuje na duže vrijeme, s tim da rok ne može biti duži od 50 godina, postoje razlozi zbog kojih isti može prestati i prije isteka perioda na koji je zaključen.

Neki od razloga prestanka ugovora su: prestanak postojanja predmeta koncesije, istek roka na koji je zaključen, pokretanje postupka stečaja ili likvidacije nad koncesionarom, jednostrani raskid, sporazum koncendenta i koncesionara, pravosnažnost odluke Vlade o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekata ili izvođenje radova na koncesionom dobru u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast eksproprijacije, pravosnažnost sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji oglašava ništavim ili poništava, ukidanje, poništavanje ili oglašavanje ništavim rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije, nakon zaključivanja ugovora o koncesiji, ispunjenje uslova propisanih drugim zakonom, a koji imaju za posljedicu prestanak ugovora o koncesiji.

Koncendent može i jednostrano raskinuti ugovor ukoliko:
koncesionar ne izvršava ili propušta da izvrši potrebne radnje u ugovorenom roku ili svojom krivicom ne počne sa obavljanjem koncesione djelatnosti u ugovorenom roku, koncesionar ne obavlja koncesionu djelatnost u skladu sa dinamikom i u obimu utvrđenom u ugovoru o koncesiji, osim u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile, se obavljanjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi ili zakonom zaštićena javna dobra, preko dozvoljenih i propisanih standarda, koncesionar ne pruža javne usluge u skladu sa ugovorenim standardima kvaliteta, koncesionar ne plati koncesionu naknadu tri puta uzastopno ili neuredno plaća koncesionu naknadu, koncesionar izvrši prenos ugovora o koncesiji, promijeni vlasničku strukturu ili raspolaže imovinom suprotno odredbama ovog zakona i u drugim slučajevima u skladu sa odrebama ugovora o koncesiji.

Kriterijumi na osnovu kojih koncendent utvrđuje postojanje razloga za raskid ugovora o koncesiji utvrđuju se ugovorom o koncesiji. U nekim slučajevima prije pokretanja postupka jednostranog raskida ugovora o koncesiji, koncendent je dužan pisanim putem upozoriti koncesionara i odrediti mu primjeren rok za izvršenje ugovorenih obaveza koje su razlog za raskid ugovora o koncesiji.
Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u ostavljenom roku, koncendent raskida ugovor o koncesiji rješenjem protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor.
Koncesionar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu sa odredbama ugovora o koncesiji i opštim pravilima obligacionog prava.

U slučaju raskida ugovora o koncesiji, kad koncendent ne izvršava ili propušta da izvrši potrebne radnje u ugovorenom roku ili svojom krivicom ne počne sa obavljanjem koncesione djelatnosti u ugovorenom roku, koncesionar ima pravo na naknadu štete u skladu sa pravilima obligacionog prava.

 

Autor teksta: Željko Vlačić, advokat (zeljko@afsajic.com)

About the author