Sport klub pred Konkurencijskim savjetom Bosne i Hercegovine

Konkurencijski  Savjet BiH, u okviru svoje nadležnosti da odlučuje o postojanju zabranjenog konkurecijskog  djelovanja na tržištu BiH, donio je dana 16.12.2013. godine odluku br. 05-26-3-002-179-II/13.
Navedenom odlukom Konkurencijski Savjet BiH utvrdio je da je privredni subjekat IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu, Bukurešt, Republika Rumunija direkno i/ili preko svog zastupnika Sport Klub d.o.o. Sarajevo, zloupotrebio dominantni položaj na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima  visokog kvaliteta koji uključuje i prenos Live paketa engleske Premier Lige u BiH.
Istom je zabranjeno svako dalje djelovanje koje predstavlja utvrđenu zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu Bosne i Hercogovine, te je obavezan da uskladi odredbe važećih Ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub zaključenih sa kablovskim operaterima u BiH kao i da uspostavi sistem kriterija koji će osigurati da svi zainteresovani operateri  u BiH mogu zaključiti Ugovor o distribuciji  TV kanala Sport Klub pod istim i transparentnim uslovima.
Zbog zloupotrebe dominantnog položaja IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu  obavezan je na plaćanje novčane kazne u iznosu od 125.000,00 KM, te u slučaju da isti ne uplati kaznu u roku od 8 ( osam ) dana, ista će se prinudnim putem naplatiti od Total TV BH d.o.o. Banja Luka i Telemach – društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija  d.o.o. Sarajevo, njegovih povezanih lica registrovanih u BiH.
Naime, postupak pred Konkurencijskim Savjetom pokrenut je 08.02.2013. godine zajedničkim zahtjevom za pokretanje postupka podnesenim od strane Elta Kabel d.o.o. Doboj i Asosijacije kablovskih operatera u BiH, sa sjedištem u Sarajevu, protiv Serbia broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. BeogradIKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu; IKO Media d.o.o. Beograd; Total TV BH d.o.o. za telekomunikacije Banja Luka; Telemach – društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija  d.o.o. Sarajevo; Sport Klub d.o.o. Sarajevo; Mid Europa Partners LLP Velika Britanija; Adria Media Limited Nikozija, Republika Kipar;  Slovenia Broadband, Luksemburg; Bosnia Broadband, Luksemburg; Mid Europa Fund III, a sve radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja i postojanja zabranjenog sporazuma.
Prilikom utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, Savjet je utvrdio međusobnu povezanost gore navedenih pravnih lica protiv kojih je i pokrenut postupak, te da su privredni subjekti Serbia broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd, u svojstvu distributrera i IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu, u svojstvu dobavljača potpisali Ugovor o emitovanju kanala Sport Klub i Film Plus. Na ovaj način privredni subjekatSerbia broadband, omogućio je svom povezanom licu  Total TV BH d.o.o. za telekomunikacije Banja Luka, da putem DHT platforme emituje TV kanal Sport Klub na teritoriji BiH.
S druge strane, Ugovor o audio-vizuelnom prenosu Live paketa engleske Premijer lige na teritoriji BiH, Republike Hrvatske, Kosova, Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Srbije i Republike Slovenije, zaključen je između Trans World International – INC, kao davaoca licence i Slovenia Broadband, kao primaoca licence.
Jedna od odredbi ovog ugovora bila je i da primalac licence ima pravo da podlicencira bilo koja prava ili sva prava za korištenje u okviru teritorija bilo kojoj trećoj strani emiteru, uz prethodnu saglasnost Premier Lige i davaoca licence. Kao dozvoljena podlicenca i kao primalac podlicence bez ograničenja pojavljuje se IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu, a koji je operater kanala Sport Klub i Sport Klub +, u navedenim državama.
Kasnije, tačnije dana 01.03.2012. godine zaključen je Ugovor o poslovnoj saradnji između IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, a kojim se ovaj drugi obavezao da za određenu naknadu stalno stvara da treća lica ( emiteri i distributeri ) zaključuju sa IKO Balkan ugovore o emitovanju /distribuciji programa i programskih sadržaja za koja principal ima licencna prava za teritoriju  BiH, i da u tom smislu posreduje  između njih i principala, kao i da po dobijenom ovlašćenju zaključuje ugovore sa trećim licima u svoje ime, a za račun Iko Balkan, a sve u skladu sa nalogom, odnosno ponudom i cjenovnikom IKO Balkan.
U tom smislu, u vrijeme donošenja odluke kojom se utvrđuje postojanje zloupotrebe dominantnog položaja na strani IKO Balkan, na snazi su bili navedeni ugovori koji su omogućavali privrednom subjektu Total TV BH d.o.o. za telekomunikacije Banja Luka da reemituje kanal Sport Klub na teritoriji BiH, i određen broj kablovskih/IPTV operatera  koji su sa Sport Klub d.o.o. Sarajevo zaključili ugovore o emitovanju/distribuciji programa i programskih sadržaja IKO Balkan. U tom smislu, IKO Balkan  je na teritoriji BiH kontrolisao emitovanje/reemitovanje kanala Sport Klub.
Kako je Sport Klub jedini kanal koji nudi audio-vizuelni prenos Live paketa engleske Premier Lige, a IKO Balkan je jedini subjekat koji je direktno, a od 01.03.2012. godine i indirektno, preko svog  povezanog lica Sport Klub d.o.o. Sarajevo zaključivao ugovore o distribuciji kanala Sport Klub na teritoriji BiH, to je Savjet nesporno utvrdio da IKO Balkan  na teritoriji BiH ima dominantan položaj sa učešćem od 100 % u distribuciji kanala Sport Klub.
Zloupotreba dominantnog polažaja od strane IKO Balkan  ogleda se u činjenici da su istom momentu primjenjivali različite uslove za emitovanje/reemitovanje kanala Sport Klub na različite privredne subjekte. U tom smislu, postojale su dvije grupe subjekata, i to: 1) subjekti kojima je istekao Ugovor za emitovanje/reemitovanje kanala Sport Klub i koji su prestali sa istim na dan prestanka važenja ugovora, a nova ponuda za zaključenje je bila neprihvatljiva zbog povećanja osnovne cijene, i 2) subjekti kojima su Ugovori istekli, ali se smatra da su produženi i imaju proizvod po cijenama koje su bile dogovorene ranije važećim Ugovorima.
S tim u vezi, privredni subjekat IKO Balkan  je na teritoriji BiH zaključivanjem ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub, samostalno ili preko svog zastupnika Sport Klub d.o.o. Sarajevo, kao i ne zaključivanjem ugovora o distribuciji kanala Sport Klub, zloupotrebio dominantni položaj na teritoriji BiH direktnim ili idirektnim nametanjem kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovačkih uslova kojima se ograničava konkurencija i primjenujući različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova sa ostalim stranama, čime ih je doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.
U odnosu na ostale privredne subjekte, odnosno povezana lica koja su obuhvaćena zahtjevom, nije utvrđeno postojanje zloupotrebe dominantnog položaja, kao i postojanje zabranjenih sporazuma u smislu Zakona o konkurenciji.
Međutim, u međuvremenu, društvo IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu  mijenja poslovno ime/firmu pod kojom posluje, i to u „United Media Distribution SRL“ G-RAL David Praporgescu br. 1-5, Bukurešt, Republika Rumunija. 
U „cilju“ sprovođenja i postupanja po  rješenju Konkurencijskog savjeta BiH od 16.12.2013. godine, United Media Distribution SRL“ G-RAL David Praporgescu, dostavljala je kablovskim operaterima ponude sa nerealno visokim cijenama za distribuciju kanala Sport Klub, te su u okviru Opštih uslova ponude  zahtijevali ispunjavanje „tehničkih uslova“ koji nisu bili propisani niti perecizirani u okviru ponude, sa pravom da Sport Klub po svojoj diskrecionoj ocijeni odlučuje da li su tehnički uslovi ispunjeni, te da ugovor raskine ukoliko isti nisu ispunjeni.
Ovakvi uslovi doveli su do stanja da, u odnosu na stanje zbog kojeg je pokrenut postupak pred Konkurencijskim Savjetom i donesena odluka istog dana 16.12.2013. godine, nije zaključen ni jedan novi Ugovor o distribuciji kanala Sport Klub.
Ovakvo stanje na tržištu dovelo je do situacije da je dana 26.01.2014. godine ponovo pokrenut postupak pred Konkurencijskim Savjetom BiH od strane od strane Asosijacije kablovskih operatera u BiH, sa sjedištem u Sarajevu i Elta Kabel d.o.o. Doboj, protiv u United Media Distribution SRL G-RAL David Praporgescu br. 1-5, Bukurešt, Republika RumunijaSport Klub d.o.o. Sarajevo; „SBB“ d.o.o. Beograd; Total TV BH d.o.o. za telekomunikacije Banja Luka; Telemach – društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija  d.o.o. Sarajevo,a sve radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja.
Konkurencijski Savjet donio je dana 23.12.2015. godine odluku br. 06-26-2-006-143-II/15 kojom je utvrdio postojanje zloupotrebe dominantnog položaja od strane United Media Distribution SRL G-RAL David Praporgescu br. 1-5, Bukurešt, Republika Rumunija, te je istom naložena zabrana dalje zloupotrebe dominantnog položaja preko društva Sport Klub d.o.o. Sarajevo, te da u roku od 30 dana svim zainteresovanim CATV/IPTV/DHT operaterima učini dostupnim Opšte i tehničke uslove pružanja usluga, a u roku od 60 dana sa svim zainteresovanim CATV/IPTV/DHT operaterima zaključi Ugovore o distribuciji kanala Sport Klub pod istim uslovima pod kojima su zaključeni ugovori sa privrednim subjektima Total TV BH d.o.o. Banja Luka i Telemach d.o.o. Sarajevo. Zbog zloupotrebe dominantnog položaja nevedeno društvo kažnjeno je novčanom kaznom od 250.000,00 KM.
Imajući u vidu činjenicu da i dan-danas nije moguće gledati kanal Sport Klub na bilo kojem drugom kablovskom operateru, osim preko Total TV i Telemach, evidentno je da društvo United Media Distribution (pravni slednik IKO Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu)  još uvijek nije započelo sa izvršavanjem odluke Konkurencijskog savjeta BiH i da se slučaj Sport Klub zloupotrebom procesnih ovlaštenja stranaka u postupku, nastavlja do daljnjeg a samo na štetu potrošača, odnosno korisnika usluga.

About the author