Naše usluge

Usluge naše advokatske firme

Kvalitet naših usluga je naš prioritet i osnovni zadatak svakog radnika. Naša svijest o kvalitetu počinje s izborom naših radnika pa sve do izbora predmeta, što predstavlja ključ našeg uspjeha. To je razlog zbog kojeg naši klijenti ostvaruju svoje ciljeve.


AFS svojim klijentima pruža usluge u oblasti upravnog prava u najširem smislu, savjetuje kako pravna tako i fizička lica, te iste zastupa pred svim organima javne vlasti. Za naše klijente pokrećemo i vodimo sve vrste upravnih postupaka, te ih savjetujemo o najpovoljnijim načinima ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa.

Usluge koje između ostalih pružamo su:

 • pribavljanje različitih dozvola i odobrenja,
 • zastupanje pred regulatornim tijelima,
 • zastupanje u upravnom postupku,
 • pokretanje i zastupanje u upravnom sporu,
 • izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova,
 • savjetovanje i analiza načina ostvarivanja prava i rješavanja različitih pravnih situacija,
 • savjetovanje u slučajevima inspekcijskih kontrola,
 • zastupanje i pružanje pomoći u postupcima eksproprijacije,
 • zastupanje i savjetovanje u slučajevima ukidanja državne svojine,
 • kompletan postupak pribavljanja lokacijskih uslova, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole,
 • ostvarivanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja.

TIM:

AFS savjetuje i pruža pravnu podršku fizičkim i pravnim licima uključenim u obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao i licima zainteresovanim za investiranje u oblast poljoprivrede. Sa ponosom ističemo da su članovi našeg tima redovni učesnici u projekatima koje organizuje Svjetska banka i mnoge druge domaće i međunarodne organizacije u cilju podsticanja razvoja poslovanja u ovoj oblasti. Republika Srpka/Bosna i Hercegovina posljednjih godina privlači sve veću pažnju domaćih i stranih investitora budući da raspolaže velikim prirodnim potencijalom, dobrom mikroklimom i odličnim geografskim položajem, tako da se naš tim redovno susreće sa najrazličitijim zahtjevima klijenata iz ove oblasti.

Usluge koje naš tim između ostalih pruža, uključuju:

 • savjetovanje u pogledu primjene važećih zakonskih propisa u oblasti poljoprivrede,
 • pronalaženje poslovnih partnera za investitore u poljoprivredi,
 • koncesije u poljoprivredi,
 • due diligence poslove,
 • osnivanje koncesionih društava,
 • pravnu podršku oko ustupanja i prenosa koncesionih prava,
 • ugovore u poljoprivredi,
 • zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupovinu i prodaju poljoprivrednih zemljišta,
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa,
 • osnivanje poljoprivrednih zadruga,
 • ostvarivanje prava na podsticaje,
 • sezonsko zapošljavanje radnika,
 • osiguranje poljoprivrednika,
 • zaštitu životne sredine.

TIM:

AFS pruža advokatske usluge svojim klijentima i u postupcima pred Ustavnim sudom Republike Srpske i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Usluge koje našim klijentima pružamo odnose se prije svega na sastav i podnošenje zahtjeva za zaštitu ustavnosti pred Ustavnim sudom Republike Srpske i apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kao i pravnu analizu cjelokupnog postupka i mogućnosti zaštite i ostvarivanja prava.

Dajemo savjete i mišljenja u pogledu:

 • povrede prava učinjenih u postupcima pred redovnim sudovima, odnosno pružamo analizu da li postoji povreda prava ili ne,
 • procijena uspjeha postupka po apelaciji i zahtjevu za zaštitu ustavnosti pred Ustavnim sudovima,
 • tumačenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i pratećim Protokolima uz istu, a u vezi sa eventualnim povredama prava.

TIM:

AFS ima veliko iskustvo u radu na pitanjima koja se odnose na arbitražu. Mi smo dobro upoznati sa prednostima arbitražnih postupaka i znamo kako da iste iskoristimo u interesu naših klijenata: slobodna selekcija izbora mjesta i jezika arbitraže, veća povjerljivost s obzirom da postupci nisu javni, bez žalbi i prije svega, mogućnost neposredne primjene arbitražne odluke u gotovo svim zemljama svijeta.

Našim klijentima pružamo usluge koje uključuju:

 • analizu da li bi se budući sporovi bolje rješavali pred arbitražnim sudom ili pred nekim redovnim sudom,
 • izrada i implementaciju arbitražnih klauzula, uključujući izbor odgovarajuće arbitražne institucije i arbitara,
 • procjenu šansi za uspjeh kao i rizike prije pokretanja arbitraže,
 • procjenu troškova i tekuće troškove arbitraže,
 • zastupanje stranaka u arbitražnom postupku,
 • sprovođenje strane i domaće arbitražne odluke.

TIM:

Značaj nacionalnog i evropskog prava konkurencije stalno raste, a njihova primjena je sve više zahtjevna. AFS pruža usluge domaćim i stranim klijentima po svim pitanjima iz ove pravne oblasti. Naše usluge se kreću od zastupanja klijenata u kontroli spajanja i antimonopolskim (anti-trust) postupcima pred Konkurencijskim savjetom Bosne i Hercegovine, preko pregovaranja i izrade ugovora čija primjena je u vezi sa pitanjima iz oblasti konkurencijskog prava (kao što su ugovori o distribuciji i licenciranju) pa sve do razvoja anitmonopolskih (anti-trust) programa za naše klijente.

Usluge koje pruža naš tim za pravo konkurencije obuhvataju:

 • kontrolu spajanja preduzeća: savjetovanje o pitanjima vezanim za spajanje, pripajanje i zajednička ulaganja, te izrada i podnošenje svih neophodnih dokumenata u postupcima pred Konkurencijskim savjetom Bosne i Hercegovine,
 • antitrust i zloupotreba dominantnog položaja: zastupanje i odbrana pred Konkurencijskim savjetom, razvoj strategija odbrane za eventualne antitrust štete i potraživanja,
 • horizontalne i vertikalne koncentracije: svakodnevno savjetovanje klijenata u vezi sa aspektima konkurencije u različitim ugovorima, uključujući pravo distribucije, licenciranje, franšize i ugovore o saradnji.

TIM:

AFS tim za bankarsko pravo i finansije radi za različite klijente: zajmodavce i zajmoprimce, domaće i strane banke, mikrokreditne organizacije, investicione fondove i privatne investitore, kompanije, javne ustanove. Pomažemo našim klijentima u finansijskim transakcijama, regulatornim pitanjima i ugovorima o bankarskim poslovima. Prepoznatljivi smo kao lideri pravnom savjetovanju u oblasti finansiranja projekata i nekretnina, kupovini i prodaji potraživanja i kredita, restrukturiranju i sl.

Dugogodišnji poslovni odnosi sa našim klijentima - i zajmoprimcima i zajmodavcima – nam pružaju mogućnost da imamo znanja i iskustva o svim uobičajenim pitanjima i tipičnim problemima sa kojim se suočavaju obje strane u finansijskim transakcijama. Pristup našeg tima za finansije je praktičan i kooperativan, sa jasnim ciljem da vam pomogne da ostvarite vaše poslovne ciljeve.

Usluge koje pružamo su:

 • osnivanje i registracija banaka, investicionih fondova, lizing kompanija, mikro-kreditnih organizacija i drugih finansijskih organizacija,
 • postupci pred Agencijom za bankarstvo,
 • postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
 • korporativno upravljanje i odnosi između akcionara,
 • berzansko pravo,
 • investicioni fondovi,
 • ugovori o bankarskim poslovima,
 • due diligence kompanija i nekretnina,
 • spajanje i preuzimanje (M&A),
 • naplata potraživanja,
 • non-perfomed loans (NPL)
 • finansiranje akvizicija i projekata,
 • finansiranje nekretnina,
 • korporativne finansije,
 • finansijsko restrukturiranje,
 • zastupanje u sudskim postupcima,
 • procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu,
 • savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.

TIM:

AFS savjetuje klijente u svim oblastima stečajnog prava kao i u slučajevima restrukturiranja i reorganizacije. Mi savjetujemo investitore, banke i društva koji se susreću sa poslovnim partnerima koji su u finansijskoj krizi, kao i društvima koja se suočavaju sa finansijskim poteškoćama.

Savjetovanje povjerilaca i društava (kao i njihovih vlasnika udjela i/Ili izvršnih organa) o vansudskom restrukturiranju i stečajnim postupcima, zastupanje povjerilaca i zaštita pozicije povjerilaca u slučaju nelikvidnosti, kao i savjetovanje o davanju i izvršenju obezbjeđenja, zatim o prekograničnom stečaju, pitanjima koja se odnose na održavanje kapitala, odgovornost i raskid ugovora, reorganizaciju i refinansiranje, akviziciju non-perfoming kredita, sticanje imovine ili poslovanje sa kompanijama koje su u finansijskoj krizi je sastavni dio svakodnevnog posla AFS tima za stečaj i likvidaciju.

Usluge koje pružamo, između ostalih, su i:

 • >podnošenje stečajnih prijava i zastupanje stečajnih povjerilaca,
 • >zastupanje razlučnih i izlučnih povjerilaca,
 • >pravni konsalting i vođenje sudskih postupaka za stečajne dužnike,
 • >vođenje sudskih postupaka povodom odluka stečajnog upravnika i stečajnog suda,
 • >pokretanje i vođenje likvidacionih postupaka,
 • >pregovori sa povjeriocima i stečajnim dužnicima,
 • >analiza finansijskog stanja kompanije, mogućnosti za restrukturiranje dugova i mogućnost reogranizacije,
 • >analiza potraživanja povjerilaca,
 • >analiza osiguranih potraživanja (kolaterala),
 • >spajanje i preuzimanje kompanija/društava sa problemima u poslovanju.

TIM:

 • Željko Vlačić, advokat (zeljko@afsajic.com)
 • Dragan Stijak, str.saradnik (dragan@afsajic.com)

AFS svojim klijentima sa velikim uspjehom pruža usluge u građanskopravnoj oblasti, savjetuje i zastupa fizička i pravna lica u svim postupcima i oblastima, a usluge koje pružamo su:

 • zastupanje u svim vrstama postupaka naknade materijalne i nematerijalne štete (uključujući i pregovore),
 • vođenje kompletnog postupka sticanja i odricanja od državljanstva BIH/RS,
 • zastupanje u pregovorima u vezi zaključenja svih vrsta ugovora,
 • sačinjavanje ugovora i konsalting u oblasti svih ugovora stvarnog i građanskog prava,
 • zastupanje klijenata pri zaključivanju ugovora o poklonu, kupoprodaji i slično, uključujući pribavljanje sve potrebne dokumentacije,
 • zastupanje klijenata kod utvrđivanja i zaštite prava vlasništva i drugih stvarnih prava,
 • zaštita posjeda i sporovi koji nastanu kod smetanja posjeda,
 • upis založnog prava, tj. postupak i provjere pred Registrom zaloga BIH,
 • vođenje sudskih postupaka radi sticanja bez osnova,
 • postupak civilne i fizičke diobe imovine.

Kao posebnu uslugu koju pružamo klijentima i njihovim porodicama izdvajamo usluge porodičnog advokata koje obuhvataju:

 • pružanje pravnih savjeta i konsultacija,
 • pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga,
 • pribavljanje izvoda iz RUGIP-a,
 • pribavljanje raznih uvjerenja i potvrda,
 • pomoć pri popunjavanju obrazaca i prijava.

TIM:

AFS u oblasti građevinarstva pruža konsultantske usluge u vezi sa tumačenjem i primjenom svih materijalnih popisa koji uređuju oblast građenja, zatim infrastrukturnih projekata, savjetujemo o najpogodnijim pravnim rješenjima prilikom zaključivanja ugovora o građenju, učestvujemo u pregovorima i zaključivanju ugovora, te zastupamo investitore u svim upravnim postupcima uključujući postupke pribavljanja dozvola i odobrenja. Naše klijente takođe zastupamo i u sudskim postupcima proizašlih iz ugovora o građenju. U sklopu naših usluga vršimo i pravnu analizu završenih projekata koji su predmet transakcija između ugovornih strana.

Za naše klijente pratimo izgradnju i finansiranje kao i kompletan razvoj širokog spektra infrastrukturnih projekata, uključujući autoputeve, mostove, tunele, vodosnabdijevanje i tretman voda, zatim energetske objekte, telekomunikacione objekte, parking prostore, te sisteme za daljinsko grijanje i hlađenje. Ono što nas izdvaja od drugih advokatskih firmi sa iskustvom u sektoru transporta i infrastrukture jesu naša kreativnost, istrajnost i dobro razumijevanje političkih i komercijalnih rizika i izazova u projektima zasnovanim na koncesijama, kao i uspješni rezultati ostvareni u infrastrukturnim projektima, uključujući visokokvalitetne mega-projekte. Pružamo znanje u svim oblastima razvoja, finansiranja, preuzimanja i sticanja infrastrukturnih projekata.

TIM:

Jedna od oblasti prava kojom se bavimo i koja u posljednje vrijeme izaziva veliku zainteresovanost kod naših klijenata, bez obzira da li se radi o privrednim subjektima ili fizičkim licima, jeste i zaštita potrošača.

Sa aspekta ove oblasti prava, a u cilju ostvarivanja prava potrošača u najvećoj mogućoj mjeri i pravilnog i na zakonu zasnovanom postupanju privrednih subjekata, usluge koje pružamo našim klijentima, ogledaju se u sljedećem:

 • pružanje pravne pomoći i savjeta u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite potrošača,
 • pružanje pravnih savjeta u vansudskom rješavanju potrošačkih sporova,
 • podnošenja prigovora trgovcima,
 • zastupanje klijenata pred nadležnim inspekcijskim organima,
 • zastupanje klijenata pred nadležnim organima uprave i nadležnim Arbitražnim odborima za potrošače sporove,
 • zastupanje klijenata u potrošačkim sporovima pred nadležnim sudovima,
 • zastupanje u postupcima za naknadu štete povodom nepoštene poslovne prakse,
 • izrada pravila i procedura iz oblasti zaštite potrošača.

TIM:

 • Ugovori privrednog prava
 • Međunarodni privredno-pravni ugovori
 • Ugovori stvarnog prava
 • Ugovori obligacionog prava
 • Ugovori radnog prava
 • Ugovori porodičnog prava
 • Nasljednopravni ugovori
 • Bankarski i finansijski ugovori
 • Ugovori o osiguranju
 • Ugovori iz oblasti građevinarstva
 • Sportski ugovori

TIM:

Korporativno pravo je naša osnovna djelatnost, a sa našom stručnošću u ovoj oblasti, počevši od osnivanja jednostavnih kompanija do složenog korporativnog restrukturiranja, spajanja i razdvajanja, Due Diligence, i dr, u mogućnosti smo da našim klijentima, domaćim i inostranim, pružimo vrhunski kvalitetnu uslugu. Posebno imamo dobru praksu u oblasti spajanja i preuzimanja (M&A), uključujući i projekte privatizacije. Takođe savjetujemo klijente o svim aspektima korporativnog upravljanja.

Pažljivo slušanje potreba naših klijenata, poštovanje njihovih interesa i shvatanje njihovih ciljeva predstavlja srž naše M&A prakse. To nam pruža prednost pri savjetovanju, omogućava efikasnije upravljanje procesima i vremenom. Sve ovo ide ruku pod ruku s našim vrhunskim standardima – što je i razlog što smo i dalje lideri na tržištu.

Naši specijalizovani timovi sa posebnom posvećenošću se bave svim aspektima vaše transakcije, bez obzira na vremenski okvir, dakle i poreskim, regulatornim, ekološkim, te najsloženijaim pitanjima usklađenosti (poštivanja propisa), uključujući i ekstrateritorijalnu primjenu stranih zakona.

Pružamo savjete o sticanju i prodaji udjela, društava i poslovnih dijelova, kao i o osnivanju zajedničkih ulaganja. Možete se osloniti na nas kada vaš M&A ugovor uključuje doprinose, razdvajanje, spajanje, spin-off i/ili restrukturiranje upravljanja ciljane kompanije. Za naše klijente mi takođe nadgledamo poslove koji uključuju sve aspekte potencijalnih ponuda za preuzimanje, upravljanje procesom od početka do kraja, uključujući vezu sa regulatorom i svim drugim uključenim stranama.

Zahvaljujući našim specijalizovanim timovima, imamo iskustvo bez premca u regulisanim i industrijskim sektorima, kao i u sektoru nekretnina i infrastrukture. Takođe smo lideri i u energetskom sektoru, pogotovo kad je riječ o obnovljivim izvorima energije.

Usluge koje nudimo:

 • Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava, kao i osnivanje predstavništava stranih kompanija,
 • Konsultacije, pregovori i izrada osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i dr.,
 • Savjeti u vezi sa korporativnim upravljanjem,
 • Restrukturiranja, spajanja i pripajanja i razdvajanja preduzeća (M&A)
 • Sudski registar,
 • Priprema i savjeti u vezi sa skupštinama akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora, te odbora izvšnih direktora, kao i učešće u njima,
 • Registracija u Centralnom registru, Komisiji za HoV i drugim regulatornim tijelima.

TIM:

AFS svojim klijentima pruža pomoć i uslugu odbrane po svim pitanjima vezanim za oblast krivičnog prava, uključujući i zastupanje pred sudovim i drugim organima pred kojim se može voditi krivični postupak, a posebno izdvajamo:

 • pružanje pravnih savjeta i mišljenja,
 • podnošenje krivičnih prijava nadležnim javnim tužilaštvima,
 • pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivice,
 • postupanje u pritvorskim predmetima,
 • odbrana u krivičnom postupku,
 • podnošenje pravnih lijekova na sudske odluke,
 • podnošenje molbi za brisanje osude iz kaznene evidencije.

TIM:

AFS je advokatska firma koja ima dugogodišnje iskustvo po pitanju savjetovanja kompanija u energetskom sektoru - od nafte, plina i uglja do pitanja vezanih za vjetroelektrane na kopnu i na moru, zatim za solarne PV, hidro, geotermalne izvore energije, energije iz otpada i druge oblike obnovljivih izvora energije.

Naš iskusni tim vam može pružiti savjete o razvoju energetskih projekata, projektnom finansiranju, projektovanju i izgradnji postrojenja, radu i održavanju, podsticajima, ugovorima o direktnom otkupu budućih proizvoda (off-take arrangements), planiranju i zakonu o zaštiti okoline, regulatornim pitanjima, nekretninama, porezima, spajanjima i akvizicijama i sporovima.

Naš tim za obnovljivu energiju našim klijentima pruža savjete o izvorima energije kao što su vjetar, solarna energija, biomase, biogoriva, geotermalni i hidro izvori energije.

Usluge koje pružamo:

 • pomoć entiteskim organima uprave u fazi definisanja pojedinih energetskih, rudarskih ili koncesionih projekata,
 • zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalnih zajednica ili privatnih investitora /konzorcijuma privatnih invesitora u toku pregovora koji vode ka izvršenju sporazuma u vezi sa odgovarajućim energetskim , rudarskim ili koncesionimprojektom,
 • priprema nacrta sporazuma,
 • pomoć klijentu u toku pripreme potrebnih sporazuma koji se odnose na izgradnju energetskih, rudarskih i drugih koncesionih objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi s pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima eksproprijacije i sl.,
 • pomoć klijentu u toku postupka pribavljanja energetskih dozvola,
 • pomoć klijentima u fazi osnivanja koncesionih društava,
 • due diligence projekata, kompanija i nekretnina,
 • savjetovanje klijenata u vezi sa obnovljivim izvorima energije,
 • energestki ugovori
 • energetski sektori: električna energija, nafta i prirodni plin, obnovljivi izvori energije, vode, energije vjetra, nuklearnu energiju, elektroenergetska postrojenja, cjevovodi i sistemi za prikupljanje, itd.

TIM:

AFS svoje klijente savjetujemo u oblasti zaštite životne sredine povodom svih aktuelnih pitanja, vodeći računa da njihovo poslovanje bude usklađeno sa pravnom regulativom BIH. Upoznajemo ih sa nastupajućim obavezama i pomažemo u svim vrstama postupaka kako pred sudovima tako i u upravnim postupcima. Imajući u vidu sve veći značaj ovih pitanja, u mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo odgovarajuću pravnu podršku povodom različitih situacija i problema koja se javljaju u vezi sa zaštitom životne sredine.

Naše usluge obuhvataju:

 • pružanje savjeta u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom,
 • zastupanje u prekršajnim postupcima u vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom,
 • zastupanje u sudskim postupcima iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom,
 • konsultantske usluge u vezi sa usaglašavanjem poslovanja preduzeća sa zahtjevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom,
 • pružanje savjeta i zastupanje u postupku pribavljanja ekoloških dozvola, kao i svih ostalih dozvola i odobrenja vezanih za zaštitu zivotne sredine i upravljanja otpadom,
 • pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

TIM:

AFS savjetuje i zastupa klijente u oblasti porodičnog i naslednog prava. Naši klijenti imaju veliko povjerenje u nas, a koje smo stekli lojalnošću i predanim radom u sljedećim postupcima:

 • izrada predbračnih i bračnih ugovora,
 • zastupanje u postupcima razvoda braka,
 • zastupanje u postupcima povjeravanja i starateljstva nad maloljetnim licima – roditeljsko pravo,
 • izdržavanje djece, supružnika i bliskih srodnika,
 • postupci utvrđivanja i osporavanja očinstva,
 • utvrđivanje i dioba zajedničke (bračne) imovine,
 • postupak usvojenja,
 • zastupanje u ostavinskim postupcima pred sudom i notarom,
 • sačinjavanje i čuvanje testamenta, pravni savjeti prilikom izrade testamenata,
 • sačinjavanje ugovora o poklonu i doživotnom izdržavanju - zastupanje u sudskim postupcima prilkom opoziva istih,
 • zaštita prava nužnih nasljednika.

TIM:

AFS je specijalizovana da svojim klijentima na efikasan, kvalitetan, odgovoran i profesionalan način pruži usluge koje se odnose na oblast Prava hrane, kao i čitavog niza drugih usluga koje su usko povezane sa ovom pravnom oblašću. Naša uloga se sastoji u savjetovanju i pružanju pravnih usluga velikom broju privrednih subjekta koji dolaze iz prehrambene industrije, i koji imaju veliki broj nedoumica u pogledu primjene širokog spektra pravnih propisa iz oblasti prerade, proizvodnje, skladištenja, distribucije, deklarisanja i reklamiranja hrane.

Našim brojnim klijentima, u svakom konkretnom slučaju pomažemo u ispunjenju njihovih ciljeva i vizija, pa između ostalog, iz ove oblasti bavimo se i uslugama:

 • pružanja pravnih savjeta koji se odnose na pakovanja, deklarisanje i označavanje hrane,
 • pružanja pravnih savjeta koji se odnose na trgovinu, skladištenja i distribuciju hrane,
 • tumačenja i usklađivanja zakonskih propisa i podzakonskih akata iz oblasti prava hrane,
 • tumačenja i usklađivanja zakonskih akata koji se tiču proizvodnje i prerade hrane,
 • zastupanja pred Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,
 • zastupanja pred svim sudovima i nadležnim organima uprave u sporovima iz oblasti prava hrane,
 • pružanja savjeta i davanja mišljenja iz oblasti carinskih i poreskih propisa.

TIM:

Gaming law je jedna od novih oblasti prava koja se razvija i mijenja zajedno sa propisima koji regulišu ovu oblast. Ovu oblast uređuje Zakon o igrama na sreću i on reguliše kako opšte uslove za priređivanje igara na sreću tako i vrste igara na sreću, postupak priređivanja, kao i tehničke uslove i nadzor.

Svojim klijentima pružamo usluge:

 • pribavljanja dozvola za organizaciju igara na sreću,
 • pribavljanja dozvola za organizaciju nagradnih igara,
 • pribavljanja licenci potrebnih za priređivanje igara na sreću,
 • pravnu analizu dokumenata,
 • praćenje propisa iz ove oblasti.

NAŠ TIM:

Organizacije u zdravstvenom sektoru se suočavaju sa nizom kompleksnih pitanja, od izazova rastućeg broja stanovnika kao i prosječno sve starijeg stanovništva, do budžetskih ograničenja i strogih propisa. Radeći za privatne i javne bolnice, sa društvima koji se bave tehnologijama koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, finansijskim i starteškim investitorima, državnim i javnim sektorom kao i obavezenim fondovima osiguranja, SAJIC ima ogromno iskustvo u sektoru zdravstva.

Naše stručno znanje o zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti znači da ćemo osmisliti inovativna i vrlo uspješna rješenja za mnoga pitanja sa kojima se suočavate. Bilo da vam je potreban savjet, između ostalog, u vezi sa propisima koji se tiču zdravstvene zaštite, akreditacijom i finansiranjem, antitrustom i konkurencijom, javnim nabavkama, državnom pomoći, IT, privatnim kapitalom, preduzetničkim kapitalom, M&A, modelima saradnje između pružaoca medicinskih usluga ili javno-privatnom partnerstvu. Naša stručnost i znanje pomoći će vam da ostvarite svoje ciljeve. Zakonodavni i regulatorni okvir se razlikuju od jedne do druge jurisdikcije i zahtijeva specijalističko znanje kako u lokalnim tako I međunarodnim okvirima. U našem timu za pravo zdravstva smo udružili advokate iz svih relevantnih oblasti prakse u vezi sa pitanjima zdravlja I zdravstvene zaštite a sve sa ciljem da bismo vam pružili najkvalitetnije savjete, maksimalnu podršku i razumijevanje vašeg problema.

Usluge koje pružamo u sklopu ove oblasti su:

 • savjetovanje i usklađivanje sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite,
 • savjetovanje i usklađivanje sa propisima u vezi sa prometom lijekovima, medicinskim proizvodima i medicinskim uređajima,
 • osnivanje zdravstvenih ustanova,
 • profesionalna odgovornost.

TIM:

AFS na dnevnoj bazi savjetuje svoje lokalne i inostrane klijente vezano za primjenu propisa kojima se uređuje oblast “migracijskog prava” i “sticanja državljanstva” u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na sve češće zahtjeve klijenata u pogledu mobilnosti rada i radnika, naš tim može se pohvaliti velikim iskustvom u ovoj oblasti i izuzetnom saradnjom sa lokalnim organima nadležnim za riješavanje pitanja radnih i boravišnih dozvola ili državljnstva.

Usluge koje naš tim između ostalih pruža u ovoj oblasti, uključuju:

 • konsalting usluge u pojedinačnim slučajevima u pogledu ostvarivanja uslova za dobijanje radne i boravišne dozvole ili državljanstva,
 • pribavljanje uvjerenja i potvrda kod nadležnih organa u BiH potrebnih za dobijanje radne i boravišne dozvole ili državljanstva,
 • podnošenje zahtjeva nadležnim organima za dobijanje radne dozvole,
 • podnošenje zahtjeva nadležnim organima za dobijanje privremene i stalne boravišne dozvole,
 • privremeni boravak po osnovu:
  • spajanja porodice,
  • obrazovanja,
  • humanitarnih razloga,
  • rada s radnom dozvolom,
  • rada bez radne dozvole, ili
  • drugih opravdanih razloga
 • vize
  • viza za kratkoročni boravak (Viza C),
  • viza za dugoročni boravak (Viza D)
 • sticanje državljanstva:
  • porijeklom,
  • rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine
  • usvojenjem djece,
  • naturalizacijom,
  • olakšanom naturalizacijom,
 • prestanak državljanstva:
  • odricanjem,
  • otpustom,
  • oduzimanjem,
 • zaštita stranaca,
 • zastupanje pred upravnim organima povodom ostvarivanja prava stranaca,
 • zastupanje u upravnim sporovima protiv odluka upravnih organa o pravima stranaca.

TIM:

AFS kao advokatska firma sa kompletnom uslugom, vodimo računa o svim interesima naših klijenata u oblasti IT prava: priprema opštih uslova, licence i softverski ugovori, ugovori o pružanju usluga i savjeta vezanih za proizvodnju, kao i pravna pitanja o e-trgovini i zaštiti podataka.

Naš dugogodišnji rad i iskustvo pokrivaju sve IT oblasti. Savjetujemo rukovodeće firme u IT industriji kao i start-up kompanije o svim pravnim pitanjima. Zbog naše međunarodne mreže i iskustva, navikli smo - po potrebi - voditi ili doprinositi prekograničnim projektima. Poznati smo po našem pragmatičnom pristupu i zahvaljujući našem opširnom znanju o intelektualnom vlasništvu pružamo na jednom mjestu sveobuhvatno savjetovanje i pomoć u složenim pitanjima koja zahtijevaju više od jednostranog pristupa.

Takođe, naše znanje koristimo u transakcijama koje se odnose na IT preduzeća (IT M&A, Due diligence). Usluge koje pružamo u ovoj oblasti obuhvataju:

 • IT projekti,
 • outsourcing, posebno u regulisanom bankarskom i osiguravajućem sektoru,
 • IT M&A, Due Diligence,
 • Cloud Computing,
 • e-trgovina
 • podrška za internet platform,
 • zakon o softveru (ugovori o licenciranju, mjerenje licenci, izvršenje),
 • IT usklađenost,
 • društveni mediji (strategija, smjernice za zaposlene, sprovođenje),
 • pravne usluge za mobilne aplikacije (Uslovi korištenja, Impresum, Politika zaštite podataka),
 • odgovornost pružalaca internet usluga (pristup, domaćin/host i sadržaj usluga),
 • centri podataka,
 • zaštita tajnosti podataka,
 • e-platni sistemi,
 • usluge zasnovane na lokaciji.

TIM:

AFS nudi profesionalne savjete po pitanju svih aspekata kako domaćeg tako i međunarodnog prava u osiguranju, za osiguravajuće kuće, za brokere ili agente, društva i institucije. Pomažemo našim klijentima u regulatornim pitanjima kao i svim pravnim pitanjima vezanim za polise osiguranja, te u srodnim pitanjima bankarskog i poreskog prava.

Bilo da ste osiguravač, broker, reosiguravač ili osiguranik, suočavate se sa sve više nepredvidljivih situacija. Od svakodnevnih operativnih pitanja do strateškog planiranja, rješavanja pitanja odgovornosti i sporova, izrade politika, pokrivenosti i regulatornih pitanja, a vase okruženje se brzo mijenja.

Bez obzira da li vam je potrebno uputstvo u vezi sa potraživanjima, izradom regulatornih politika, sporovima, M&A, povećanjem kapitala i restrukturiranjem, sajber ili drugim pitanjima vezanim za odgovornost, HR, porezima, nekretninama ili komercijalnim poslovima, naši multidisciplinarni stručnjaci vam mogu pružiti pomoć.

Naše usluge:

 • osnivanje i registracija osiguravajućih društava,
 • postupci pred Agencijom za osiguranje,
 • postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
 • regresni sudski postupci i postupci za naknadu štete,
 • procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu,
 • sudski registar,
 • korporativno upravljanje i odnosi između akcionara,
 • ugovori o osiguranju,
 • due diligence kompanija i nekretnina,
 • spajanje i preuzimanje (m&a),
 • radni odnosi i ljudski resursi,
 • naplata potraživanja,
 • zastupanje u sudskim postupcima,
 • usklađenost i pitanja koja se odnose na pranje novca,
 • praćenje pitanja u vezi šteta ili štetnih događaja,
 • upravljanje štetama
 • loss adjusters
 • savjetovanje u vezi sa pitanjima pokrića i odgovornosti treće strane,
 • savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.

TIM:

Bilo da se radi o licenciranim ugovorima u skladu sa zakonom o autorskim pravima, savjetovanjem u vezi sa pitanjima zaštite vlastitih usluga ili zastupanja na sudu zbog kršenja zakona o autorskim pravima i žigovima, AFS tim za pravo intelektualne svojine pokriva čitav spektar usluga u ovoj oblasti. Osim toga, savjetujemo klijente o nacionalnom i međunarodnom pravu koje se odnosi na žigove i patente od prijave do registracije i procesuiranja prekršaja.

Savetujemo klijente o svim pitanjima koja se odnose na prava intelektualne svojine (posebno žigove, dizajne, patente, korisne modele, umjetnička djela i prava na slike). Pružamo konsultacije kako renomiranim kompanijama tako i start-up preduzećima. Na osnovu našeg stečenog znanja takođe pomažemo kako u pitanjima intelektualne svojine koja se javljaju u poslovanju tako I u transakcijama fokusiranim na IP.

Naše usluge:

 • registracija i zastita patenata i drugih prava intelektulanog vlasnistva,
 • vođenje sudskih postupaka zaštite prava intelektualne svojine i naknade štete nastale kršenjem prava intelektualne svojine,
 • naknade za autorska prava,
 • licenca, distribucija i sponzorski sporazumi,
 • franšize,
 • zastupanje umjetnika, agenata, asocijacija i institucija,
 • sporovi vezani za domene,
 • zaštita know-how vašeg društva (sporazumi o neotkrivanju podataka, mjere zasnovane na zakonu o radu),
 • IP m&a, due diligence,
 • procjena i rješavanje IP pitanja u poslovnim modelima,
 • konsultantske usluge u vezi svih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu.

TIM:

AFS nudi profesionalne usluge u svim aspektima radnog prava te zastupa interese poslodavca ili radnika. Našim klijentima pomažemo u svim pravnim pitanjima vezanim za upravljanje ljudskim resursima. Zahvaljujući našem iskustvu u zastupanju i radnika i poslodavaca, znamo i razumijemo različite perspektive, tipične probleme i argumente. Kao savjetnici specijalizirani za radno pravo, ovo iskustvo demonstriramo posebno kada su u konfliktima potrebne pregovaračke vještine.

Savetujemo i zastupamo naše klijente u svim pitanjima vezanim za radno pravo: od sklapanja ugovora o radu do Due Diligence provjera, zatim do vansudskih nagodbi i pravnog zastupanja u sporovima. Međunarodna orijentacija naše advokatske firme čini nas kompetentnim partnerom u vezi sa migracijom radne snage.

Naše usluge u ovoj oblasti uključuju:

 • ugovori o radu i zapošljavanje radnika,
 • menadžerski ugovori,
 • pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mjesta,
 • disciplinski postupak,
 • prava i obaveze radnika,
 • prestanak radnog odnosa,
 • zaštita na radu,
 • zapošljavanje stranaca,
 • radne i boravišne dozvole,
 • diskriminacija,
 • medijacija,
 • sudski postupci,
 • sindikati,
 • podsticaji u zapošljavanju radnika,
 • savjeti o prodaji poslovanja/firme, restruktuiranju, outsourcingu i privatizaciji,
 • penzioni programi,
 • socijalni planovi i kolektivni ugovori.

TIM:

Naš pristup je pružanje praktičnih rješenja koja će minimizirati troškove, maksimizirati efikasno rješavanje sporova i osigurati najbolji rezultat za vaše poslovanje. AFS tim za parnične postupke ima veliko iskustvo u uspješnom rješavanju složenih sporova velike vrijednosti.

Ako imate problem koji zahtijeva pravni postupak, naš tim vam može pomoći u analizi rizika, upravljanju sporovima i traženju konstruktivnih rješenja u vašem najboljem interesu. Mi možemo da riješimo vaš spor u gotovo svim evropskim jurisdikcijama, da dobijemo pravnu pomoć u stranim postupcima i da se bavimo izvršnim postupcima vezanim za strane presude i arbitražne odluke.

Parnični postupak može biti traumatično iskustvo za privredna preduzeća. Bez obzira na njegovu veličinu i složenost, sporovi u ovoj oblasti imaju potencijal da poremete posao, jer se gubi dragocjeno vrijeme i resursi koji bi se mogli bolje potrošiti na profitabilnije poslove. Često, parnice mogu ugroziti opstanak neke kompanije. Mi detaljno pregledavamo sva pitanja kako bismo našim klijentima pružili jasnu sliku potencijalnog rizika, troškova i vremenskih rokova koji su uključeni u parnični postupak ili odbranu.

Takođe nadgledamo istrage poduzete od strane trećih lica i blisko sarađujemo sa stručnjacima imenovanim od strane suda. Po našem mišljenju, temelji jake odbrane leže u međusobnom povjerenju i bliskoj saradnji s našim klijentima. Imamo veliko iskustvo u bankarstvu i sudskim sporovima u osiguranju i poznati smo po našoj efikasnosti, kvalitetu i konkurentnoj cijeni.

Naše usluge:

 • bankarski i finansijski sporovi,
 • privredni sporovi,
 • sporovi iz oblasti građevinarstva,
 • sporovi iz oblasti radnih odnosa,
 • sporovi iz oblasti zaštite životne okoline,
 • sporovi iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva,
 • sporovi iz oblasti osiguranja,
 • sporovi iz oblasti trgovine,
 • upravno/javno pravo i regulatorni sporovi,
 • antitrast i konkurencijski sporovi,
 • korporativni sporovi nakon M&A,
 • naplata potraživanja,

TIM:

Legal Project Managament (LPM) suštinski podrazumijeva da se određeni projekti, kada se stave u pravni kontekst, budu isplanirani do najsitnijih detalja. Projekat ne mora nužno označavati projekat u pravom smislu te riječi već to može biti bilo koji posao sa manjim ili većim stepenom složenosti ili bilo koje drugo pitanje čijim rješavanjem se planira postići određeni cilj.

Da bi se takvo planiranje moglo izvršiti na pravi način potrebna je stručnost advokata u oblasti(ma) za koju je projekat vezan i kada klijenti angažuju advokate oni postaju projekt menadžeri i učestvuju u radu cjelokupnog projekta. Kao takvi oni:

 • planiraju projekte od samog početka,
 • nadgledaju napredak projekata,
 • upravljaju napredovanjem projekta,
 • izvještavaju sve zainteresovane,
 • potvrđuju završetak projekta i rezultate projekta i sl.

Naravno, to sve košta tako da dio LPM podrazumijeva upravljanje advokatskim uslugama u smislu planiranja obima, rasporeda, cijene, troškova, rizika i sl. i to za sve faze projekta i na što “mjerljiviji“ način za klijente, a u određivanju cijene i troškova leži osnovna svrha LPM.

LPM je karaktererističan za advokatske firme jer zapošljavaju veliki broj advokata koji se specijalizuju u različitim oblastima i stoga su u mogućnosti da pravno isprate različite projekte, a takođe mogu kompanijama ponuditi različite aranžmane kada je u pitanju cijena njihovih usluga kao što su fiksne ili paušalne naknade, ograničenja troškova ili maksimalni iznos naknade, naknade u nepredviđenim situacijama itd.

AFS tim za LPM ima bogato i višegodišnje iskustvo u projektima iz raznih oblasti. Naša mulitidiciplinarna praksa i naše pojedinačne specijalizacije i obuke su garanciji našim klijentima za uspješno upravljanje njihovom projektima.

TIM:

Medijsko pravo je specifična oblast prava u okviru koje se regulišu svi pravni odnosi nastali povodom djelovanja medija.

Naš domen angažovanja obuhvata savjetovanje i zastupanje klijenata iz sfere kako štampanih tako i elektronskih medija, ali i zastupanje i savjetovanje klijenata u postupcima naknade štete i zaštite njihovih prava od povreda nastalih putem djelovanjem medija.

Pored standardnih advokatskih usluga u ovoj oblasti, trudimo se da ovu oblast prava i dalje razvijamo te našim klijentima nudimo i pravni konsalting u oblasti:

 • osnivanja i registracije medijskih kuća,
 • pravni savjeti u vezi sa postupcima pribavljanja dozvola za obavljanje djelatnosti u oblasti medija i zastupanje klijenata pred nadležnim organima,
 • zastupanje pred regulatornim tijelima i agencijama,
 • pravni savjeti i procedure u vezi sa oglašavanjem,
 • pružanje pravnih savjeta i zastupanje u postupcima pred RAK-om i drugim nadležnim organima,
 • podnošenje zahtjeva za ispravku informacije i objavljivanje demantija,
 • zaštita prava na privatnost,
 • vođenje sudskog postupka za naknadu štete učinjene klevetom,
 • savjetovanje u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim propisima,
 • sastavljanje i revizija svih vrsta medijskih ugovora,
 • izrada pravnih mišljenja vezanih za medije.

TIM:

AFS svojim klijentima pruža razne vidove usluga iz oblasti registracije založnog prava koja se vrši pri Registru zaloga Bosne i Hercegovine, koji predstavlja samostalnu organizacionu jedinicu u okviru Ministarstva pravde BiH. U tom pogledu, vršimo savjetovanje kako pravnih, tako i fizička lica, te ih zastupamo kao ovlašteni punomoćnici u postupku registracije zaloga pred nadležnim organom. Našim klijentima u svakom konkretnom slučaju pronalazimo najpovoljnija rješenja ostvarivanja njihovih zakonitih interesa, te štitimo njihova prava u najvećoj mogućoj mjeri.

Usluge koje između ostalog pružamo u oblasti registracije zaloga su:

 • pružanje pravnih savjeta prilikom zaključenja ugovora o zalozi,
 • analiza i pregled ugovora o zalozi,
 • sačinjavanje ugovora o zalozi,
 • zastupanje u cjelokupnom postupku zasnivanja i registracije založnog prava,
 • zastupanje u postupcima povodom sporova o pravu prvenstva,
 • pokretanje i zastupanje u postupcima prinudnog izvršenja temeljem uspostavljenog založnog prava,
 • zastupanje u postupcima registracije prava prvenstva i izvršenja stranih prava u obliku zaloga,
 • izjavljivanje pravnih lijekova,
 • pribavljanje potvrda o zaloga,
 • zastupanje klijenata pred sudovima i drugim nadležnim organima povodom svih sporova proizašlih iz založnog prava,
 • sve vrste savjetovanja i analize mogućnosti najpovoljnijeg načina ostvarivanja i zaštite prava i interesa klijenata.

TIM:

AFS pruža usluge savjetovanja i zastupanja u postupcima koji se odnose na naknadu štete prouzrokovane od strane stručnih lica u izvršavanju obaveza iz njihove profesionalne djelatnosti, a koja su dužna da postupaju sa većim stepenom pažnje, odnosno prema pravilima nauke i struke (npr. doktori, knjigovođe, notari, advokati, inženjeri, revizori itd.).

Činjenica da su pojedina lica stručna da obavljaju određene djelatnosti uslovljava potrebu za postupanje u skladu sa većim stepenom pažnje, tj. sa pažnjom dobrog stručnjaka. Međutim, nerijetko se dešava da stručna lica, propuštanjem dužnog stepena pažnje, nehatno prouzrokuju štetu fizičkim ili pravnim licima, pa se takvo ponašanje stručnih lica može okarakterisati kao građanskopravni delikt koji povlači obavezu naknade štete.

Sve češća pojava šteta koje su prouzrokovane od strane stručnih lica u obavljanju njihove profesionalne djelatnosti uzrokuje i sve veći broj zanimanja za koji je propisano obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti, pa samim tim raste i potreba za pravnim i savjetodavnim uslugama u ovoj oblasti.

Članovi našeg tima se svakodnevno susreću sa zahtjevima koji se odnose na naknadu štete vezanu za profesionalnu odgovornost stručnih lica iz različitih oblasti, te pružaju usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u cilju zaštite prava i interesa bilo profesionalnih lica bilo oštećenih, a sve to i u konstekstu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Naš tim, između ostalog, pruža sljedeće usluge:

 • savjetovanje u vezi primjene zakonskih propisa vezano za profesionalnu odgovornost stručnih lica i nakande štete,
 • savjetovanje u vezi primjene zakonskih propisa u oblasti osiguranja od profesionalne odgovornosti,
 • zastupanje u vansudskim i sudskim postupcima,
 • druge pravne usluge u oblasti štete i osiguranja.

TIM:

AFS posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti zaštite podatka i svoje klijente bilo da se radi o kontrolorima ili nosiocima podataka svakodnevno svjetuje u pogledu primjene domaćih i međunarodnih propisa kojima se uređuje ova oblast, a sve u cilju usklađenosti i poštovanja prava na privatnost kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Sa zadovoljstvom ističemo da su članovi našeg tima licencirani službenici za zaštitu podataka (Data protection officer – DPO) koji se susreću sa najrazličitijim zahtjevima klijenata, budući da u Bosni i Hercegovini posluju mnogobrojni poslovni subjekti koji imaju strane osnivače i čije je poslovanje usmjereno ka EU, te kao takvi moraju biti usklađeni ne samo sa lokalnim zakonodavstvom već i zakonodavstvom EU, gdje se prvenstvenno misli na zahtjeve Opšte uredbe o zaštiti podataka (General data protection regulation - GDPR) zbog njene proširene primjene i na subjekte koji sjedište imaju van EU, a obrađuju podatke građana EU.

U svom poslovanju nastojimo da kroz profesionalan pristup pronađemo i ponudimo svojim klijentima najpraktičnija rješenja kojima će se postići ravnoteža između zaštite ličnih podatka i prava na privatnost sa jedne strane, te rizika i usklađenosti sa pravnom regulativom sa druge strane, a da se ujedno omogući što jednostavnije odvijanje procesa rada i postizanje ekonomskih ciljeva. To se posebno ogleda kod pružanja usluga procjene uticaja na zaštitu ličnih podataka (Data protection impact assessment - DPIA) u skladu sa zhtjevima iz člana 35. GDPR-a, što je na našu radost prepoznato od strane mnogobrojnih banaka, osiguravajućih društava i drugih klijenata koji su pod regulatornom kontrolom i sa kojima imamo stalnu saradnju u pogledu pružanja usluga vezano za procjenu uticaja na zaštitu podataka.

Uslijed izuzetno oštrih kazni koje propisuje GDPR za slučaj zloupotrebe ličnih podataka i nepoštvanja prava na privatnost, u BiH postoji povećan interes poslovnih subjekata da usklade svoje poslovanje sa zahtjevima ove uredbe, zbog čega je AFS odlučila da svoje licencirane službenike za zaštitu podataka stavi na raspolaganje svim zainteresovanim poslovnim subjektima, te iste možete direktno angažovati za potrebe procesa rada vašeg društva shodno odredbama iz člana 37.-39. GDPR-a.

Pored navedenog, usluge koje naš tim pruža obuhvataju:

 • savjetovanje u pogledu primjene važećih zakonskih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka,
 • izradu opštih internih dokumenata kojima se uređuje zaštita podataka kod kontrolora (politike o zaštiti podataka, pravilnici i sl.),
 • izradu saglasnosti nosioca podataka,
 • sačinjavanje ugovora o obradi podataka između kontrolora i obrđivača ili podobrađivača,
 • podršku u implementaciji organizacionih i tehničkih mjera u cilju zaštite podataka,
 • podršku u uspostavljanju i vođenju evidencija o zbirkama ličnih podataka,
 • registraciju evidencija o zbirkama ličnih podataka kod nadzornog tijela,
 • zastupanje u sudskim postupcima (upravni sporovi, naknada štete i sl.),
 • ostale usluge koje se mogu dovesti u vezi sa zaštitiom ličnih podataka i prava na privatnost.

TIM:

Javne nabavke predstavljaju skup veoma složenih radnji kojima Naručioci/Ugovorni organi nabavljaju dobra, usluge ili radove pod uslovima i na način propisan Zakonom o javnim nabavkama. Pravne usluge koje pružamo iz oblasti javnih nabavki namjenjene su prevashodno potencijalnim ponuđačima u postupcima javnih nabavki, a obuhvataju podršku i savjetovanje u svim fazama pripreme ponuda za učešće u postupku javne nabavke.

Naše društvo, na temelju dugogodišnjeg iskustva u javnim nabavkama, teoretskim znanjem odgovarajućih materijalnih propisa i procedura, praćenjem njihovih izmjena i dopuna, te poznavanjem načina rada nadležnih institucija predstavlja svojim klijentima sigurnog i pouzdanog partnera koji će im pomoći da razriješe sve nedoumice i probleme sa kojima se susreću prilikom učestvovanja u postupcima javnih nabavki.

Ono osnovno i najvažnije što nudimo našim klijentima iz ove oblasti je:

 • praćenje tendera iz segmenta poslovanja klijenta,
 • pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki,
 • analiza tenderske dokumentacije,
 • podrška prilikom pripreme ponude,
 • predaja ponude,
 • uvid u ponude ostalih ponuđača,
 • vođenje žalbenog postupka pred ugovornim organom i kancelarijom za razmatranje žalbi, kao i zastupanje u sudskom postupku povodom odluke u postupku javne nabavke,
 • podnošenje zahtjeva agenciji za javne nabavke za postupanje iz djelokruga njene nadležnosti.

Pored javnih nabavki, AFS svojim klijentima nudi savjetodavnu pomoć i podršku prilikom sprovođenja ili prilikom učestvovanja u postupcima nabavki koje se finansiraju iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke, Evropske investicione banke, EU ili UN, kao i savjetodavnu pomoć prilikom nabavki za koje se zahtjevaju FIDIC uslovi ugovaranja, njihovo tumačenje i primjena.

FIDIC uslovi ugovaranja predstavljaju međunarodni standard u građevinarstvu i sasvim su realna očekivanja da će u budućnosti i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini FIDIC uslovi ugovaranja predstavljati standard za nabavke/ugovore u oblasti građevinarstva.

U okviru usluga iz oblasti javnih nabavki našim klijentima pružamo konsultantske usluge i u projektima javno-privatnog partnerstva i koncesija, a naročito u dijelu: pripreme i kontrole konkursne dokumentacije u postupku izbora privatnog partnera, odnosno dodjele koncesije i praćenja i kontrole dalje procedure izbora privatnog partnera, odnosno pregleda ponuda privatnih partnera, kao i sačinjavanja ugovora, ali i ponuđačima - kroz tumačenje, često veoma složenih i obimnih zahtjeva iz konkursnih dokumentacija i stručnu pomoć prilikom pripremanja ponuda.

TIM:

AFS je, prepoznajući značaj projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u Bosni i Hercegovini, razvila adekvatnu pravnu podršku za učesnike nudeći pravne savjete i pravnu pomoć, kako za potrebe privatnog partnera tako i za potrebe javnog partnera.

Imajući u vidu kompleksnost i različitost svakog potencijalnog projekta javno-privatnog partnerstva, u mogućnosti smo da obezbijedimo pravnu podršku svim subjektima koji se mogu naći u ulozi javnog partnera, da učestvujemo u pregovorima i pripremi odgovarajućih akata, predlažemo odgovarajuća rješenja sa pravnog aspekta shodno pozitivnim propisima.

Naše usluge u okviru projekata javno-privatnog partnerstva obuhvataju:

 • pomoć javnom partneru u pogledu pripreme i sprovođenja procedure za projekte JPP,
 • zastupanje privatnih investitora u postupku priprema za učešće u postupku i pripreme ponude prema tenderskoj dokumentaciji,
 • zastupanje učesnika u postupku dodjele ugovora JPP,
 • davanje mišljenja u pogledu specifičnosti konkretnog postupka JPP,
 • učestvovanje u pregovorima,
 • priprema nacrta ugovora,
 • priprema i analiza prateće dokumentacije sa pravnog aspekta,
 • procjena dugoročnih pravnih rizika,
 • pomoć klijentima u fazi osnivanja preduzeća sa posebnom namjenom,
 • pravna podrška sa aspekta poslovanja preduzeća sa posebnom namjenom,
 • pomoć u toku implementacije JPP projekta,
 • pravna zaštita učesnika povodom procedure JPP i povodom zaključenog ugovora o JPP i njegovog sprovođenja.

TIM:

AFS savjetuje i pomaže svoje klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem sa nekretninama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, uključujući i zastupanje u sudskim i upravnim postupcima pred nadležnim organima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naš osnovni zadatak je da kvalitetom svojih usluga damo doprinos da se prometovanje nekretninama odvija na zakonit način, sa maksimalnom sigurnošću za buduće vlasnike, ali i za prodavce.

Pružamo sveobuhvatne konsultantske usluge u oblasti nekretnina, a posebno izdvajamo:

 • kompletna pravna pomoć oko prodaje, kupovine i izgradnje nekretnine,
 • savjetovanje investitora o svim aspektima ulaganja u nekretnine, uključujući izbor lokacije, finansiranje, pribavljanje potrebnih licenci, saglasnosti i odobrenja u postupku izgradnju, izlazne startegije i
 • sl.,
 • savjetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanje preugovora i ugovora o kupoprodaji i zakupu nekretnina,
 • zastupanje prodavac ili kupca pred notarom, bez prisustva klijenta u Bosni i Hercegovini
 • zastupanje u pravnim poslovima čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama na teritoriji BiH,
 • due diligence i drugi oblici pravne analize konkretne imovine ili društva,
 • savjetovanje u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine,
 • zastupanje u postupcima: eksproprijacije, denacionalizacije i legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

TIM:

AFS na dnevnoj bazi pruža pravne usluge i savjete fizičkim i pravnim licima u vezi sa primjenom propisa kojima se uređuje oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zdravstvenog osiguranja, te socijalne zaštite u Bosni i Hervegovini. Svoje klijente redovno obavještavamo o izmjenama nastalim u vezi isa važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju ove oblasti, te blagovremeno upozoravamo na potencijalne obaveze koje iz takvih promjena proizilaze.

Zbog podijeljenosti Bosne i Hercegovine na dva entiteta, odnosno Republiku Srpsku i Federaciju, problemi koji se javljaju u ovim oblastima znaju biti dosta složeni pogotovo kada se radi o građanima koji prebivalište imaju na teritoriji jednog entiteta, a svoja prava treba da ostvaruju pred nadležnim organima drugog entiteta.

Usluge koje naš tim između ostalih pruža, uključuju:

 • >konsalting usluge u pogledu ostvarivanja prava na starosnu penziju, prava po osnovu invalidnosti, porodičnu penziju,
 • >konsalting usluge u pogledu plaćanja poreza i doprinosa za osiguranike,
 • >konsalting usluge u pojedinačnim slučajevima u pogledu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu,
 • >konsalting usluge u pogledu ostvarivanja prava na zdravstevno osiguranje domaćih i stranih državljana, sa akcentom na primjenu međunrodnih ugovora i konvencija o socijalnom osiguranju koje je BIH zaključila
 • sa drugim državama ili ih ugovorom o sukcesiji preuzela od bivše FNRJ,
 • >zastupanje u upravnim postupcima pred nadležnim organima radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zdravstvenog osigurnja, te socijalne zaštite,
 • >zastupanje u upravnim sporovima protiv odluka upravnih organa kojima se odlučuje o pravima osigranika i korisnika socijalne zaštite.

TIM:

Školsko pravo jeste oblast koja podrazumijeva pravnu specijalizaciju u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u pogledu primjene pozitivnih propisa i različitih pitanja koja se mogu javiti u vezi sa obrazovanjem i povezanim pravima i obavezama. Pravnu podršku pružamo školskim ustanovama i njihovim osnivačima, pojedincima, te svim licima koja smatraju da im je potrebna pomoć kod ostvarivanja prava ili u slučaju povrede njihovih prava ili interesa.

Naše usluge između ostalog obuhvataju:

 • pružanje savjeta i mišljenja u pogledu primjene pozitivnih propisa,
 • analizu različitih pravnih insituta,
 • zastupanje i savjetovanje u postupcima ostvarivanja prava i pravne zaštite,
 • zastupanje u upravnim i sudskim postupcima,
 • usklađivanje rada školskih ustanova i drugih subjekata u oblasti obrazovanja sa pozitivnim propisima,
 • pripremu nacrta ugovora, akata i drugih internih dokumenata obrazovnih ustanova,
 • osnivanje školskih ustanova,
 • pravne aspekte rada i funkconisanja školskih ustanova,
 • pružanje savjeta u pogledu primjene drugih propisa u vezi sa školskim pravom.

TIM:

AFS jedna je od rijetkih u Bosni i Hercegovini koja se specijalizovala za oblast sportskog prava, te pored savjetovanja sportskih radnika i sportskih organizacija (klubova), usluge koje pružamo su:

 • osnivanje sportskih klubova i asocijacija,
 • izrada opštih akata,
 • provođenje svih statusnih promjena u sportskim organizacijama i klubovima,
 • učestvovanje u radu organa klubova i asocijacija,
 • ugovori sportskog prava,
 • zaštita prava sportskih radnika,
 • posredovanje pri rješavanju nesuglasica između sportskih klubova i saveza.

TIM:

Start up firme su sve prisutnije na tržištu, a s obzirom na samu djelatnost kojom se bave pravna podrška im je od posebnog značaja još dok su u fazi ideje.

Naš tim posebnu pažnju posvećuje start up-ovima još u fazi osnivanja, te pomaže našim klijentima da izaberu odgovarajuću pravnu formu u kojoj će osnovati svoj start up, dok u ostalim fazama razvoja start up-a im pružamo pravnu podršku u oblasti:

 • izrade sporazuma između osnivača start up-a,
 • korporativnih pravnih pitanja,
 • radno-pravnih pitanja u vezi sa zapošljavanjem,
 • zaštite intelektualne svojine,
 • zaštite podataka,
 • komercijalnih ugovora.

TIM:

Pružamo savjete u oblasti poreskog prava, shodno propsima koji su u primjeni u Bosni i Herzegovini, iz oblasti indirektnih poreza (PDV-a) koji je jedinstven na teritoriji BiH, kao i iz oblasti direktnih poreza koji su regulisani na entitetskom nivou. Za poresko pravo pružamo konsultantske usluge kao i usluge zastupanja u poreskim postupcima i sporovima pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima.

Pružanjem usluga u ovoj oblasti bavimo se od 2006. godine, čime smo stekli veliko iskustvo i u praksi poreskih organa na svim nivoima u BiH, zbog čega je naša misija da svaku transakciju našem klijentu u bilo kojem segmentu poreskog prava pripremimo adekvatno, omogućimo maksimalnu zaštitu prava našeg klijenta kao i da optimalno iskoriste raspoložive poreske olakšice. Naš tim čine iskusni pojedinci, koji godinama uspješno savjetuju kako velike kompanije u komplikovanim transakcijama tako i male preduzetnike, fizička lica.

Usluge koje pružamo iz ove oblasti su:

 • >opšte poresko savjetovanje, poresko planiranje,
 • >savjetovanje u oblasti carinskih propisa, propisa kojima se reguliše porijeklo robe, korištenje carinskih oslobođenja i olakšica,
 • >zastupanje klijenata u poreskim kontrolama, kao i savjetovanje u vezi ovih postupaka,
 • >savjetovanje i zastupanje u svim postupcima pred Upravom za indirektno oporezivanje,
 • >zastupanje u prekršajnim postupcima u oblasti poreza i carina,
 • >zastupanje u upravnim postupcima pred poreskim organima,
 • >zastupanje u upravnim sporovima pred nadležnim sudovima a u vezi sa poreskim postupcima.

Poreska pitanja su komplikovana i zahtjevaju detaljnu analizu o potencijalnim rizima. Zahvaljujući našem bogatom iskustvu, svojim klijentima možemo pomoći pored usluga konsaltninga i u zastupanju u poreskim postupcima, kako u upravnim tako i u sudskim postupcima, koji mogu nastati u ovoj oblasti.

TIM:

AFS ima dugogodišnje iskustvo u širokom spektru telekomunikacijskih usluga, čiji specijalizovani tim svakodnevno prati razvoj tržišta telekomunikacija i usavršava se u skladu sa novim trendovima i izazovima koje donosi ubrzan razvoj ove oblasti kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou.

Našim klijentima pružamo usluge na vrlo efikasan i kvalitetan način, a koje usluge se odnose na:

 • >osnivanje, kupoprodaju i statusne promjene privrednih društava iz oblasti telekomunikacija,
 • >savjetovanje i zastupanje u postupcima pred nadležnim organima,
 • >savjetovanje i zastupanje u postupcima za pribavljanje licenci i odobrenja za obavljanje djelatnosti telekomunikacija,
 • >rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pribavljanje potrebnih saglasnosti u postupku izgradnje baznih stanica,
 • >savjetovanje u vezi međusobnih prava i obaveza pretplatnika i operatera,
 • >savetovanje u vezi mogućnosti raskida ili aneksiranja ugovora o korišćenju usluga telekomunikacija,
 • >izrada opštih uslova operatera, kao i svih drugih relevantnih akata.

TIM:

AFS je jedna od vodećih u Bosni i Hercegovini i za oblast naplate šteta tj. zastupanja i savjetovanja stranka u najsloženijim sudskim postupcima koji se tiču ove građansko-pravne oblasti. Svakako da je na našoj strani dugogodišnje iskustvo i znanje u ovoj oblasti, ozbiljnost i profesionalnost u svakom postupku naplate štete bez obzira na vrijednost spora. Po tome smo postali prepoznatljivi u BIH.

Usluge koje pružamo i poslovi koje obavljamo su:

 • pregled dokumentacije i konsultacije prilikom utvrđivanja odgovornosti nastanka i visine štete,
 • pregovori i koorespodencija oko vansudske naplate štete u ime stranke,
 • posredovanja između dve strane u postupku naplate štete,
 • angažovanje stručnih lica (vještaka) u postupku procjene štetnih radnji, situacija i događaja,
 • pisanje zahtjeva za isplatu štete tj. postavljanje odštetnog zahtjeva,
 • zastupanje u sudskim sporovima za naplatu materijalne i nematerijalne štete,
 • naplata potraživanja iz osnova šteta,
 • konsalting tj. pregled ugovora o osiguranju i davanje pravnih mišljenja u vezi potencijanih rizika.

TIM:

Prateći strategije privrednog razvoja Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja u okruženju, te konstatne potrebe i zahtjeve klijenata za usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u oblasti turizma, AFS usko se specijalizovala za ovu oblast. Usluge koje pružamo turističkim agencijama i/ili njihovim klijentima (fizičkim licima) su:

 • konsalting u oblasti turizma koji obuhvata praćenje propisa i izvještavanje klijenata o promjenama u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, proučavanje propisa stranih zemalja koji se odnose na usluge u turizmu, pregled ugovora zaključenih između davaoca i primaoca turističkih usluga, pravno savjetovanje i posredovanje između davaoca i primaoca turističkih usluga u svim slučajevima eventualnih nesporazuma i odstupanja od zaključenih ugovora,
 • zastupanje pred sudovima u svim sporovima koji se tiču pružanja turističkih usluga.

TIM:

AFS svojim klijentima pruža razne vidove usluga iz oblasti trgovine i trgovinskih djelatnosti, te svoje klijente na dnevnoj bazi savjetujemo o primjeni važećih zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje ova oblast, kao i primjeni relevantnih međunarodnih propisa, sporazuma i konvencija. Naš tim specijalizovan je za pružanje pravne podrške kako prodavcima i kupcima, tako i posrednicima, agentima, distributerima i svim drugim učesnicima u različitim poslovnim odnosima. Svoje klijente zastupamo u sudskim i arbitražnim postupcima kao i u postupcima pred upravnim organima, te savjetujemo i pomažemo kod zaključivanja svih ugovora o poslovnoj saradnji.

Usluge koje između ostalog pružamo su:

 • savjetovanje u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih propisa, te međunarodnog prava,
 • pravna analiza poslovanja privrednih društava i drugih subjekata koja obavljaju trgovinsku djelatnost,
 • sačinjavanje i analiza ugovora (kuporodaja, distribucija, franšize, posredovanje i ostalo),
 • zastupanje klijenata u toku pregovora u cilju uspostavljanja poslovne saradnje ili zaključivanja ugovora ,
 • procjena pravnog rizika i pitanja naknade štete,
 • zastupanje pred nadležnim regulatornim i nadzornim tijelima, kao što su konkurencijski savjet, privredne komore i druga državna tijela,
 • zastupanje u svim sudskim i upravnim postupcima, a posebno pred inspekcijskim, carinskim, poreskim i drugim nadležnim organima,
 • savjetovanje i zastupanje u postupcima arbitraže,
 • zastupanje u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva koje se odnosi na zaštitu patenta, žiga, oznake geografskog porijekla i industrijskog dizajna .

TIM:

Pravo saobraćaja i špedicije predstavlja izuzetno široku pravnu oblast koja je uređena mnogobrojnim i raznovrsnim pravnim propisima, a AFS svojim klijentima iz ove oblasti pruža razne vidove pravnih usluga i pravnog savjetovanja. U tom pogledu, vršimo savjetovanje i zastupanje privrednih subjekata koji spadaju u kategoriju špeditera ili prevoznika, te u svakom konkretnom slučaju pronalazimo najpovoljnija i najcjelishodnija rješenja i pružamo pomoć pri ostvarivanja njihovih prava i interesa. Klijentima iz ove oblasti prava, između ostalog, pružamo sljedeće vrste usluga:

 • konsultantske usluge i pružanje pravnih savjeta u pogledu važećih pravnih propisa koji se odnose na saobraćaj i špediciju,
 • sudjelovanje u pregovorima prilikom zaključivanja ugovora,
 • sastav i izrada svih vrsta ugovora koji se tiču otpreme, dopreme i prevoza robe, ugovora o skladištenju robe, ugovora o prevozu putnika,
 • analiza i izrada mišljenja o već postojećim ugovorima,
 • analiza i tumačenje raznih vrsta propisa međunarodnog prava, kao što su međunarodni ugovori, konvencije, sporazumi i slično,
 • dubinska analiza pravnih apekata određenih privrednih subjekata u procesu kupovine istog
 • savjetovanje prilikom sklapanja ugovora o osiguranju sa osiguravajućim društvima (transportno osiguranje),
 • savjetodavne usluge i tumačenje zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za ovu oblast, sa posebnim akcentom na carinske i poreske propise,
 • savjetovanje u primjeni i tumačenju propisa koji su vezani za pribavljanje raznih dozvola, saglasnosti, odobrenja i licenci od nadležnih organa,
 • zastupanje pred svim sudovima u BIH,
 • zastupanje u parničnim postupcima radi naknade štete, kao i svim parničnim postupcima koji su proistekli iz povrede ugovornih obaveza,
 • zastupanje u svim upravnim postupcima pred nadležnim organima uprave,
 • zastupanje u postupcima naplate potraživanja,
 • izrada i sastav svih internih akata špediterskih društava i autoprevoznika,
 • savjetovanje i pružanje usluga iz oblasti radnih odnosa.

TIM:

AFS pruža usluge osnivanja udruženja građana i fondacija kao i rješavanja svih statusnih pitanja koje se tiču funkcionisanja ovih oblika pravnih lica. Ova usluga obuhvata:

 • savjetovanje pri osnivanju udruženja i fondacija u pogledu potrebne dokumentacije i načina reguslisanja odnosa osnivača tj. članova udruženja,
 • izrada svih opštih akata udruženja,
 • zastupanje pred sudom, apifom i poreskom upravom pri osnivanju udruženja i fondacija,
 • sprovođenje statusnih i svih ostalih promjena u udruženjima i fondacijama,
 • tumačenje opštih akata Udruženja (posebno statuta) u slučaju sporova između članova,
 • zastupanje udruženja u parničnim postupcima.

TIM:

Vaše poslovanje je podložno mnogim vanjskim i unutrašnjim silama koje mogu dovesti do velikih finansijskih problema. Bilo da vam je potreban savjet o tome kako da restrukturišete svoje postojeće poslovanje, te na najbolji način da se nosite sa nesolventnošću, ili kako da se osigurate od potencijalnih budućih problema, AFS ima stručan i iskusan tim koji može da vam pomogne.

AFS pruža sveobuhvatne savjete o krizi i nesolventnosti. Klijenti u ovoj oblasti su strane i domaće banke, finansijske institucije, investitori i osiguravajuća društva. Pomažemo bankama i drugim kreditorima u oblasti restrukturiranja i izvršenja potraživanja, kolaterala i garancija. Savjetujemo ih u sticanju preduzeća iz stečajnih firmi i reorganizaciji ili restrukturiranju takvih kompanija kako bi se izbjegao stečajni postupak. Nadalje, pomažemo povjeriocima i dužnicima u svim pitanjima refinansiranja.

Oblasti:

 • savjetovanje menadžmenta,
 • korporativno i finansijsko restrukturiranje,
 • korporativna nelikvidnost,
 • reorganizacija,
 • savetovanje stečajnih upravnika,
 • prava povjerilaca,
 • smetnje/problemi u toku M&A (Distressed M&A),
 • sudski sporovi u slučaju insolventnosti,
 • međunarodno restrukturiranje i nesolventnost,
 • nenaplativi krediti NLP,
 • zastupanje povjerilaca: izvršenje i regres potraživanja i kolaterala prije i u toku perioda insolventnosti dužnika,
 • postupak poništavanja dužnikovih pravnih radnji,
 • sticanje preduzeća u stečaju.

TIM:Konsultacije

Potrebna Vam je pravna pomoć ili savjet? Naš tim stručnjaka Vam može pomoći! Kliknite na dugme ispod i pošaljite upit za zakazivanje konsultacija, a mi ćemo Vas kontaktirati putem emaila.