15.03. Svjetski dan prava potrošača – World Consumer Rights Day: Empowering consumers through clean energy transitions

Danas se obilježava svjetski dan prava potrošača pa ćemo iskoristiti priliku da se prisjetimo začetaka prava potrošača, njihovog razvoja, kao i ovogodišnje teme. Svjetski dan prava potrošača porijeklo ima u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Deklaracija je  tada  definisala četiri osnovna prava potrošača: pravo na sigurnost roba i usluga; pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju; pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas. Ujedinjene nacije (UN) ustanovile su Međunarodni dan prava potrošača 1983. godine, a Bosna i Hercegovina je prvi put ovu oblast regulisala 2002. godine da bi 2006. godine bio usvojen Zakono o zaštiti potrošača koji je od tada pretrpio neznatne korekcije.

Svjetski dan prava potrošača prvi put je obilježen 15.03.1983. godine, a kao i svake godine Consumers International provodi kampanju u cijelom svijetu na jednu zadanu temu. Ove godine tema je „Empowering consumers through clean energy transitions“.

Tema  „Osnaživanje potrošača kroz prelaz na čistu energiju“, ima za cilj jačanje svjesti potrošača u nužnosti prelaska na čistu održivu energiju, koja predstavlja energetski učinkovit način proizvodnje i korištenja energije koji ima što manje štetnog uticaja na okoliš, a zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da i buduće generacije ostvare svoje potrebe.  Imajući u vidu da se privreda cijelog svijeta suočava sa sve dubljom energetskom krizom na globalnom nivou bilo je potrebno posebno se osvrnuti i na one na koje se ta kriza u konačnici manifestuje– krajnje potrošače. Globalne cijene energije su u stalnom porastu te se krajnji potrošači prilagođavanju novim uslovima života, cijenama, finansijama kako bi zadovoljili svoje osnovne potrebe.  Cilj obilježavanja je podržati potrošače kroz ovu krizu troškova života i pomoći u promovisanju pristupa održivoj energiji na globalnom nivou. 

Zaštita potrošača i njihova edukacija  su važan faktor za razvoj tržišta i odličan katalizator konkurentnosti, a sa zadovoljstvom zaključujemo da sprovođenje  zakonskih propisa koji štite potrošače u BiH se iz godine u godinu popravlja. Posljednjim izmjenama Zakona o zaštiti potrošača regulisani su dodatni mehanizmi u sprovođenju efikasne zaštite prava potrošača i postoji tendecija daljeg jačanja i razvoja ove oblasti.  

Tekst napisala Tijana Tatić

E-mail: [email protected]

About the author