Naše usluge

Usluge naše advokatske firme

Kvalitet naših usluga je naš prioritet i osnovni zadatak svakog radnika. Naša svijest o kvalitetu počinje s izborom naših radnika pa sve do izbora predmeta, što predstavlja ključ našeg uspjeha. To je razlog zbog kojeg naši klijenti ostvaruju svoje ciljeve.


 • Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava, kao i osnivanje predstavništava stranih kompanija
 • Konsultacije, pregovori i izrada osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i dr.
 • Savjeti u vezi sa korporativnim upravljanjem
 • Restrukturiranja, spajanja i pripajanja i razdvajanja preduzeća Sudski registar
 • Priprema i savjeti u vezi sa skupštinama akcionara, sastancima upravnih i nadzornih odbora, te odbora izvšnih direktora, kao i učešće u njima
 • Registracija u Centralnom registru, Komisiji za HoV i drugim regulatornim tijelima
 • Bankarski i finansijski sporovi
 • Privredni sporovi
 • Sporovi iz oblasti građevinarstva
 • Sporovi iz oblasti radnih odnosa
 • Sporovi iz oblasti zaštite životne okoline
 • Sporovi iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva
 • Sporovi iz oblasti osiguranja
 • Sporovi iz oblasti trgovine
 • Upravno-javno pravo i regulatorni sporovi
 • Antitrast i konkurencijski sporovi
 • Naplata potraživanja
 • Ugovori o radu i zapošljavanje radnika
 • Menadžerski ugovori
 • Pravilnici o radu i sistematizaciji radnih mjesta
 • Disciplinski postupak
 • Prava i obaveze radnika
 • Prestanak radnog odnosa
 • Zaštita na radu
 • Zapošljavanje stranaca
 • Radne i boravišne dozvole
 • Diskriminacija
 • Medijacija
 • Sudski postupci
 • Sindikati
 • Podsticaji u zapošljavanju radnika
 • Osnivanje i registracija osiguravajućih društava
 • Postupci pred Agencijom za osiguranje
 • Postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti
 • Regresni sudski postupci i postupci za naknadu štete
 • Procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu
 • Sudski registar
 • Korporativno upravljanje i odnosi između akcionara
 • Ugovori o osiguranju
 • Due diligence kompanija i nekretnina
 • Spajanje i preuzimanje (M&A)
 • Radni odnosi i ljudski resursi
 • Naplata potraživanja
 • Zastupanje u sudskim postupcima
 • Savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa
 • Osnivanje i registracija banaka, investicionih fondova, lizing kompanija, mikro-kreditnih organizacija i drugih finansijskih organizacija
 • Postupci pred Agencijom za bankarstvo
 • Postupci pred Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom hartija od vrijednosti
 • Korporativno upravljanje i odnosi između akcionara
 • Sudski registar
 • Ugovori o bankarskim poslovima
 • Due diligence kompanija i nekretnina,
 • Spajanje i preuzimanje (M&A)
 • Radni odnosi i ljudski resursi
 • Naplata potraživanja
 • Zastupanje u sudskim postupcima
 • Procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu
 • Savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.
 • Naknada štete
 • Bračni i porodični odnosi
 • Nasljeđivanje
 • Testament
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o poklonu
 • Pravo vlasništva i druga stvarna prava
 • Nekretnine
 • Naplata potraživanja
 • Eksproprijacija nekretnina
 • Denacionalizacija i restitucija imovine
 • Zadruge i udruženja građana
 • Državljanstvo
 • Ugovori građanskog prava
 • Ugovori privrednog prava
 • Međunarodni privredno-pravni ugovori
 • Ugovori stvarnog prava
 • Ugovori obligacionog prava
 • Ugovori radnog prava
 • Ugovori porodičnogog prava
 • Nasljednopravni ugovori
 • Bankarski i finansijski ugovori
 • Ugovori o osiguranju
 • Ugovori iz oblasti građevinarstva
 • Sportski ugovori
 • Osnivanje sportskih klubova i asocijacija
 • Izrada opšth akata
 • Učestvovanje u radu organa klubova i asocijacija
 • Ugovori sportskog prava
 • Osnivanje i registracija medijskih kuća
 • Pravni savjeti u vezi sa postupcima pribavljanja dozvola za obavljanje djelatnosti u oblasti medija I zastupanje klijenata pred nadležnim organima
 • Zastupanje pred regulatornim tijelima I agencijama
 • Pravni savjeti I procedure u vezi sa oglašavanjem
 • Pružanje pravnih savjeta I zastupanje u postupcima pred RAK-om I drugim nadležnim organima
 • Podnošenje zahtjeva za ispravku informacije i objavljivanje demantija
 • Vođenje sudskog postupka za naknadu štete učinjene klevetom
 • Savjetovanje u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim propisima
 • Pomoć organima državne uprave u fazi definisanja pojedinih koncesionih projekata
 • Zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalne zajednice ili privatnih investitora/ konzorcijuma privatnih investitora u postupku pregovora koji vode izvršenju ugovora vezanih za određeni koncesioni projekat
 • Priprema ugovora
 • Pomoć klijentu u toku pripreme neophodnih ugovora koji se odnose na izgradnju koncesionihi objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi sa pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima ekspropirijacije i sl.
 • Pomoć klijentu u toku pribavljanja svih potrebnih dozvola
 • Osnivanje koncesionih društava.
 • Opšte poreskog savjetovanja
 • U oblasti indirektnih poreza savjetovanje o PDV tretmanu (isporuka robe i usluga, uvoza robe)
 • Savetovanje u oblasti carinskih propisa
 • Usaglašenost sa carinskim propisima i procedurama, pravila vezana za porijeklo robe, korišćenje carinskih oslobođenja i olakšica
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u poreskim inspekcijama i kontrolama
 • Savjetovanje i zastupanje u postupcima za prinudnu naplatu poreza i carina
 • Zastupanje u poreskim i carinskim prekršajnim postupcima
 • Zastupanje u upravnom postupku pred nadležnim poreskim organima i upravnim sporovima pred nadležnim sudom
 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki
 • Pružanje savjeta u vezi sa tenderskom dokumentacijom
 • Podnošenje prijave za učešće u postupku javne nabavke Kancelarijom za razmatranje žalbi
 • Sudski postupci povodom javnih nabavki
 • Procjena uspjeha u aktivnim parničnim postupcima
 • Procjena uspjeha u pasivnim parničnim postupcima
 • Procjena pravnih rizika u implementaciji projekata
 • Procjena pravnih rizika uvođenja novih procedura i tehnologija
 • Procjena pravnih rizka reorganizacije društva i smanjenja/povećanja broja zaposlenih
 • Procjena uspjeha i dužine trajanja postupaka naplate potraživanja
 • Savjetovanje investitora o svim aspektima ulaganja u nekretnine, uključujući izbor lokacije, finansiranje, izgradnju, izlazne startegije i sl.
 • Due diligence i druge oblike pravne analize konkretne imovine ili društva
 • Učestvovanje u pregovorima sa prodavcima/ kupcima, bankama, građevinskim firmama i drugim stranakama
 • Priprema ugovora o transakciji, zakupu, finansijama, izgradnji, obezbjeđenju i drugi neophodni sporazumi i dokumenti
 • Pomoć klijentima pred nadležnim organima uprave u postupku dobijanja dozvola za lokaciju, gradnju, zatim postupku registracije i drugih procedura
 • Savjetovanje u parnicama vezanim za nekretnine i pitanjima zaštite životne okoline
 • Pomoć entitetskoj vladi u fazi definisanja opštih interesa za određene JPP projekte
 • Pomoć entitetskoj vladi / lokalnoj zajednici ili privatnom investitoru u tenderskoj proceduri
 • Zastupanje vlade entiteta /lokalne zajednice ili privatnog investitora/ konzorcijuma privatnih investitora u toku pregovora koji vode izvršenju JPP projekata
 • Priprema JPP ugovora
 • Priprema prateće dokumentacije finansijske i pravne prirode
 • Procjena dugoročnih pravnih rizika
 • Pomoć klijentima u fazi osnivanja preduzeća sa posebnom namjenom da se razviju, održe i funkcionišu u skladu sa ugovorenim poslovima
 • Pomoć entitetskoj vladi / lokalnoj zajednici ili privatnom investitoru u toku implementacije JPP projekta
 • Podnošenje stečajnih prijava i zastupanje stečajnih povjerioca
 • Zastupanje razlučnih i izlučnih povjerioca
 • Pravni konsalting i vođenje sudskih postupaka za stečajnog dužnika
 • Vođenje sudskih postupaka povodom odluka stečajnog upravnika i stečajnog suda
 • Pregovori sa povjeriocima i stečajnim dužnicima
 • Analiza finansijskog stanja kompanije/društva, mogućnosti za restruktuiranje dugova i mogućnost reogranizacije
 • Analiza potraživanja povjerioca
 • Analiza osiguranih potraživanja (kolaterala)
 • Spajanje i preuzimanje kompanija/društava sa problemima u poslovanju
 • Kontrola spajanja preduzeća: savjetovanje o pitanjima vezanim za spajanje, pripajanje i zajednička ulaganja, te izrada i podnošenje svih neophodnih dokumenata konkurencijskim institucijama Bosne i Hercegovine
 • Antitrust i zloupotreba dominantnog položaja: zastupanje i odbrana pred konkurencijskim institucijama, razvoj strategija odbrane za eventualne antitrust štete i potraživanja
 • Horizontalne i vertikalne koncentracije: svakodnevno savjetovanje klijenata u vezi sa aspektima konkurencije u različitim ugovorima, uključujući pravo distribucije, licenciranje, franšize i ugovore o saradnji
 • Razvod braka
 • Izdržavanje djece i supružnka
 • Utvrđivanje i osporavanje očinstva
 • Utvrđivanje i dioba zajedničke (bračne) imovine
 • Ostavinski postupak
 • Testament
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o poklonu
 • Registracija i zaštita patenata i drugih prava intelektulanog vlasnistva
 • Vođenje sudskih postupaka zaštite prava intelektualne svojine i naknade štete nastale kršenjem prava intelektualne svojine
 • Licenca, distribucija i sponzorski sporazumi
 • Franšize
 • Konsultantske usluge u vezi svih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu
 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite potrošača
 • Postupci pred Agencijom za kontrolu tržišta
 • Prekršajni postupci u vezi sa zaštitom potrošača
 • Naknada štete
 • Pomoć entiteskim organima uprave u fazi definisanja pojedinih energetskih projekata
 • Zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalnih zajednica ili privatnih investitora /konzorcijuma privatnih invesitora u toku pregovora koji vode ka izvršenju sporazuma u vezi sa odgovarajućim energetskim projektom
 • Priprema nacrta sporazuma
 • Pomoć klijentu u toku pripreme potrebnih sporazuma koji se odnose na izgradnju energetskih objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi s pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima eksproprijacije i sl.
 • Pomoć klijentu u toku postupka pribavljanja energetskih dozvola
 • Pomoć klijentima u fazi osnivanja koncesionih društava
 • Due diligence projekata, kompanija i nekretnina
 • Savjetovanje klijenata u vezi sa obnovljivim izvorima energije
 • Energetski sektori: električna energija, nafta i prirodni plin, obnovljivi izvori energije, vode, energije vjetra, nuklearnu energiju, elektroenergetska postrojenja, cjevovodi i sistemi za prikupljanje, itd.
 • Investicije i projekti
 • Sporovi
 • Regulatorna pitanja
 • Zaštita klijenata
 • Tumačenje i usklađivanje sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite
 • Tumačenje i usklađivanje sa propisima u vezi sa prometom lijekovima, medicinskim proizvodima i medicinskim uređajima
 • Javno i privatno finansiranje
 • Antitrust
 • Zajednička ulaganja
 • Naknade
 • Osiguranje
 • Bolnice i zdravstvene ustanove
 • Porezi
 • Radni odnosi
 • Parnice i žalbe
 • Posredovanje i arbitraža
 • Kolektivno pregovaranje
 • Spajanje
 • Pružanje pravnih savjeta koji se odnose na pakovanja, deklarisanje i označavanje hrane
 • Pružanje pravnih savjeta koji se odnose na trgovinu, skladištenja i distribuciju hrane
 • Tumačenje i usklađivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata iz oblasti prava hrane
 • Tumačenje I usklađivanje zakonskih akata koji se tiču proizvodnje i prerade hrane
 • Zastupanje pred Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
 • Zastupanje pred svim sudovima i nadležnim organima uprave u sporovima iz oblasti prava hrane
 • Pružanje savjeta i davanje mišljenja iz oblasti carinskih i poreskih propisa
 • Pružanje savjeta u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom
 • Prekršajni postupci u vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom
 • Zastupanje u sudskim postupcima iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom
 • Konsultantske usluge u vezi sa usaglašavanjem poslovanja preduzeća sa zahtjevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom (uključujući praćenje propisa iz oblasti životne sredine)
 • Pružanje savjeta i zastupanje u postupku pribavljanja ekoloških dozvola, kao i svih ostalih dozvola i odobrenja vezanih za zaštitu zivotne sredine i upravljanja otpadom


Konsultacije

Potrebna Vam je pravna pomoć ili savjet? Naš tim stručnjaka Vam može pomoći! Kliknite na dugme ispod i pošaljite upit za zakazivanje konsultacija, a mi ćemo Vas kontaktirati putem emaila.