Opšti uslovi za pružanje usluga

Izrazi:

 • AFS – Advokatska firma SAJIĆ o.d., ul. Bulevar vojvode Živojina Mišića 49b, Banja Luka
 • Ugovor – Ugovoro o pružanju advokatskih usluga zaključen u pismenoj formi; Klijent – Svako fizičko ili pravno lice kojem Advokatska firma SAJIĆ pruža advokatske usluge
 • Saradnik – lice zaposleno u Advokatskoj firmi SAJIĆ
 • Advokat – lice zaposleno na radnom mjestu advokata u Advokatskoj firmi SAJIĆ
 • Advokatska tarifa – Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata. AFS pruža profesionalne pravne i savjetodavne usluge i pomoć klijentima u postizanju poslovnih ciljeva, a u sklad sa Zakonom o advokaturi Republike Srpske, bez davanja bilo kakvih garancija i obećanja u pogledu ishoda sudskih i drugih postupaka koji su predmet pružanja pravnih i savjetodavnih usluga

U interesu je AFS i klijenata da AFS pruža sve pravne i savjetodavne usluge po jasnim uslovima.


1. Odnos sa klijentima

Sistem rada AFS podrazumjeva određivanje saradnika za rad sa klijentom, kako bi se obezbjedilo da klijent ima jednu glavnu kontakt osobu u AFS, a određivanje saradnika se vrši prema prirodi predmeta klijenta i prema pravnom iskustvu, odnosno specijalizaciji članova AFS. Ukoliko klijent ima bilo kakva pitanja ili nedoumicu u vezi sa predmetom, može se obratiti Saradniku, ili Partneru/Advokatu AFS, koji se bavi njegovim predmetom.


2. Uputstva (instrukcije)

Angažovanje AFS, podrazumijeva ovlašćenje da AFS preduzme sve pravne radnje koje mogu biti potrebne u cilju zaštite interesa klijenta u vezi sa određenim predmetom ili projektom (osim ako klijent izda drugačija uputstva koja moraju biti u pismenom ili elektronskom obilku). Obim poslova, za svaki posao za koji klient angažuje AFS će biti definisan u Ugovoru i kasnije se može detaljnije definisati u pisanoj komunikaciji, u skladu sa Ugovorom. U slučaju da klijent ne dostavi potpisan primjerak ugovora u AFS, smatraće se da je klijent prihvatio ove AFS Opšte uslove, ukoliko klijent pošalje pismeno ili elektronskim putem instrukcije za rad na tom predmetu.


3. Naknade

Osim u slučaju drugačijeg pismenog dogovora, naknade AFS se određuju na jedan od sledećih načina:

Prema satnici

 • Naknade prema satnici se zasnivaju na količini utrošenog vremena u radu na predmetu klijenta, pomnoženog satnicom lica uključenih u rad. Vrijeme provedeno na predmetu klijenta uključuje sastanke sa klijentom i vrijeme provedeno na putovanjima, razmatranje dokumenata, pripremu i rad na dokumentima, pisanu komunikaciju u vezi predmeta, obavljanje telefonskih razgovora.
 • Satnice se obračunavaju u konvertibilnim markama, ukoliko nije drugačije ugvoreno. Iznos satnice se određuje ugovorom.
 • Ukoliko uputstva klijenta nalažu prekovremeni rad članova AFS (u slučajevima kad rad noću i vikendom nije uslovljen objektivnim okolnostima) AFS zadržava pravo da poveća visinu satnice za 30%.
 • AFS se obavezuje da redovno obavještava klijenta o iznosu utrošenih sati u radu na predmetu klijenta. Ukoliko rad na predmetu traje duži vremenski period, AFS će ispostavljati račune na mjesečnoj osnovi. Ukoliko AFS iz bilo kog razloga prestane da zastupa klijenta, ispostaviće račun klijentu za sav rad obavljen do datuma prestanka zastupanja.

Prema vrijednosti preduzete radnje koja je utvrđena Advokatskom tarifom

 • Visina naknade za rad advokata AFS određuje se Advokatskom tarifom, kojom se utvrđuje broj bodova za pojedine radnje advokata.
 • Na dan stupanja na snagu ovih AFS Opštih uslova na snazi je Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (Sl. Glasnik RS be. 68 od 25.07.2005. godine)

Pojednačna fiksna naknada

 • AFS može sa klijentom pismeno dogovoriti nagradu za rad na određenom predmetu u srazmjeri (procentu) sa uspjehom u postupku, odnosno sa uspjehom u pravnim radnjama koje će AFS za potrebe klijenta preduzeti.
 • Detalji o fiksnoj naknadi će klijent i AFS regulisati ugovorom u pismenoj formi.

Paušal

 • U slučaju kontinuiranog pružanja pravne pomoći, savjetodavnih usluga, zastupanja klijenata, Ugovorom AFS i klijent će ugovoriti iznos paušalne naknade, koji će klijent plaćati na mjesečnom nivou na osnovu ispostavljenog računa. Obim poslova koji će AFS obavljati u skladu sa paušalnom naknadom će biti definisan

Ugovorom

 • U slučaju da je Ugovorom između AFS i klijenta ugovorena paušalna naknada a predmet nije okončan, odnosno AFS prestane da zastupa klijenta u tom predmetu/projektu, AFS će, osim ako je drugačije ugovoreno, naplatiti obavljeni posao (koji može biti procjenjen na osnovu evidentiranih naplativih sati ili proporcionalno) i sve eventualne troškove koje je AFS podnijela u ime klijenta do datuma završetka rada.

4. Interne prevodilačke usluge

U zavisnosti od mogućnosti i kapaciteta, AFS može pomoći u pružanju usluge internog prevođenja sa engleskog i na engleski jezik. U slučaju neophodnosti da se prevod izvrši od strane ovlaštenih sudskih tumača, AFS može pomoći klijentima u organizaciji i angažovanju takvog prevođenja.


5. Troškovi

Ovlašćujući AFS da nastupa u ime klijenta i da štiti njegove interese, klijent ovlašćuje AFS da snosi troškove i izdatke koje smatraju neophodnim u cilju izvršenja posla, a koje troškove je klijent dužan nadoknaditi AFS prilikom naplate advokatskih usluga, a u određenim situacijama AFS može tražiti da klijent troškve plati unaprijed.

Troškovi uključuju, između ostalog, sudske takse, administrativne takse, plaćanje kurirske službe, naknade za eksperte koje AFS angažuje uz odobrenje klijenta, naknade za pretraživanje i registraciju, itd. Ova lista troškova nije konačna. Troškovi se naplaćuju u skladu sa Advokatskom tarifom.


6. Plaćanje

Fakture se ispostavljaju kijentima mjesečno ili u drugim intervalima, kako je regulisano Ugovorom.

Fakture sadrže specifikaciju i opis obavljenog posla. Iznos na fakturi se izražava u KM, odnsono u EUR zavisno od sjedišta/prebivališta klijenta kojem se faktura ispostavlja.

U zavisnosti od potpisanog ugovora, uz fakturu se dostavlja detaljan pregled utrošenih radnih sati, uključujući konkretan datum, opis izvršenih radnji, imena lica koja su bila angažovana.

Fakture dospjevaju na naplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture, ukoliko nije drugačije regulisano Ugovorom. Ukoliko se uplata po ispostavljenoj fakturi ne izvrši u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture, AFS zadržava pravo na obračunavanje zakonske zatezne kamate od datuma dospjelosti do isplate.

Ukoliko klijent kasni u plaćanju obaveza po ispostavljenim fakturama, AFS zadržava pravo da obustavi ili prekine rad, da zadrži dokumente koji pripadaju klijentu ili koja su dostavljena AFS u cilju izvršenja instrukcija klijenta. AFS ima pravo na prekid ili obustavu rada na bilo kom predmetu klijenta koji kasni sa plaćanjem obaveza po osnovu ispostavljenih faktura, bez obzira o kojem predmetu klijenta se radi, i trajaće do momenta izmirenja svih dugova klijenta prema AFS.

Na sve usluge prilikom fakturisanja AFS će obračunati PDV po stopi utvrđenoj Zakonom o indirektnom oporezivanju (u vrijeme stupanja na snagu ovih AFS Opštih uslova, stopa PDV iznosi 17%)

Ukoliko, nakon izdavanja fakture, klijent zatraži izdavanje fakture drugom licu, AFS može takav zahtjev odbiti, ako bi to za AFS prouzrokovalo teškoće u knjigovodstvenom smislu.


7. Sporovi

Bez obzira na ishod spora, klijent će biti odgovoran za plaćanje faktura AFS. Ukoliko strana koja izgubi spor iz bilo kog razloga ne postupi u skladu sa nalogom da nadoknadi troškove postupka klijentu, klijent ima obavezu da nadoknadi troškove AFS, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

8. Prestanak pružanja usluge

U slučaju postojanja opravdanog razloga, AFS ima pravo da prekine pružanje usluge, uz obavještenje poslato klijentu 30 dana unaprijed. Međutim, AFS neće prekinuti pružanje usluge, osim ako utvrdi da nije u interesu klijenta da AFS nastavi sa radom ili ako dođe do sukoba interesa, ili ako klijent propusti da izvrši uplatu po dospjelim fakturama, ili ne izvrši zahtjeve AFS vezane za plaćanje naknada ili troškova. Ukoliko bilo koja strana odluči da AFS prestane sa radom na predmetu klijena, klijent je dužan da plati naknadu i troškove koje je AFS predujmio do datuma prestanka rada na predmetu.

9. Poverljivost i sukob interesa

Sve informacije u vezi sa poslovanjem klijenta i događajima u vezi sa tim će se smatrati poverljivim i kao takve se čuvati u svakom momentu, osim ako klijent da saglasnost za objavljivanje informacija ili ako postoji obaveza AFS po zakonu da ih objavi/objelodani (na primjer, u slučajevima kada se radi o prevari, pranju novca ili drugom krivičnom djelu).

U slučaju sukoba interesa, AFS će zajedno sa klijentom odlučiti o daljem postupku. U cilju zaštite interesa klijenta, AFS će po potrebi odustati od zastupanja klijenta, u kojem slučaju uz saglasnost klijenta pomoći mu u pronalaženju drugog advokata koji će zastupati klijenta.

Prihvatanjem ovih AFS Opštin uslova klijent daje saglasnost da njegov naziv kao klijenta AFS može koristiti za potrebe davanja informacija o svojim profesionalnim refrencama, što ni u kom slučaju neće uključivati odavanje bilo kakvih povjerljivih informacija trećim licima.

10. Arhiviranje dokumenata

Nakon isplate svih dospjelih faktura, AFS će klijentu predati i vratiti sva dokumenta iz predmeta, koja je klijent dostavio ili AFS pribavio prilikom rada na predmetu. Radna dokumenta AFS, sva pisana komunikacija između AFS i klijenta, kao i drugi dokumenti koje je pripremio AFS ostaju vlasništvo AFS. Nakon prestanka aktivnog rada na predmetu, dokumenta će biti arhivirana, na način kako je to propisano internim aktom AFS. Dokumentacija se čuva pod pretpostavkom da AFS ima ovlaštenje klijenta da je uništi 5 godina nakon kreiranja ili pribavljanja takvog dokumenta.

11. Problemi i žalbe

Ukoliko nakon čitanja ovih uslova klijent ima bilo kakve nedoumice vezane za pitanja na koja se odnose, ili ukoliko klijent nije zadovoljan bilo kojim aspektom usluga koje pruža AFS, klijent treba da u što kraćem roku se obrati Saradniku ili Partneru/Advokatu.

12. Autorska prava i druga prava intelektualne svojine

AFS zadržava autorska i druga prava u vezi sa svim dokumentima koja dostavimo klijentu. Kijent ima neekskluzivnu licencu za korištenje tih dokumenata u svrhu u koju su sačinjeni, ali ne i za druge potrebe bez prethodne saglasnosti AFS.

13. Ograničenje odgovornosti

Osim ako je drugačije dogovoreno, AFS ograničava svoju novčanu odgovornost prema klijentu u pogledu bilo kakvih potraživanja vezanih za povredu ugovora na maksimalan iznos pokrića obezbjeđen osiguranjem od profesionalne odgovornosti koji je primjenjiv u tom momentu. Ovaj iznos uključuju svu eventualnu štetu, troškove i kamate koje se odrede protiv AFS.

14. Odricanje

Nekorištenje jednog ili više prava sadržanih u AFS Opštim Uslovima u bilo kom momentu ili u bilo kom periodu ni pod kojim uslovima neće se tumačiti kao odricanje od takvog ili takvih prava.

15. Isključiva korist

Klijent je saglasan da rad AFS ne čini dostupnim trećim licima bez prethodne pisane saglasnosti AFS. AFS ne preuzima bilo kakvu odgovornost prema trećim stranama u vezi sa bilo kojim aspektom profesionalnih usluga AFS koji im se učini dostupnim.

16. Ništavost

Ništavost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovih AFS Opštih Uslova neće uticati na ostale odredbe koje će ostati obavezujuće za obe strane.

17. Izmjene i dopune

AFS zadržava pravo da AFS Opšte uslove može izmjeniti po potrebi, uz pisano obavještenje koje će poslati klijentu elektronskim putem, a u svakom slučaju objaviti na svom site-u,kako bi u njima konstatovali trenutnu praksu AFS kao i eventualne izmjene profesionalnih i drugih zakonskih uslova koje je AFS dužna da ispuni.Konsultacije

Potrebna Vam je pravna pomoć ili savjet? Naš tim stručnjaka Vam može pomoći! Kliknite na dugme ispod i pošaljite upit za zakazivanje konsultacija, a mi ćemo Vas kontaktirati putem emaila.