Republika Srpska regulisala pitanje saobraćaja lakih električnih vozila na putevima RS

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 111/21) Republika Srpska je zakonski regulisala kretanje lakih ličnih električnih vozila na putevima.

Zakon lako lično električno vozilo, kao što je električni trotinet, električni skejtbord, haverbord, segvej i slično, definiše kao vozilo na točkovima koje se djelimično ili potpuno koristi kao motorno vozilo za prevoz jednog lica na javnoj, odnosno privatnoj površini i koje se potpuno ili djelimično napaja iz samostalnog izvora energije sa ili bez sistema samobalansiranja te ima napon baterije do 100 VDC, odnosno integrisani punjač sa ulazom za baterije do 240 VAC.

Laka lična električna vozila zakon razvrstava u 4 (četiri) klase, i to:

  1. Klasa 1-vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta,
  2. Klasa 2-vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta,
  3. Klasa 3-vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta,
  4. Klasa 4-vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta.

Nezavisno od klase kojoj pripadaju laka lična električna vozila obavezno moraju biti opremljena:

  1. Ograničivačem brzine kojim se obezbjeđuje da se ne prelazi maksimalna konstruktivna brzina, s tim da vozila klase 2 i klase 4 obavezno imaju i ograničenje brzine na 25 km/h, a ukoliko se kreću površinama namijenjenim za kretanje pješaka, imaju ograničenje brzine na 6 km/h,
  2. Prednjim i zadnjim katadiopterom, s tim da su vozila klase 2 i klase 4 obavezno opremljena prednjim i zadnjim svjetlom za osvjetljavanje puta, i
  3. Uređajem za davanje zvučnih signala.

Svako lice koje koristi lako lično električno vozilo obavezno je da posjeduje identifikacionu potvrdu i naljepnicu za lako lično električno vozilo s kojim se kreće.

Identifikaciona potvrda predstavlja dokument kojim se potvrđuju tehničke karakteristike lakog ličnog električnog vozila i istu izdaju stanice tehničkog pregleda vozila, dok identifikaciona naljepnica je naljepnica koja se postavlja na lako lično električno vozilo radi prepoznavanja. Troškovi pribavljanja istih zakonom su određeni u iznosu od 20,00 KM i iste troškove snosi tražilac identifikacione kartice i naljepnice.

Pored obaveze posjedovanja identifikacione potvrde i naljepnice za lako lično električno vozilo s kojim se kreće, lice koje koristi lako lično vozilo klase 2 i klase 4 mora da ispunjava i sledeće uslove:

  • da ima više od 14 godina,
  • da posjeduje potvrdu o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koju izdaje Zavod u skladu sa propisima koji uređuju oblast bezbjednosti saobraćaja ili vozačku dozvolu kojom se dokazuje pravo upravljanja vozilom bilo koje kategorije,
  • da za vrijeme vožnje nosi na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu.

Lakim ličnim električnim vozilima nije dozvoljeno prevoženje drugih lica.

Prilikom korištenja lakog ličnog električnog vozila klase 1 i klase 3, lice koje koristi lako lično električno vozilo dužno je da isto koristi u skladu sa propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima je uređeno kretanje pješaka, dok su lica koja koriste lako lično električno vozilo klase 2 i klase 4 dužna da isto koriste u skladu sa propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima je uređen saobraćaj bicikala.

Lakim ličnim električnim vozilima u smislu Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske ne smatraju se:

     a) vozila koja se smatraju igračkama,

     b) vozila bez sistema samobalansiranja sa sjedištem,

     v) vozila namijenjena takmičenju,

     g) bicikli potpomognuti električnim pogonom,

     d) vozila namijenjena za upotrebu lica koja su pod medicinskom njegom,

     đ) električna vozila sa maksimalnom brzinom preko 25 km/h,

     e) vozila sa nominalnim naponom većim od 100 VDC ili 240 VAC.

Autor teksta: Nataša Škrbić Banjac

E-mail: [email protected]

About the author