Uvoz radne snage u Bosnu i Hercegovinu sa posebnim osvrtom na građevinski sektor

Tržište radne snage u Bosni i Hercegovini trpi velike promjene koje se odražavaju na gotovo sve privredne grane i sektore. Posebno su pogođene one djelatnosti u kojima je veliki broj radnika napustio Bosnu i Hercegovinu i rad obavlja u zemljama Zapadne Evrope. Tako se, na primjer, u građevinskom sektoru poslodavci susreću sa velikim izazovima kod pronalaska radne snage koja će odgovoriti postavljenim zadacima i projektima. U cilju rješavanja problema manjka radne snage, često se pribjegava prekvalifikaciji radnika, odnosno osposobljavanju radnika za obavljanje poslova za koje radnik prethodno nije bio kvalifikovan.

Međutim, veliki broj poslodavaca, posebno u građevinskom sektoru, odlučio se da manjak domaćih radnika nadomjesti zapošljavanjem inostranih radnika. Da bi inostrani radnik mogao da zasnuje radni odnos u Bosni i Hercegovini, potrebno je provesti dva upravna postupka: prvi, za pribavljanje radne dozvole, koji se u Republici Srpskoj sprovodi pred Zavodom za zapošljavanje i drugi, za pribavljanje boravišne dozvole, koji se u čitavoj BiH sprovodi pred mjesno nadležnom ispostavom (terenskim centrom) Službe za poslove sa strancima. Za zapošljavanje inostranog radnika veoma je bitno utvrditi da li je godišnja kvota radnih dozvola koje se izdaju strancima ispunjena. Godišnje kvote radnih dozvola u BiH utvrđuje Savjet ministara BiH.

Prepoznajući trend neophodnosti zapošljavanja stranih radnika, Savjet ministara BiH je u svojoj nedavnoj Odluci povećao kvotu, odnosno broj radnih dozvola koje se mogu izdati strancima u 2023. godini. Pored toga, valja imati u vidu da se u određenim slučajevima propisanim Zakonom o strancima BiH, radna dozvola može izdati iz određenih razloga bez obzira na utvrđenu godišnju kvotu, tj. čak i ako je ispunjena godišnja kvota za zapošljavanje stranaca.

Poslodavci u građevinskom sektoru, u kojem je veliki broj radnika napustio Bosnu i Hercegovinu, stoga mogu nadomjestiti deficit domaće radne snage zapošljavanjem stranaca, u skladu sa zakonom propisanom procedurom. U slučaju da se stranac zaposli bez sprovođenja zakonom predviđenih postupaka i pribavljanja dozvola, poslodavcu i strancu mogu biti izrečene novčane kazne u prekršajnom postupku, a stranac se može prisilno udaljiti iz Bosne i Hercegovine.

U postupcima pribavljanja radne i boravišne dozvole neophodan je visok stepen koordinacije aktivnosti u prikupljanju neophodne dokumentacije i ispunjavanju svih uslova za pozitivno okončanje postupaka. Tako, primjera radi, određen broj dokumenata stranac mora pribaviti u svojoj matičnoj zemlji prije prvog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, te iste ponijeti u BiH radi prevoda, ovjere i predaje nadležnom organu u BiH. Određene aktivnosti, kao što je zdravstveni pregled, stranac mora obaviti u BiH, kako bi dobio uvjerenje iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koja predstavlja prijetnju javnom zdravlju u BiH. Takođe, prvi ulazak stranca u BiH može biti uslovljen obavezom pribavljanja i ovjeravanja pozivnog pisma, ukoliko je stranac državljanin države sa kojom BiH nema uspostavljen bezvizni režim. Po pravilu, stranac treba doći u BiH dva puta u postupku pribavljanja radne i boravišne dozvole, prije nego što započne sa radom. Nakon pribavljanja navedenih dozvola, poslodavac i strani radnik zaključuju ugovor o radu u skladu sa odredbama domaćeg Zakona o radu.

Može se zaključiti da se radi o kompleksnim postupcima u kojima nedostatak određenog dokumenta može dovesti do odbijanja zahtjeva za izdavanje neophodnih dozvola. S obzirom da su poslovi u građevinskom sektoru često vezani za rok, te da nedostatak radne snage može ozbiljno uticati na obaveze investitora i izvođača da ispune svoje zakonske i ugovorne obaveze, sve češće se pribjegava zapošljavanju stranih radnika u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je važno voditi računa o tome da se u postupcima pribavljanja dozvola prikupi i preda potpuna dokumentacija, te blagovremeno preduzmu sve druge aktivnosti kako bi nadležni organi izdali potrebne dozvole.

O značaju ove teme naročito govori i činjenica da je u zakonodavnoj proceduri usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima BiH, kojim se usklađuje domaći Zakon sa propisima Evropske unije u ovoj oblasti i osavremenjuju odredbe koje se odnose na boravak stranaca u BiH. U svakom slučaju, neminovno je da se trend zapošljavanja stranih radnika u građevinskom sektoru nastavi i zbog toga je od značaja da poslodavci, kako u ovom, tako i u drugim sektorima, budu upoznati sa njihovim obavezama u postupku zapošljavanja stranih radnika u BiH.

Autor: Igor Letica

E-mail: [email protected]

About the author