Zakon o imunitetu Republike Srpske

U “Službenom glasniku RS” broj 39 od 30. aprila 2024. godine objavljen je Zakon o imunitetu Republike Srpske.

Ovaj zakon donesen je s ciljem zaštite integriteta zakonodavnih i izvršnih institucija Republike Srpske, putem utvrđivanja procedure pozivanja na imunitet od krivične i građanske odgovornosti.

Zakonom se propisuju lica koja imaju pravo da se pozovu na imunitet u odbrani u krivičnom i parničnom postupku, kao i posebna pravila krivičnog i parničnog postupka koja su obavezujuća za javna tužilaštva, sudove, kao I druge učesnike krivičnog I parničnog postupka.

Lica kojima se ovim zakonom daje imunitet su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske,  delegati u Vijeću Naroda Republike Srpske, predsjesnik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Republike Srpske, koji ne mogu biti krivično ili građanski odgovorni za izraženo mišljenje, davanje glasa ili bilo koji drugi postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda, za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka mandata.

Pod podstupcima izvršenim u okviru dužnosti, zakon podrazumijeva postupke koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u Narodnoj skupštini ili Vijeću Naroda, odnosno koju lice obavlja na funkciji predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske ili člana Vlade Republike Srpske.

Pozivanje na imunitet ne smatra se opštom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka.

Takođe, zakonom se propisuje da će, ukoliko u toku krivičnog ili parničnog postupka, lice na koje se odnosi ovaj zakon, pozove na svoj imunitet, isto pitanje biti rješeno kao prethodno pitanje pred Ustavnim sudom Republike Srpske.

Ovaj zakon stupio je na snagu 8. maja 2024. godine.

Autor: Milica Crnić

E-mail: [email protected]

About the author