Zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutarnjem platnom prometu FBIH

U “Službenim novinama FBIH” broj 4. od 19. januara 2021. godine objavljen je Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutarnjem platnom prometu.

Ovim zakonom uvedene su značajne novine u odvijanju platnog prometa kako bi se između ostalih ciljeva postigla i veća usklađenost sa EU legislativom. Navedenim izmjenama zakona propisano je smanjenje međubankarskih naknada kod platnih transakcija karticama, te uspostavljanje registra računa fizičkih lica, a uveden je i institut osnovnog računa.  

Tako je propisano da pružaoci platnih usluga mogu naplatiti naknadu za pružanje platnih usluga osim usluga koje su ovim i drugim zakonima označene kao besplatne, s tim da naknada mora biti ugovorena, primjerena i u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga.

U prvih 12 mjeseci od početka primjene ovih odredbi međubankarska naknada kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,5% vrijednosti izvršene transakcije, a međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,6% vrijednosti izvršene transakcije, a nakon tog razdoblja međubankarska naknada kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,2% vrijednosti izvršene transakcije, a međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3% vrijednosti izvršene transakcije.

Pružaoci platnih usluga dužni su Agenciji za bankarstvo FBIH dostavljati podatke o naknadama, a Agencija na svojoj internet stranici objavljuje uporedni prikaz ovih naknada.

Takođe, pružaoci platnih usluga dužni su u poslovnim jedinicama i na svojoj internet stranici objaviti cjenovnik po kojem se naplaćuje naknada za pružanje platnih usluga.

Obzirom da međubankarske naknade značajno utiču na visinu naknada koje banke naplaćuju poslovnim subjektima, očekuje da će ograničavanje međubankarskih naknada dovesti do nižih naknada, što predstavlja mogućnost za daljnje smanjenje troškova poslovnih subjekta prema bankama. Ovo takođe predstavlja mogućnost za snižavanja cijena za krajnje korisnike, jer niže naknade koje će plaćati poslovni subjekti smanjuju i ukupne troškove poslovanja, te tako ostavljaju prostora i za niže cijene za krajnje kupce.

Uspostavljanje Registra računa fizičkih lica za cilj ima da omogući bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u upravnim i izvršnim postupcima, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, te sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Registar računa fizičkih lica sadržaće informacije i podatke o računima i njihovim vlasnicima i neće sadržavati podatke o stanju i prometu po računima. Podaci iz Registra nisu javno dostupni i uređeno je koji organi i institucije mogu dobiti podatke iz Registra, isključivo u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima, odnosno uz odgovarajuće dokaze o postojanju pravnog osnova za pribavljanje tih podataka.

Finansijsko–informatička agencija Sarajevo (FIA) je ovlaštena da uspostavi i vodi Registar računa fizičkih lica, što će značiti olakšan i ubrzan pristup podacima o računima fizičkih lica.

Nadalje, zakon propisuje mogućnost otvaranja i korištenje osnovnog računa, te je tako propisano da je ovlaštena organizacija dužna fizičkom licu koje ima zakonit boravak u Federaciji, a nema otvoren račun za obavljanje platnog prometa – na njegov zahtjev omogućiti otvaranje i korištenje računa s osnovnim uslugama (tzv. osnovni račun).

Osnovni račun obuhvata:

1) usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja tog računa;

2) usluge koje omogućuju uplatu gotovog novca na račun za plaćanje;

3) usluge koje omogućuju isplatu gotovog novca s računa na šalterima ili na bankomatima i drugim sličnim uređajima;

4) usluge prenosa novčanih sredstava s računa na drugi račun.

Ovlaštena organizacija je dužna postupčiti po zahtjevu fizičkog lica najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahtjeva, s tim da može udovoljiti zahtjevu i otvoriti osnovni račun ili taj zahtjev odbiti.

S tim u vezi ovlaštena organizacija je dužna prethodno provjeriti da li fizičko lice već ima otvoren račun kod druge ovlaštene organizacije odnosno pribaviti izjavu u pismenoj formi o tome da li kod druge ovlaštene organizacije ima otvoren osnovni račun. Razlog za odbijanje otvaranja osnovnog računa može se odnositi na postojanje takvog računa kod druge ovlaštene organizacije ili ako bi otvaranje tog računa dovelo do povrede propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBIH s tim da je predviđeno i da će se odredbe koje se odnose na međubankarske naknade početi primjenjivati nakon šest mjeseci od stupanja ovog zakona na snagu.

Autor teksta: Milica Karadža

E-mail: [email protected]

About the author