AFS pruža konsultantske usluge u oblasti transfernih cijena

Advokatska firma Sajic u saradnji sa advokatskom firmom Senica i Andersen global pruža konsultantske usluge u oblasti transfernih cijena za strane i domaće kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini  

Poreski obveznici i poreski organi na transferne cijene gledaju kao na jedno od najvažnijih međunarodnih poreskih pitanja.

U ovoj oblasti postoji zakonska obaveza da se primjenjuju propisi o transfernim cijenama na transakcije koje se realizuju izmedju povezanih lica.   

Transferne cijene su bilo koje cijene ili druge naknade (ili odsustvo istih) u vezi sa jednom ili nizom transakcija ili poslova između povezanih pravnih lica ili segmenata istog društva.

Cijene utvrđene za transakcije između entiteta u grupi trebale bi se – u poreske svrhe – izvoditi iz cijena koje bi nepovezane strane primijenile u sličnim transakcijama pod sličnim uslovima na otvorenom tržištu. To je ono što se obično naziva principom „van dohvata ruke”, odnosno nepristrasno tržišno načelo, što je međunarodno prihvaćen standard za raspodjelu oporezivog dohotka povezanih društava.

Obzirom da se, kako su iskustva pokazala, broj poreskih inspekcija koje se odnose na transakcije unutar grupe se povećava, kako bismo zaštitili naše klijente od visokih novčanih kazni i sporova, pripremamo obimnu dokumentaciju o transfernim cijenama i osiguravamo da je ona u skladu sa poreskim zakonodavstvom i smjernicama OECD-a.

Kontakt:

Nataša Krejić, Senior Partner / advokat

E-mail: [email protected]

Prezentaciju usluge možete preuzeti ovdje:

About the author