Članovi organa banke

  1. Odluka o savjesnom postupanju članova organa banaka

Odlukom o savjesnom postupanju članova organa banke, koju je donijela Agencija za bankarstvo Republike Srpske dana 25.07.2017. godine (objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 75/17), definišu se pravila postupanja članova organa banaka U Republici Srpskoj, kriterijumi za utvrđivanje sukoba interesa, te uspostavljanje posebnih specijalizovanih odbora banaka.

  • Pravila savjesnog postupanja (osnovna i dodatna)

Osnovna pravila savjesnog postupanja članova organa banke

Član organa banke dužan je postupati u skladu sa visokim profesionalnim i etičkim standardima upravljanja bankom, djelujući u interesu banke, te u najvećoj mjeri spriječiti donošenje odluka zasnovanih na ličnim interesima. On je dužan svojim ponašanjem podsticati kulturu, koja daje najveći prioritet profesionalnom, poštenom i savjesnom obavljanju poslovnih aktivnosti na svim organizacionim nivoima, te jasno definisanim, transparentnim i dosljedno primjenjenim linijama odgovornosti i ovlašćenja unutar organizacione strukture.

Organi banke dužni su primjenjivati profesionalne i etičke standarde upravljanja, kako bi se postigla uravnoteženost između interesa banke, organa banke, klijenata, povjerilaca, akcionara, zaposlenih, supervizora, regulatora i drugih zainteresovanih strana.

Član uprave i član nadzornog odbora mora profesionalno i savjesno obavljati svoju dužnost, uključujući i obavezu uspostavljanja procedura i mehanizama za raspolaganje sa povlaštenim informacijama za svoj ili račun trećih lica.

Članovi organa banke dužni su da, u izvršenju svojih obaveza i odgovornosti, međusobno sarađuju u najboljem interesu banke.

U slučaju kada je banka članica bankarske grupe, nadzorni odbor banke, pored odgovornosti za usklađenost poslovne strategije, ciljeva, strategije preuzimanja rizika, politika i procedura za upravljanje rizicima sa zakonskim i podzakonskim propisima, ima i odgovornost za kontrolu usklađenosti sa ciljevima, strategijom i politikama usvojenim na nivou bankarske grupe. Članovi nadzornog odbora banke solidarno odgovaraju za štetu koja nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja ili propuštanja ispunjavanja njihovih dužnosti, osim ako ne dokažu da su u ispunjavanju svojih dužnosti obavljanja nadzora nad upravljanjem bankom postupali savjesno i u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima propisanim podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Član organa banke mora imati neophodno znanje i iskustvo da samostalno procjenjuje i donosi odluke u najboljem interesu banke. Pri tome, član je dužan uzeti u obzir sve dostupne infromacije koje mogu imati uticaja na odlučivanje.

Nadzorni odbor banke mora imati u svom sastavu najmanje trećinu članova koji su nezavisni od banke, koji nemaju direktno ili indirektno kvalifikovano učešće u banci ili članu bankarske grupe kojoj banka pripada, nisu članovi uprave banke ili bilo kojeg njenog zavisnog društva najmanje pet godina, nisu zaposleni u banci ili kojem njenom zavisnom društvu najmanje tri godine, ne primaju drugu dodatnu isplatu od banke osim naknade za rad u nadzornom odboru, te nisu povezani sa bankom ni po kojem drugom osnovu zbog kojeg bi mogli biti spriječeni da na objektivan i nepristrasan način nadgledaju rad banke odnosno njene uprave.

Naknada članovima nadzornog odbora banke mora biti usklađena sa politikom naknada banke i ne smije stimulisati članove nadzornog odbora na donošenje odluka koje mogu podsticati preuzimanje rizika koji prelazi nivo prihvatljivog rizika za banku.

Dodatna pravila savjesnog postupanja članova organa banke

Uprava banke redovno, sveobuhvatno i provremeno izvještava nadzorni odbor o pitanjima vezanim za poslovanje banke, rizični profil banke, sprovođenje usvojenih politika, eventualna odstupanja od utvrđenih ciljeva poslovne politike i druga pitanja iz njene nadležnosti. Nadzorni odbor banke ima pravo i obavezu da od uprave banke zahtijeva dodatna objašnjenja i izvještaje u vezi sa svim bitnim pitanjima poslovanja banke i njenih zavisnih lica.

Članovi nadzornog odbora dužni su posvetiti dovoljno vremena obavljanju svojih zadataka. Za vrijeme trajanja svog mandata obavezni su da upotpunjuju i unapređuju potrebna kolektivna i individualna znanja, vještine i stručna znanja, dodatno se obrazujući iz oblasti koje su važne za efikasno i kvalitetno obavljanje njihovih dužnosti.

Nadzorni pdbor banke jednom godišnje treba da izvrši samoprocjenu adekvatne popunjenosti i procjenu svojih aktivnosti, rada nadzornog odbroa kao cjeline i rada pojedinih članova, potencijalnih sukoba interesa pojedinih članova, funkcionisanje svojih odbora i saradnje sa upravom banke. U skladu sa rezultatima samoprocjene nadzorni odbor treba da definiše moguće mjere za unapređenje efikasnosti u pogledu sastava, edukacije, dinamike održavanja sjednica i prisustva na istim, potrebnih informacija, priprema za sjednice i dr.

Nadzorni odbor podnosi skupštini banke godišnji izvještaj o svom radu, u kojem precizno i vjerodostojno navodi aktivnosti tokom godine, a posebno aktivnosti u pogledu: nadzora poslovanja banke, nadzora nad radom uprave, ocjene izvještaja uprave, ocjene izvještaja interne revizije i odbora za reviziju i dr.

1.2. Specifični zadaci članova nadzornog odbora

Nadzorni odbor banke sačinjava prijedlog poslovne politike banke, prethodno procjenjujući da li ista omogućava sprovođenje poslovne strategije banke.

Nadzorni odbor usvaja prijedlog finansijskog plana koji je usaglašen sa poslovnom strategijom i politikom banke.

Takođe, nadzorni odbor treba osigurati neazvisnost kontrolnih funkcija, odnosno dužan je uspostaviti njihovo funkcionisanje odvojeno od poslovnih procesa i aktivnosti u kojima rizik nastaje

 

  1. Odluka o procjeni članova organa banke

 

  • Opšte odredbe

Odlukom o procjeni članova organa banke koju je donijela Agencija za bankarstvo Republike Srpske dana 25.07.2017. godine (objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 75/17), propisuju se:

  1. kriterijumi i postupci za procjenu predloženih i izabranih, odnosno imenovanih članova organa banke u smislu da li imaju dobar ugled i dovoljno iskustva za obavljanje funkcije člana organa banke,
  2. mjere koje banka primjenjuje u slučajevima kada članovi organa banke nisu podobni za obavljanje funkcija,
  3. postupanje Agencija za bankarstvo Republike Srpske prilikom izdavanja saglasnosti članovima organa banke

 

  • Zahtjev za procjenu

Banka ima primarnu odgovornost za obavljanje inicijalne i kontinuirane procjene članova organa banke. Za procjenu članova organa banke moraju se uzeti u obzir sve relevantne i dostupne informacije, bez obzira na to kada i gdje su nastale.

Procjene člana organa banke mora se završiti prije nego što član organa banke počne obavljati funkciju kao i jednom godišnje za prethodnu godinu obavljanja funkcije člana organa banke. Prilikom procjene pojedinačnih članova organa banke, banka vrši procjenu organa banke kao cjeline. Postupak procjene i njeni rezultati moraju biti adekvatno dokumentovani.

Ako nakon sprovedene procjene banka zaključi da lice nije podobno za izbor, odnosno imenovanje za člana organa banke, to lice ne može biti izabrano, odnosno imenovano. Ukoliko je taj član već izabran, odnosno imenovan, banka treba preduzeti odgovarajuće mjere da se taj član razriješi ili mjere kojima će se osigurati podobnost tog člana. Ukoliko banka zaključi, na bazi ponovne procjene, da član organa banke više nije podoban, dužna je preduzeti odgovarajuće mjere. Te mjere mogu obuhvatati: zamjenu određenih članova organa banke, odnosno njihovo razrješenje; obučavanje pojedinog člana ili cijelog organa banke i druge odgovarajuće mjere kojima se osigurava zadovoljavajuća kolektivna osposobljenost organa banke.

  • Postupanje Agencije

Agencija će izdati prethodnu saglasnot za imenovanje predsjednika i članova uprave i nadzornog odbora banke ukoliko ocijeni da predloženi kandidati ispunjavaju uslove propisane Zakonom o bankama Republike Srpske i podzakonskim aktima Agencije, za koje je Agencija utvrdila da je banka adekvatno sprovela procjenu podbnosti istih, te koji su u mogućnosti dokazati da će svojim radom osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje banke, odnosno efikasno nadziranje poslovanja banke.

 

Autor: Aleksandar Sajić, e-mail: aleksandar@afsajic.com

About the author