Klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemikalija

Pitanje klasifikacije, obilježavanja i pakovanja hemikalija na nivou Republike Srpske je regulisano Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 118/20). Ovim Pravilnikom se propisuju klase opasnosti, tehnički kriterijumi za klasifikaciju i postupak klasifikacije hemikalija, način obilježavanja, pakovanja i oglašavanja hemikalija.

Kada je riječ o klasifikaciji, ovaj podzakonski akt navodi da se hemikalije klasifikuju u jednu ili više klasa opasnosti i to metodom upoređivanja podataka o svojstvima supstanci i smješa sa kriterijumima za klasifikaciju određene klase opasnosti, odnosno na osnovu:

  • podataka o njihovim svojstvima;
  • fizičkih i hemijskih svojstava;
  • toksikoloških svojstava (efekti na život i zdravlje ljudi);
  • ekotoksikoloških svojstava (efekti na životnu sredinu);
  • kriterijuma za klasifikaciju u klase opasnosti.

Što se tiče samog obilježavanja hemikalija, snabdjevač hemikalija je taj koji ima obavezu obilježavanja i pakovanja hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama Republike Srpske i propisima donijetim na osnovu ovog zakona. U postupku klasifikacije, opasnim hemikalijama dodjeljuju se elementi obilježavanja koji odgovaraju klasi opasnosti hemikalije, kao što su grafički prikaz opasnosti (piktogram) i tekst koji ukazuje na opasna svojstva hemikalije, a koji se moraju prikazati na etiketi, odnosno ambalaži hemikalije sa ciljem da korisnici hemikalija budu adekvatno informisani o opasnim svojstvima hemikalija.

Elementi obilježavanja kao što su piktogram, tekst koji ukazuje na opasna svojstva hemikalije i tekst koji upućuje na odgovarajuće mjere predostrožnosti moraju se prikazati na etiketi (ambalaži). Pored ovih elemenata obilježavanja koji se dodjeljuju u postupku klasifikacije, na etiketi se navode i naziv, adresa i telefon snabdjevača kao i ime i identifikacioni broj hemikalije.

Ambalaža opasne hemikalije i određenog proizvoda mora da odgovara svojstvima, svrsi i načinu korišćenja hemikalije i da bude obilježena u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obilježavanje. Snabdjevač opasne hemikalije, PBT i vPvB supstance, supstance koja izaziva zabrinutost npr. hemikalija koja dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema, dužan je da svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja bez naknade, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi, dostavi bezbjednosno-tehnički list (engl. safety data sheet), koji sadrži detaljne informacije o opasnosti i rizicima koje ta hemikalija predstavlja, kao i obavještenje o mjerama predostrožnosti koje treba preduzeti prilikom njihovog korišćenja, skladištenja, odlaganja, prilikom hemijskog udesa, požara i sl.

 Bezbjednosno-tehnički list prvenstveno je namijenjen profesionalnim korisnicima. Njegov sadržaj je prilagođen njihovim potrebama i služi za davanje informacija profesionalnom korisniku o realno predvidljivim fizičkim i hemijskim opasnostima koje proističu iz svojstava hemikalije, kao i sa njima povezanim rizicima po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Takođe, bezbjednosni list sadrži informacije relevantne za druge ciljne grupe, kao što su na primjer subjekti u transportu opasnog tereta ili odgovoru na hemijski udes i drugo.

Nadalje, ovim pravilnikom definisani su izuzeci od uslova za obilježavanje i pakovanje hemikalija, a oni se posebno odnose na hemikalije čija je ambalaža takvog oblika ili veličine da je nemoguće navesti sve propisane elemente obilježavanja. U takvim slučajevima, sa pakovanja se moguizostaviti obavještenja o opasnosti (H oznake) i obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake). Kada je hemikalija klasifikovana kao korozivna za metale, sa pakovanja se mogu izostaviti piktogrami opasnosti, riječ upozorenja, obavještenja o opasnosti (H oznake) i obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake). Ako se neka hemikalija stavlja na tržište u različitim pakovanjima, za pakovanja koja su veća od 125 mL ne primjenjuju se izuzeci. To znači da seetikete za različite veličine pakovanja neke hemikalije mogu razlikovati.

Stroga i detaljna regulacije ove oblasti proizlazi iz nesumnjive potrebe za što boljom i jačom zaštitom života i zdravlja ljudi, kao i životne sredine, zbog čega doslijedna i jedinstvena primjena ovog Pravilnika od nemjerljivog značaja.

Autor teksta: Milica Crnić

E-mail: [email protected]

About the author