Šta nam novo donosi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak?

U službenom glasniku Republike Srpske broj 123 od 14.12.2020. godine objavljene je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak.

Ovim izmjenama su, pored ranije  navedenih osnova po kojima se ne plaća porez na dohodak, dodani i osnovi: nasleđe, poklon učinjen između srodnika po krvi u pravoj liniji, bračnih i vanbračnih supružnika, braće i sestara, usvojenika i usvojioca, i pokloni ukupne vrijednosti do 10.000 KM na godišnjem nivou

Ranija definicija da kapitalni dobitak predstavlja pozitivnu razliku između prodajne cijene prava i imovine i njene nabavne vrijednosti, koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom sa ili bez naknade je izmjenjena na način da kapitalni dobitak predstavlja pozitivnu razliku između prodajne cijene prava i imovine i njene nabavne vrijednosti, koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz novčanu ili nenovčanu naknadu.

Kapitalnim dobitkom odnosno gubitkom ne smatra se razlika nastala:

     1) na imovini stečenoj nasljeđem,

     2) prenosom prava na imovini koji se vrši između bračnih i vanbračnih supružnika i srodnika po krvi u prvom nasljednom redu,

     3) prenosom prava na imovini koji se vrši između razvedenih bračnih supružnika, a u neposrednoj je vezi sa razvodom,

     4) prenosom prava na imovini koju je poreski obveznik imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje sedam godina prije izvršenog prenosa.”.

I posljednje izmjene se odnose na utvrđivanje prodajne cijene kod razmjene prava pa se prodajnom cijenom smatra tržišna cijena prava koju obveznik daje u razmjenu, odnosno nabavnom cijenom kod prenosa imovine stečene poklonom, u kojem slučaju se nabavnom cijenom smatra cijena po kojoj je to pravo stekao pravni prednik obveznika, dakle poklonodavac.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu 01.01.2021. godine

Za konsultacije kontaktirati advokata Natašu Krejić, e-mail: [email protected]

About the author