Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je dana 12.12.2023.godine donijela Uredbu o isplati pomoći od strane poslodavca.Uredbom je regulisano da poslodavac usled inflatornog rasta cijena  može  isplatiti pomoć svim radnicima koji su zasnovali radni odnos sa poslodavcem u maksimalnom iznosu do 2.520,00 KM. Pomoće se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe,  a najkasnije do dana prestanka uredbe, odnosno do 30.06.2024.godine.Isplata pomoći se vrši isključivo na transakcioni račun radnika i ista se ne smatra platom ili naknadom plate. Isplata pomoći  može se izvršiti do šest tranši ( dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći iznos od 2.520,00 KM.  Takođe pomoć se može isplatiti  i jednokratnom tranšom. Isplata pomoći vrši se svim zaposlenim radnicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći bez diskrminacije na bilo koji način.Poslodavac je dužan da donese interni akt ( npr.odluku, pravilnik)  kojim će regulisati iznos pomoći, datum isplate,broj tranši i uslove isplate. 

Autor teksta: Sanja Đukić

Kontakt: [email protected]

About the author