Aktuelna pitanja iz oblasti prava intelektualne svojine u zaštiti prehrambenih proizvoda

Seminar Verona, maj 2022.godine

Verona je od 27.-29. maja bila domaćin seminara organizovanog od strana Međunarodne Asocijacije Advokata pod nazivom „IP law tools for protecting food products“ koji je okupljao predavače i vodeće stručnjake i akademike iz oblasti prava intelektualne svojine u zaštiti prehrambenih proizvoda sa posebnim osvrtom na industriju proizvodnje vina. Seminar je organizovan kao kombinacija predavanja i okruglih stolova otvorenih za diskusiju sa svrhom usmjerenom ka analizi osnovnih problema u zaštiti proizvoda prehrambene industrije i njihovom praktičnom rješavanju i sprovođenju u međunarodnom kontekstu.  

Predmet predavanja i diskusije su bile aktuelne teme u pogledu osnovnih mehanizama koje pravo intelektualne svojine pruža u industriji hrane i pića, poput zaštite oznake žigom i registracije oznake geografskog porijekla. Na seminaru je posebna pažnja posvećena značaju kreiranja i sprovođenja sveobuhvatne politike zaštite prava intelektualne svojine od strane privrednih subjekata koji obavljaju djelatnosti u oblasti prehrambene industrije i industrije proizvodnje vina.

U kontekstu zaštite oznake žigom, veliku pažnju izazvalo je upoređivanje sličnosti proizvoda, odnosno usluga, sa jedne strane, te oznaka kojima se proizvodi obilježavaju, sa druge strane. Kada je riječ o zaštiti oznaka geografskog porijekla, akcenat je stavljen na razlikovanje različitog stepena vezanosti proizvoda za određeno geografskog područje sa kojeg potiču, te uticaj te razlike na stepen zaštite koji proizvod uživa. Tokom seminara se raspravljalo i o nekim od najpoznatijih i najznačajnijih slučajeva u ovoj oblasti poput „Prosecco vs Prošek“ i „Champagne vs Champanillo“. Isto tako, govorilo se i o ekonomskim gubicima koje proizvođači vina sa evropskog tržišta imaju zbog krivotvorenja oznaka i lažnog označavanja proizvoda u pogledu njihovog geografskog porijekla, sa naglaskom na probleme sa kojima se proizvođači susreću na kineskom tržištu.

U pogledu posljedica primjene novih tehnologija, klimatskih promjena i izmjenjenih ekoloških prilika, seminar je takođe obuhvatio i teme poput razvoja „nove hrane“ (novel food), odnosno alternativnih načina za ostvarivanje prehrambenih potreba svjetske populacije. Imajući u vidu da je ova oblast odnedavno regulisana od strane organa Evropske unije, bilo je riječi o pitanju pravne regulative i bezbjednosti „nove hrane“, te uslovima za stavljanje u promet i sigurnu upotrebu.

Nezaobilazna tema je svakako bila i uticaj klimatskih promjena na geografske lokalitete sa kojih potiču pojedini proizvodi, posebno imajući u vidu da zbog promjene ovih faktora dolazi do izmjene uslova koji su značajni za proizvodnje određenih sorti, što na duže vremenske staze potencijalno može uticati na promjene u kvalitetu vina.

Obzirom da regulativa bez mogućnosti ostvarivanja i sprovođenje zaštite u praksi ostaje mrtvo slovo na papiru, neke od tema seminara su se bavile analizom zaštite stranaka čije je pravo povrijeđeno i to kroz obraćanje organima Interpola i Europola, a potom svakako obraćanje Evropskoj komisiji za intelektualno vlasništvo, te konačno ostvarivanje zaštite putem sudskih i arbitražnih organa. 

Seminar je učesnicima pružio odličan uvid u pitanje sveobuhvatne zaštite u industriji vina, kao i mogućnosti ostvarivanja iste kroz mehanizme prava intelektualne svojine. Učesnici su kroz interaktivno učešće imali mogućnost razmijene znanja i iskustva, te usavršavanje ideja u pogledu vođenja dobre poslovne politike.

Učesnici seminara:

Nikolina Zubac, e-mail: [email protected]

Igor Letica, e-mail: [email protected]

About the author