Obaveze osiguravajućeg društva nakon nastupanja osiguranog slučaja

Nastupanjem osiguranog slučaja osiguranik ili korisnik prava iz ugovora o osiguranju stiče pravo da osiguravajućem društvu podnese odštetni zahtjev, odnosno zahtjev za isplatu osigurane sume. Prilikom ugovaranja osiguranja osiguravajuće društvo obavezno je da osiguranika i/ili korisnika prava iz ugovora o osiguranju između ostalog upozna sa načinom podnošenja i obradom odštetnog zahtjeva odnosno zahtjeva za isplatu osigurane sume.

U tom pravcu, obaveza je osiguranika ili korisnika prava iz osiguranja da podnese odštetni zahtjev, odnosno zahtjev za isplatu osigurane sume osiguravajućem društvu, a osiguravajuće društvo je u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima dužno da zahtjev zaprimi te izvrši obradu i isplatu zahtjeva.

U najvećem dijelu slučajeva osiguravajuća društva imaju Obrasce za prijavu šteta ali postojanje ovih Obrazaca ne isključuje pravo osiguranika ili korisnika prava da zahtjev podnese u slobodnoj formi sa navođenjem podataka za koje smatra da su bitni prilikom rješavanja odštetnog zahtjeva. U slučaju nepotpunosti podataka društvo ima pravo da ih naknadno zatraži.

Prilikom postupanja po odštetnom zahtjevu i zahtjevu za isplatu osiguranih suma osiguravajuće društvo dužno je da postupa u propisanim rokovima, stručno, pravično i bez nepotrebnih odugovlačenja, a posebno da što hitnije isplati nesporni dio štete. U tom pravcu, odmah po saznanju da se desio osigurani slučaj po polisi osiguranja od bilo koje građanske odgovornosti, osiguravajuće društvo dužno je da utvrdi da li postoji odgovornost njegovog osiguranika za nastalu štetu i u tom pravcu izvrši rezervaciju sredstava, te pristupi obradi i isplati štete.

U slučaju nemogućnosti da se predmetna šteta obradi i isplati u propisanim rokovima, osiguravajuće društvo je dužno da o navedenom obavijesti osiguranika ili korisnika prava iz ugovora, odnosno isto opravda objektivnim razlozima ( npr.zbog pribavljanja neophodne medicinske dokumentacije ).

O riješenom odštetnom zahtjevu i zahtjevu za isplatu osigurane sume društvo je dužno da podnosioca zahtjeva obavijesti pismenim putem a kojim ga obavještava da postoji osiguravajuće pokriće i da je njegov zahtjev osnovan, te se određuje visina štete. Uz odgovor na odštetni zahtjev i zahtjev za isplatu osigurane sume društvo dostavlja i obrazloženi obračun štete.

U slučaju da je društvo zahtjev ocjenilo kao neosnovan, odnosno da ne postoji osiguravajuće pokriće, društvo je takođe obavezno o navedenom obavjestiti podnosioca zahtjeva uz obrazloženje iz kojih razloga je zahtjev neosnovan.

Obavještenjem kojim se podnosilac zahtjeva informiše o osnovanosti ili neosnovanosti zahtjeva, društvo je obavezno da istog uputi u njegova prava u slučaju da je nezadovoljan odlukom društva po podnesenom zahtjevu. U tom pravcu, društvo će u obavještenju navesti prava kojima podnosilac zahtjeva raspolaže u slučaju da je nezadovoljan odlukom, u kojim rokovima i na koji način ista prava može ostvarivati.

U slučaju da podnosilac zahtjeva uloži prigovor na odluku društva o odštetnom zahtjevu, društvo je u internom žalbenom postupku dužno da postupa pažljivo i hitno, uz uvažavanje prava i interesa stranke, a prije svega da odluku po žalbi dobije pismenim putem u propisanim rokovima.

U svakom slučaju, osiguravajuće društvo je kroz cjelokupan postupak, počev od zaključenja ugovora o osiguranju pa do postupka obrade i isplate štete po odštetnom zahtjevu, odnosno zahtjevu za isplatu osigurane sume, dužno da postupa sa uvažavanjem stranke i njenih prava, te da kroz cjelokupan postupak nastoji da obezbjedi ravnopravnost stranaka. Na osiguravajućem društvu leži obaveza da stranku koja ima namjeru da zaključi ugovor o osiguranju upozna sa njenim pravima i obavezama iz ugovora, te je u tom pravcu dužno da postupa na način kojim se stranke ne dovode u zabludu u pogledu njenih prava i obaveza. Nedopušten je bilo kakav oblik ponašanja kojim se odugovlači, izbjegava ili nastoji izbjeći isplata štete, odnosno osigurane sume.

Društvo je stranci dužno staviti na raspolaganje potrebne informacije koje se odnose na ugovor o osiguranju, postupku obrade i isplate štete, odnosno osigurane sume, a na stranci je da se na adekvatan način i u skladu sa interesima koristi istim pravima.

Autor teksta: Nataša Škrbić Banjac

E-mail: [email protected]

About the author