Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga

Dana 08.04.2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 28 od 31.03.2021. godine ).

Predmetnim izmjenama zakona data je mogućnost jednokratnog odgođenog plaćanja poreskog duga do 30.06.2021. godine i to po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu i protivpožarne naknade za 2020. godinu.

Postupak odgađanja plaćanja pokreće se zahtjevom za odgađanje plaćanja poreskog duga, koji se podnosi Ministarstvu finansija najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog rješenja za plaćanje poreskih obaveza poreskog obvezniku za obaveze utvrđene rješenjem Poreske uprave te u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje poreski postupak za izmjenu poreske prijave obaveza utvrđenih poreskom prijavom.

Izmjenama je predviđena i mogućnost dodatnog odgađanja i nakon 30.06.2021. godine na način da se poreski dug plati u šest jednakih mjesečnih anuiteta, s tim da prvi mjesečni anuitet dospijeva 31. jula 2021. godine, a posljednji 31. decembra 2021. godine.

Uslove za odgođeno plaćanje poreskog duga i nakon 30.06.2021. godine ostvaruju samo poreski obveznici kojima je predmetni dug utvrđen poreskom prijavom koja je podnesena uredno u propisanim rokovima.

Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskog duga dodatno i nakon 30.06.2021. godine podnosi se Poreskoj upravi najkasnije do 30.06.2021. godine, a podnosi se za cijeli dug ili dio duga, te se za vrijeme odgođenog plaćanja, ne obračunava kamata na neplaćeni iznos duga.

About the author