Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj na snagu je stupila nova Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj, objavljena u Službenom glasniku RS broj 57/2021. U istom Službenom glasniku objavljena je i Uredba o prestanku važenja ranije Uredbe o naknadama za službena putovanja.

Odlukom se uređuju vrste i visine naknada troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj. Pod troškovima za službena putovanja podrazumijevaju se troškovi smještaja, ishrane i prevoza i naknada ostalih troškova u vezi sa službenim putovanjem. Odlukom je propisana dnevnica za službeno putovanje u zemlji u visini od 20,00 KM, s tim da se ista umanjuje za 50% ako su na službenom putovanju obezbjeđena najmanje dva obroka. Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo utvrđena je za svaku državu pojedinačno u Prilogu 1. Odluke.

Pored toga, Odlukom je propisano koliko mora trajati službeno putovanje za ostvarivanje prava na dnevnicu i kako se obračunava trajanje putovanja, dokumentacija na osnovu koje se vrši službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, kao i dokumentacija na osnovu koje se vrši islata obračuna putnih troškova.

Odluka je stupila na snagu 2. jula 2021. godine.

About the author