Osiguranje objekata u izradnji

Društvena korisnost osiguranja objekata u izgradnji i montaži je nesporna i ogleda se u intenzivnom unaprjeđenju zaštite učesnika kao i omogućavanju efikasnije naknade štete. Naime, prilikom realizacije građevinskim projekata, građevinske firme se susreću sa specifičnom vrstom rizika, o kojima svakako i investitor i izvođač radova moraju voditi računa u cilju izbjegavanja neželjenih scenarija i otklanjanja svih mogućih uzoraka nastanka potencijalne štete. Govoreći o šteti koja eventualno može da nastupi jasno je da govorimo o materijalnoj šteti u vidu fizičkog oštećenja kako objekata tako i cjelokupne elektro-mašinske opreme, instalacioni materijala, uređaja ili dodanih troškova, ali svakako treba imati u vidu i štetu koja može da se ogleda u kašnjenju radova, kao i eventualnim penalima. Imajući u vidu navedeno, jasno je da osiguranje objekata u izgradnji može da bude jaka ekonomska potpora u čitavom građevinskom projektu i procesu izgradnje i po svojoj svrsi je namijenjeno da štiti sve učesnike konkretnog projekta, dakle i investitora i glavnog izvođača kao i sve eventualne podizvođače, i to najčešće kroz čitav proces implementacije kako bi se na kraju ostavio željeni rezultat odnosno pravovremeno ispunjenje obaveze sa planiranim tj. ugovorenim kvalitetom, a posebno imajući u vidu da takvo osiguranje uglavnom traje kako tokom izvođenja radova, zatim kod probnog perioda i garantnog roka.

Osiguranje objekata u izgradnji potpada pod imovinsko osiguranje, a što je kategorizovano i Odlukom o vrstama osiguranja Agencije za osiguranje Republike Srpske na osnovu člana 9. i 30. Zakona o društvima za osiguranje, kao i člana 8. i 16. Statuta Agencije i Uputstvom za primjenu odluke o vrstama osiguranja, a kojim je pobliže uređena primjena navedene odluke, te je istim izvršen raspored vrsta rizika u vrste osiguranja kao i raspored vrsta osiguranja u grupe osiguranja, te je utvrđeno da osiguranje objekata u izgradnji pripada grupi neživotnog osiguranja, odnosno podgrupi osiguranja od ostalih šteta na imovini.

Kao i svi drugi oblici osiguranja, ovo osiguranje se razlikuje u predmetu, koje varira od slučaja do slučaja, ali najčešće je prihvaćeno da predmet osiguranja objekata u izgradnji može biti građevinski objekti u izgradnji koji podrazumijevanju novogradnju, rekonstrukciju, nadogradnju, popravke i slično, zatim građevinski radovi i materijal, kao i sva oprema namijenjena za ugradnju u objekat kao i građevinsku opremu i pomoćne objekte namijenjene za izgradnju.  Vrlo često, ako se posebno ugovori predmet ugovora može biti i postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrucije, dogradnje, nadogradnje  i slično, dio objekta u izgradnji, potom pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi za izgradnju, kao i troškovi i poslovno-tehnička dokumentacija.

Najčešći rizici koji se osiguravaju jesu su oluja i grad, manifestacije i demonstracija, izlijevanja vode, mraza, snijega i leda, snježne lavine, odronjavanja i urušavanja tla, slijeganje tla, građevinske nezgode, poplava, bujica, visoka i podzemna voda, klizanje tla, odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova u garantnom roku, ugovorna odgovornost izvođača radova u garantnom roku. Obzirom da se radi o klasičnom ugovoru o osiguranju, samo sa specifičnim predmetom i rizicima treba imati u vidu da je premija takođe jedan od glavnih elemenata ugovora, a ista varira kod osiguravajućih društva a konstanta podrazumijeva vrijednost cjelokupnog građevinskom projekta, sume osiguranja, trajanja gradnje kao i obima pokrića.

Obzirom da je na našim prostorima građevinska industrija u konstantnom usponu, kao potpuno logičan slijed događaja na naše tržište se počeo javljati institut, koji je u visokorazvijenim zemljama odavno poznat. Radi se o „Contractors All Risks“ ili popularnije kraćeno „CAR“, a istim se najčešće pruža maksimalna zaštita građevinskog projekta i cjelini, i gdje sam osiguranik ima mogućnost da obim osiguranja uskladi sa svojim potrebama i mogućnostima. CAR osiguranje u tom smislu pomaže zainteresovanim stranama u građevinarstvu da projekt, odnosno građevinski objekti budu završeni blagovremeno, kvalitetno i bez ikakvih nepredvidivih i neočekivanih situacija.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, zbog značaja osiguranja objekata u izgradnji, kao i velike vrijednosti predmeta osiguranja,  možemo zaključiti da se osiguranje objekata u izgradnji izdvojilo kao posebna cjelina u odnosu na koju važe njoj prilagođenja pravila. Ovo se posebno odrazilo na polju internacionalnih građevinskih poduhvata, gdje je osiguranje objekata koji su u fazi izgradnje i montaže imperativ i praktična neminovnost.

Autor: Nikolina Zubac

E-mail: [email protected]

About the author