Otkazivanje turističkih aranžmana zbog virusa COVID-19

Proglašenjem vanredne situacije ili stanja prirodne ili druge nesreće zbog pandemije korona virusa, pred građanima BIH pojavljuju se brojne dileme i pitanja, a vezana za stvari koje su ne samo planirali prije i u toku vremena naznačenog dešavanja, nego koje tek treba da nastupe nakon što opasnost od zaraze prestane.

Jedno od takvih pitanja koje se nameće svima a čiji je najveći uzrok strah, je da li će mnogi koji su već uplatili turističke aranžmane morati otkazati putovanje i kakva su pravila turističkih agencija u ovakvim situacijama tj. ako se otkazuje turistički aranžman zbog straha od koronavirusa, dolazi li do povrata novca u cijelosti ili samo djelimično?

Na nivou BIH (a ni Evropske unije) još uvijek ne postoje jasni obrasci i procedure državnih institucija u vezi sa putovanjima na ugrožena područja, osim što su pojedini granični prelazi BIH zatvoreni, letovi otkazani i trenutno ne postoji zabrana putovanja ni na jednu ugroženu destinaciju osim očiglednih preporuka da se smanji kretanje i ne putuje. Odluke i preporuke ne postoje ni za postupanje turističkih agencija u pogledu samoinicijativnog otkazivanja turističkih aranžmana i putovanja.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima (član 878.) organizator putovanja može odustati od ugovora potpuno ili djelimično, bez obaveze na naknadu štete ako su prije ili za vrijeme izvršavanja ugovora nastupile izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti. U te izvanredne okolnosti spada svakako pandemija virusa COVID-19 zbog koje je u željenoj destinaciji proglašeno vanredno stanje. U slučaju ovakvog odustanka od ugovora prije njegovog izvršenja, organizator mora u cjelini vratiti ono što je primio od putnika.

Postupajući po navedenom Zakonu agencije u BIH su već otkazale većinu planiranih aranžmana u područja u kojima je žarište epidemije koronavirusa ali je ostalo pitanje šta će se desiti u slučajevima kada agencija nije otkazala aranžman a putnik (iz straha od koronavirusa) želi otkazati putovanja.

Prema članu 877. Zakona o obligacionim odnosima putnik može u svakom trenutku odustati od ugovora, potpuno ili delimično. Ako putnik prije početka putovanja odustane od ugovora u razumnom roku koji se određuje s obzirom na vrstu aranžmana (blagovremeni odustanak), organizator putovanja ima pravo samo na naknadu administrativnih troškova. U slučaju neblagovremenog odustanka od ugovora, organizator putovanja može od putnika zahtijevati naknadu u određenom procentu ugovorene cijene koji se utvrđuje srazmerno vremenu preostalom do početka putovanja i koji mora biti ekonomski opravdan. Organizator putovanja ima pravo samo na naknadu učinjenih troškova ako je putnik odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, kao što je pandemija koronavirusa.

Zakon o zaštiti potrošača RS (član 92.) je detaljnije uredio ovo pitanje pa je propisano da ako potrošač prije počinjanja putovanja odustane od ugovora o turističkom paket-aranžmanu u primjerenom roku koji se određuje s obzirom na vrstu putovanja u opštim uslovima putovanja agencije, agencija ima pravo na naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od 5% od vrijednosti aranžmana. U slučaju neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom paket-aranžmanu agencija može od potrošača zahtijevati naknadu u određenom procentu od ugovorene cijene, a procenat se utvrđuje srazmjerno periodu preostalom do počinjanja putovanja i koji mora biti ekonomski opravdan. Ako potrošač odustane od ugovorao turističkom paket-aranžmanu zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora o turističkom paket-aranžmanu predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor (pandemija virusa COVID-19), kao i u slučaju ako potrošač obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili zamjenu pronađe agencija, agencija ima pravo isključivo na naknadu administrativnih troškova.

Turističke agencije su prema Zakonu o turizmu RS (član 26.) obavezne da imaju Opšte uslove putovanja u kojima su implementirana naprijed navedena zakonska rješenja pa isti moraju da sadrže i dio koji se odnosi na pravo agencije na naknadu učinjenih troškova ako je korisnik turističke usluge odustao od ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor.


U situaciji da putnik odustaje od ugovora zbog okolnosti koje je mogao predvidjeti ili otkloniti (neopravdan razlog) tačno se zna koliko procenata uplaćenog novca može klijentu da ostane u zavisnosti od toga u kom vremenskom roku od dana polaska odustane od puta. Pa tako npr. u Opštim uslovima putovanja može da stoji:

– za otkaz do 30 dana prije početka aranžmana zadržava se 5% od cijene aranžmana po osobi;

– za otkaz 29-20 dana prije početka aranžmana zadržava se 10% od cijene aranžmana po osobi;

– za otkaz 19-11 dana prije početka aranžmana zadržava se 30% od cijene aranžmana po osobi;

– za otkaz 10-8 dana prije početka aranžmana zadržava se 40% od cijene aranžmana po osobi;

– za otkaz 7-4 dana prije početka aranžmana zadržava se 50% od cijene aranžmana po osobi;

– za otkaz 3-0 dana prije početka aranžmana zadržava se 100% od cijene aranžmana po osobi.

U opštim uslovima putovanja, koja putnici najčešće i ne pročitaju, objašnjena su sva pravila putovanja, pa i u slučaju otkaza aranžmana. Između ostalog, može čak biti navedeno da seopravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja ne smatra lokalni teroristički napad, eksplozija, zaraza, epidemija i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi za koje nije proglašeno vanredno stanje od nadležnih državnih organa matične ili zemlje putovanja.

Svi naprijed navedeni neželjeni troškovi zbog otkaza putovanja mogu biti izbjegnuti uplatom osiguranja od otkaza. Cijena polise osiguranja iznosi otprilike oko pet posto vrijednosti aranžmana ali osiguranje pokriva samo slučajeve koji su izričito navedeni u polisi.

Autor teksta: Željko Vlačić, advokat

Kontakt: [email protected]

About the author