Pravilnik o izdavanju dozvola

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je dana 22.07.2021.godine donijela Pravilnik o izdavanju dozvola (u daljem tekstu: Pravilnik), objavljen u Službenom glasniku RS broj 75/21, a koji je stupio na snagu 25.08.2021.godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je da važi Pravilnik o izdavanju dozvola objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 7/19.

Skraćenice:

Regulatorna komisija – Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

DERK – Državna regulatorna komisija za električnu energiju

FERK – Regulatorna komisija za energiju u FbiH

NOS – Nezavisni operator sistema u BiH

BOS – Balansno odgovorna strana

Pravilnikom je propisan i uređen postupak izdavanja, produženja, izmjene, poništenja i oduzimanja dozvola za obavljanje energetskih aktivnosti, kriterijumi za izdavanje, uslovi dozvola, vrste, sadržaj i period važenja dozvola, način vođenja registra dozvola, kao i način nadgledanja.

Pod energetskom djelatnosti podrazumijeva se: proizvodnja električne energije, distribucija i upravljanje distributivnim sistemom električne energije, proizvodnja derivata nafte, transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima, skladištenje nafte i derivata nafte, proizvodnja prirodnog gasa, transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa, skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog gasa, distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog gasa, trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom, upravljanje postrojenjem za komprimovani prirodni gas[1] i upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni gas.

Pravno lice ili preduzetnik, kao energetski subjekt, koji obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti dužan je prije početka obavljanja eneregetske djelatnosti pribaviti dozvolu za obavljanje energetskih djelatnosti, osim:

Za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za:

 • proizvodnju električne energije u elektranama snage do 1 MW, izuzev ako jedan proizvođač proizvodi električnu energiju u više objekata čija je ukupna snaga veća od 1MW
 • proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe,
 • proizvodnju električne energije u novim elektrana, najduže šest mjeseci od dana pribavljanja upotrebne dozvole;
 • za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa na novom transportnom sistemu, najduže 12 mjeseci od dana pribavljanja upotrebne dozvole od nadležnog organa iz oblasti građenja za taj sistem
 • za obavljanje distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa na novom distributivnom sistemu, najduže šest mjeseci od dana pribavljanja uporebne dozvole od nadležnog organa iz oblasti građenja za taj sistem.

Regulatorna komisija izdaje dozvole u elektroenergetskom sektoru, sektoru prirodnog gasa i sektoru nafte i derivata nafte, a postupak se pokreće na zahtjev podnosioca, energetskog subjekta. Za svaku energetsku djelatnost se podnosi poseban zahtjev, što znači ako energetski subjekt planirata obavljati više energetskih djelatnosti, dužan je da podnese zahtjev za svaku od tih djelatnosti posebno.

Obrasci zahtjeva su dostupni na internet stranici Regulatorne komisije, u elektronskoj formi.

Prije konačne odluke o izdavanju dozvole, Regulatorna komisija, nakon razmatranja urednog zahtjeva, utvrđuje nacrt dozvole i donosi zaključak o javnom razmatranju nacrta dozvole.

Zahtjev za izdavanje dozvole, nacrt dozvole i zaključak o javnom razmatranju nacrta dozvole Regulatorna komisija objavljuje na svojoj internet stranici.

Obavještenje za javnost koje sadrži osnovne podatke o zahtjevu, nacrtu dozvole i ostalo, objavljuje se u jednim dnevnim novinama koje su dostupne na cijeloj teritoriji RS i internet stranici Regulatorne komisije kako bi zainteresovana lica, koja imaju pravni interes, bila upoznata sa svim informacijama i  imala mogućnost da učestvuju u postupku.

Konačnu odluku o izdavanju dozvole Regulatorna komisija donosi na redovnoj sjednici, u formi rješenja, najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Pravilnikom su definisani uslovi i kriterijumi za donošenje odluka o izdavanju dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, kao i zajednička i dodatna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti u:

Elektronergetskom sektoru:

 • proizvodnje električne energije u hidroelektranama, termoelektranama, termoelektranamasa integrisanim rudnicima, kogenerativnim postrojenjima i ostalim elektranama koje koriste obnovljive ili druge izvore energije
 • distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije
 • distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije
 • snabdijevanja i trgovine električnom energijom

Sektoru prirodnog gasa, u sektoru nafte i derivata nafte:

 • proizvodnje prirodnog gasa,
 • transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa,
 • distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa,
 • skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog gasa,
 • upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni gas i upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas
 • trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom

Sektoru nafte i derivata nafte:

 • proizvodnja derivata nafte
 • transport nafte naftovodima
 • transporta derivata nafte produktovodima
 • skladištenje nafte i derivata nafte.

Dozvole se izdaju na period važenja:

 • do 30 godina za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, distribucije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije i distribucije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom električne energije
 • do 5 godina za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom
 • od 15 do 30 godina za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa i distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa,
 • do 10 godina za obavljanje djelatnosti proizvodnje prirodnog gasa, skladištenja i upravljanja sistemom za skladištenje prirodnog gasa, trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, upravljanja postrojenjem za utečnjeni prirodni gas i upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas
 • od 5 do 30 godina za obavljanje djelatnosti proizvodnja derivata nafte, transport nafte naftovodima, transporta derivata nafte produktovodima i skladištenje nafte i derivata nafte.

Postupak produženja, izmjene, poništenja i oduzimanje dozvole može se pokrenuti na zahtjev korisnika dozvole ili na inicijativu Regulatorne komisije.

Regulatorna komisija vodi registar izdatih dozvola koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije (reers.ba).

Autor teksta: Tijana Banjac

E-mail: [email protected]


[1] Gas u gasovitom stanju komprimovan na pritisak veći od 100 bara

About the author