Pravilnik o koncesionim naknadama u oblasti sporta

Ministar porodice, omladine i sporta je na osnovu mišljenja Komisije za koncesije Republike Srpske dana 09.06.2022. godine donio Pravilnik o koncesionim naknadama u oblasti sporta, koji stupa na snagu 28.06.2022. godine a sve kako je bilo predviđeno posljednjim izmjenama Zakona o koncesijama. Napomene radi, ovo je prvi put da je Zakonom tj. Pravilnikom propisana koncesija u oblasti sporta.

Pravilnikom je predviđeno da koncesionar plaća naknadu za ustupljeno pravo (jednokratna naknada) i koncesionu naknadu za korištenje.

Kriterijum za određivanje koncesione naknade za ustupljeno pravo u oblasti sporta je visina planirane investicije, iskazane u studiji ekonomske opravdanosti za predmetnu koncesiju ili u inicijativi za pokretanje postupka za dodjelu koncesije. Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti sporta utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 0,5% do 5%, odnosno utvrđeni procenat za investicije vrijednosti:

  • do 10.000.000 KM je od 3% do 5%;
  • veće od 10.000.000 KM do 50.000.000 KM je 3%;
  • veće od 50.000.000 KM do 100.000.000 KM je 1%;
  • veće od 100.000.000 KM je 0,5%.

Koncesiona naknada za korištenje koncesije u oblasti sporta utvrđuje se procentualno, u rasponu od 2% do 5% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti u ovoj oblasti, odnosno utvrđeni procenat:

  • za izgradnju sportskih objekata je najmanje 2%;
  • za rekonstukciju sportskih objekata je najmanje 3%;
  • za rekonstukciju sportskih objekata sa pratećim ugostiteljskim kapacitetima je najmanje 3,5%.

Kao sredstvo osiguranja u postupku dodjele koncesije i izvršenja ugovora o koncesiji, koncesionar dostavlja garanciju u formi bankarske garancije za dobro izvršenje posla.

Autor teksta: Željko Vlačić

E-mail: [email protected]

About the author