Pravilnik o nadzoru nad učesnicima na tržištu osiguranja

Agencija za osiguranje Republike Srpske ( daljem tekstu: Agencija) je dana 09.09.2019. godine donijela Pravilnik o nadzoru nad učesnicima na tržištu osiguranja (u daljem tekstu: Pravilnik), kojim je propisan postupak nadzora Agencije nad učesnicima na tržištu osiguranja, vrste nadzora, pravila nadzora, posebna pravila nadzora primjene tarifa osiguranja, itd.. Pravilnik je stupio na snagu dana 27.09.2019. godine. U smislu ovog Pravilnika učesnicima na tržištu osiguranja smatraju se društva za osiguranje, društva za reosiguranje i uzajamno osiguranje, filijale društava za osiguranje iz Federacija BiH koje posluju u Republici Srpskoj, društva i preduzetnici za zastupanje u osiguranju, brokerska društva u osiguranju, fizička lica zastupnici i brokeri u osiguranju, Zaštitni fond Republike Srpske, ovlašćeni aktuari i dr.

                Pod nadzorom se podrazumijeva nadzor nad obavljanjem poslova učesnika na tržištu osiguranja, a naročito u pogledu primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja, tržišnog ponašanja učesnika na tržištu osiguranja i vođenja poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih i drugih izvještaja. Pod posebnim pravilim nadzora primjene tarifa osiguranja podrazumijeva se postupak nadzora procesa zaključivanja ugovora o osiguranju u svim vrstama osiguranja, koji ima za cilj sprečavanje odobravanja i isplate tarifnih i vantarifnih (neposrednih i posrednih) nedozvoljenih davanja ugovaračima osiguranja, odnosno osiguranicima.

Autor: Aleksandar Sajic

E-mail: [email protected]

About the author