Pravne posljedice prekida u lancu snabdijevanja i promijenjenih tržišnih uslova u ugovorima koji se odnose na snabdijevanje i usluge, kao i M&A transakcijama zbog širenja korona virusa

U trenutnoj situaciji zbog poremećaja u proizvodnji i snabdijevanju uslijed širenja novog korona virusa postavlja se pitanje prava i obaveza ugovornih strana kod ugovora o isporuci robe i pružanju usluga (tačke 1. i 2.) pod izmijenjenim okolnostima u različitim oblastima poslovanja.

Drugi naglasak ovog informativnog dokumenta biće na efektima krize na M&A i ostale korporativne transakcije (tačka 3.). Namjera nam je da pružimo uvid u prava i obaveze ugovornih strana u tipičnim scenarijima u novonastaloj krizi, u oblastima koje su najviše pogođene novim okolnostima (transport, logistika, turizam, sajmovi i izložbe i dr.).

Samo potpuno i adekvatno informisanje o pravima i obavezama omogućava donošenje pravilnih odluka u poslovnim odnosima.

1. Viša sila i okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza u poslovanju

a) Viša sila – nemogućnost ispunjenja obaveza

U slučaju više sile, Dobavljač ne može izvršiti ugovornu obavezu zbog okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti otkloniti ili izbjeći. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti nastale nakon zaključenja ugovora koje dolaze spolja, za koje ugovorne strane ne odgovaraju i koje se nalaze izvan njihove kontrole (npr. nedostatak osoblja zbog infekcije, karantina ili ograničenja putovanja). Mora se napraviti razlika između više sile i okolnosti koja otežava ispunjenje obaveza ugovornih strana. Na višu silu Dobavljač će se moći pozvati samo ukoliko je nastupila potpuna nemogućnost ispunjenja obaveze. Samo u tom slučaju će se okolnosti koje izaziva pojava novog korona virusa moći podvesti pod višu silu, zbog koje se obaveze ugovornih strana gase, a Dobavljač se oslobađa odgovornosti za prouzrokovanu štetu. U slučaju djelimične nemogućnosti ispunjenja obaveze zbog više sile, Kupac može raskinuti ugovor ako takvo ispunjenje ne odgovara njegovim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi. Stoga se na osnovu pojedinačnih slučajeva mora jasno utvrditi da li su ispunjene pretpostavke za primjenu instituta više sile.

Što se tiče zakona koji se odnose na turizam, pandemija se priznaje kao viša sila, a turističke agencije nisu odgovorne za nastalu štetu korisniku turističke usluge ukoliko su propusti agencije nastali djelovanjem više sile. Pored zakonskih propisa kojima je predviđeno da se agencije oslobađaju odgovornosti u slučaju nastupanja događaja koji se može okarakterisati kao viša sila, ovakvu odredbu često sadrže i opšti uslovi putovanja turističkih agencija.

b) Okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza

Ukoliko poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze Dobavljača, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, pa ugovor više ne odgovara očekivanjima, Dobavljač može zahtjevati da se ugovor raskine. Međutim, Dobavljač se neće moći pozivati na okolnosti koje mu otežavaju ispunjenje obaveze ako je do novonastale situacije došlo zbog njegovog kašnjenja u isporuci (npr. ukoliko je obaveza Dobavljača bila da isporuči predmet prije nego što je došlo do zatvaranja granica). Ukoliko nova situacija sa korona virusom uzrokuje veće troškove za Dobavljača, zbog većih cijena materijala, nemogućnosti nabavke komponenti ili drugih sličnih okolnosti, ugovor će ostati na snazi ukoliko Kupac ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmjene. Iz tog razloga je preporučljivo definisati uslove i obaveze ugovornih strana u ugovorima kao i pravne posljedice događaja na odgovarajući način za svaki pojedinačni slučaj. Pored toga, ugovorne strane se mogu unaprijed odreći prava na pozivanje na određene promijenjene okolnosti, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa načelom savjesnosti i poštenja.

Kada je riječ o roku za ispunjenje ugovorne obaveze, neće se smatrati da je Dobavljač pao u docnju ukoliko se njemu ne može pripisati krivica za kašnjenje u isporuci. Dobavljač je dužan obavijestiti Kupca o uskim grlima ili propustima da nešto izvrši, kako bi izbjegao zahtjeve kojima se traži naknada štete nastale zbog kršenja obaveza iz ugovora.

U vezi sa korona virusom, ovaj se koncept primjenjuje u situacijama koje se ne kvalifikuju kao viša sila, ali u kojima je ravnoteža odnosa između činidbi ugovornih strana poremećena, uzimajući u obzir posebne okolnosti pojedinačnog ugovora. To uključuje situacije u kojima bi se zaposlenici koje je odredio Dobavljač trebali suzdržati od ulaska u zaraženi prostor/područje ili su podvrgnuti drugim kontrolama koje onemogućavaju njihovo učešće u poslu. Radi se o slučajevima koji ne predstavljaju ekonomsku nemogućnost, ali narušavaju ekvivalentnost izvršenja i naknade u skladu sa ugovorom na takav način da se ne može razumno očekivati ​​da se poslovni partner pridržava ugovornog odnosa.

Gore navedeni principi podjednako se primjenjuju na ugovore o isporuci robe i ugovore o pružanju usluga. U slučaju ugovora o pružanju usluga, posebno pitanje predstavlja raspoloživost obučenog i stručnog osoblja zbog infekcije, karanita ili zabrane putovanja, kao i redukcije procesa rada zbog mjera nadležnih organa javne vlasti.

Radi zaštite svojih ekonomskih interesa Kupac može isticati da je Dobavljačevo pozivanje na događaj više sile ili okolnosti koje otežavaju ispunjenje neosnovano i tražiti naknadu štete za kašnjenje u isporuci. Kašnjenje u izvšrenju posla ipak podrazumijeva da je posao i dalje moguće izvršiti. U tom smislu, kada je ispunjenje obaveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, pa ugovorna strana ne ispuni svoju obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, ali ga je pod određenim uslovima moguće održati na snazi. U principu, ostaje moguće ispunjenje Dobavljačevih obaveza i nakon isteka određenog roka, s tim da je potrebno da Kupac pozove Dobavljača da ispuni obavezu, odnosno da primi ispunjenje obaveze nakon isteka roka. Pored toga, Kupcu stoji na raspolaganju specifično pravo da, nakon što obavijesti Dobavljača, nabavi stvari istog roda i zahtjeva od Dobavljača naknadu cijene (i naknadu štete).

Pravilno postupanje u konkretnoj situaciji može biti od značaja za zaštitu prava ugovornih strana u vezi sa nemogućnošću ispunjenja ili kašnjenjem isporuke roba i usluga.

2. Značaj osiguranja

U slučaju kašnjenja ili nemogućnosti isporuke, kao i propasti robe, treba imati u vidu ugovore o osiguranju robe u prevozu, sa osiguranim rizicima kašnjenja isporuke robe, potpunog ili djelomičnog gubitka ili oštećenja robe i sl.

Sa druge strane, postoji mogućnost da je saugovarač zaključio ugovor o osiguranju od prekida rada, proizvodnje ili privremenog zatvaranja postrojenja. Zavisno od vrste polise, može se tražiti naknada na ime poslovnog prekida kao rezultat štetnog događaja (u ovom slučaju gubitak u proizvodnji zbog korona virusa) koje pretrpi Dobavljač ili Kupac. U slučaju izvoznih transakcija treba imati u vidu gubitke pokrivene osiguranjem izvoza, odnosno osiguranjem naplate potraživanja koja štiti ugovorne strane od rizika neplaćanja uslijed promijenjenih okolnosti (npr. prestanka poslovanja).

3. Efekti promijenjenih tržišnih uslova na M&A transakcije

Trenutna događanja su takođe važna u kontekstu M&A transakcija. U tom smislu moraju se uzeti u obzir nepredvidive promjene u ekonomskim uslovima uzrokovane novim korona virusom. One imaju uticaj na vrijednost akcija privrednog društva relevantnu za potrebe određivanja otkupne cijene ako se pad ekonomske aktivnosti kao rezultat korona virusa ne smatra samo privremenim. Ako su slabosti ekonomije samo privremene, Prodavac će tvrditi da je stvarna slika izobličena, te da će opadanjem broja inficiranih tržišni uslovi biti isti kao prije proglašenja pandemije. Iz perspektive Kupca, tvrdiće se da se nedostatak proizvodnje vjerojatno neće nadoknaditi, ali i da se potražnja neće jednostavno vratiti u redovne tokove, npr. u prelasku iz prvog u drugi kvartal 2020. Za cjelokupnu sliku važno je procijeniti da li će se rizik od infekcije održivo smanjiti kada stignu toplije proljetne temperature na sjevernoj hemisferi, jer će virus tada propadati brže, a odbrambeni sistemi oboljelih će efikasnije reagovati. Trenutna brzina širenja virusa u zemljama južne hemisfere (gdje je trenutno ljeto) važan je pokazatelj u pogledu prognoziranja daljeg postupanja.

a) Transakcije u fazi između potpisivanja i zatvaranja

Viša sila i druga prava zbog promijenjenih okolnosti koje su posljedica izbijanja korona virusa imaju pravni uticaj samo na transakcije koje su već zaključene i izvršene prije nego što su se efekti virusa pojavili. Ako je transakcija već bila izvršena u to vrijeme, više se ne može pozivati ​​na promijenjene okolnosti. Ako je zaključenje ugovora još u fazi pregovora, trenutni razvoj može uticati na odluku ugovorne strane da odustane od zaključenja ugovora.

Datum od kojeg se efekti krize zbog koronavirusa mogu smatrati pravno relevantnim zavise od toga u kojoj se državi odvija transakcija, pa će se tako za transakcije koje zavise od situacije u NR Kini ili Republici Italiji uzeti polovina februara, dok će za njemačko tržište relevantan biti kraj februara 2020. godine.

Nadalje, transakcija se može završiti iako negativni uticaj krize zbog korona virusa pada u periodu između zaključenja ugovora i njegovog izvršavanja (npr. zbog potrebe dobijanja odobrenja od nadležnih organa za zaštitu konkurencije). U takvim je slučajevima u interesu Kupca je da se Prodavačeve garancijske obaveze i dalje primjenjuju u vrijeme izvršenja transakcije. Ugovori o preuzimanju često sadrže i klauzule kojima kupac priznaje da je izvršio procjenu ugovaranja sa komercijalnog, finansijskog i pravnog aspekta, a u vezi sa društvom i njegovim poslovanjem, te da Prodavac neće imati bilo kakve odgovornosti prema Kupcu za činjenice koje su Kupcu poznate do dana zatvaranja transakcije.

U tom slučaju postavlja se pitanje efekata nepredvidivih dođagaja, mogućnosti kupca da odbije izvršenje transakcije zbog više sile, kao i naknadne primjene zahtjeva za garancijom ili prilagođavanjem cijena.

Ugovori o kupoprodaji udjela često sadrže klauzule koje regulišu uslove ukoliko se dogodi značajna štetna promjena u periodu između potpisivanja i završetka transakcije i koje pravne posljedice su povezane sa istom. Što je širi opseg takve klauzule, to je rizičnije za Prodavca, jer transakciju može ugroziti više promjena.

U ovom slučaju, trebalo bi utvrditi da li je događaj prisutan zbog nepredvidivih događaja koji su posljedica izbijanja korona virusa. U nedostatku takve klauzule u ugovoru, primjenjuju se opšta načela više sile, i poremećaja transakcije, kako je gore navedeno.

b) Dogovorene tekuće i već zaključene transakcije

Pored toga, trebalo bi preispitati Kupoprodajne ugovore kako bi se utvrdilo da li su prekršene bilo koje relevantne garancije ili druge obaveze u vezi sa izbijanjem korona virusa. U slučaju da su trenutno u toku pregovori radi zaključenja ugovora, preporučljivo je u ugovor uključiti garancije i obaveze mjera koje se odnose na specifične rizike od izbijanja korona virusa, kao što su kontinuitet lanca snabdijevanja, zdravlje radnika i poštovanje zahtjeva nadležnih organa (posebno onih od Ministarstva zdravlja).

Odštetni zahtjevi mogu nastati i iz transakcija koje su već završene ako kupoprodajni ugovor sadrži klauzule na kojima jedna strana može temeljiti zahtjeve na osnovu izbijanja korona virusa. Klauzula je sastavljena u slučaju sumnje, bez regulisanja učinaka virusa. Za ocjenu važnosti pitanja i ostvarivanje prava u ovom kontekstu od značaja je o kojoj se fazi pandemije korona virusa radi.

c) Rješavanje sporova

Strane u kupoprodajnom ugovoru često imaju različita mišljenja o pitanju postoji događaj koji se karakteriše kao viša sila ili promijenjene okolnosti. Međutim, izvršenje transakcije ne bi trebalo odgađati, jer neizvjesnost hoće li ona biti dovršena biće na štetu nastavka poslovanja kompanije. Iz tog razloga je razjašnjenje da li postoji takav događaj i koje su pravne posljedice vezane za isti u interesu obje ugovorne strane. Ovo pitanje prvenstveno zavisi od procjene faktičkih mogućnosti, ali i ekonomskih činjenica.

U interesu je obje ugovorne strane i da spor riješe mirnim putem, jer bi trebalo dosta vremena da se događaj riješi u redovnoj sudskoj ili arbitražnoj proceduri. Iako načelno brži postupak, arbitraža i dalje oduzima mnogo vremena i ostavlja nesigurnost u pogledu prava i obaveza ugovornih strana do donošenja konačne odluke. Takođe, postoji mogućnost pokretanja postupka poništenja odluke arbitraže, pa bi ugovorne strane opet završile u redovnom sudskom postupku.

U slučaju da je ugovor o akviziciji već potpisan, strane bi mogle izmijeniti takav ugovor s ciljem optimizacije vremena za rješavanje sporova koji se odnose na nepredvidivo širenje korona virusa.

Napomena: Gore navedene informacije osmišljene su tako da omoguće pregled najrelevantnijih aspekata iz perspektive komercijalnih ugovora i M&A transakcija. Analiza ne predstavlja detaljan pravni savjet u svakom pojedinačnom slučaju.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: [email protected] ili putem telefona na broj: 051 227 620.

About the author