Pravilnik o izdavanju saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za faktoring

U „Službenom Glasniku Republike Srpske“ br. 27 od dana 30.03.2021. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za faktoring (u daljem tekstu „Pravilnik“), a koji je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 12.03.2021. godine i koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Navedeni Pravilnik je donesen kao potrebna i logična dopuna Zakona o Fakoringu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 123 od dana 14. 12. 2020. godine, u daljem tekstu „Zakon“), gdje je u članu stavu 7. , člana 30. propisano da će Komisija za hartije od vrijednosti donijeti akt kojim propisuje postupak i način procjene ispunjenosti kriterijuma za sticanje kvalifikovanog učešća, te dokumentaciju i podatke kojima se to dokazuje. Stoga, kako je to navedeno u članu 1. pomenutog Pravilnika, istim se propisuje dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća i kriterijumi na osnovu kojih se procjenjuje podobnost i finansijsko stanje podnosioca zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za faktoring. 

Kao što je to propisano Zakonom, kvalifikovano učešće je svako direktno ili indirektno učešće koje predstavlja 10% ili više učešća u kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za faktoring.  Nadalje, novi Pravilnik propisuje različitu dokumentaciju koja je potrebo da se dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje saglasnosti, i to u zavisnosti od toga da li se radi o pravnom ili fizičkom licu. Pa tako, pravno lice koje namjerava da stekne ili poveća kvalifikovano učešće u društvu za faktoring, potrebno je da uz zahtjev za izdavanje saglasnosti dostavi Komisiji sledeću dokumentaciju:

 • Izvod iz sudskog registra za podnosioca zahtjeva i njegove osnivače,
 • Podaci o tome da li to lice ima značajno učešće (preko 20%) u kapitalu drugih pravnih lica, kao i izvod iz registra privrednih subjekata za ta lica,
 • Revidirani finansijski izvještaji za posljednje tri poslovne godine, revidirane finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja,
 • Dokaz da je nadležni regulatorni organ matične države odobrio stranom pravnom licu sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za faktoring ako je to predviđeno posebnim zakonom matične države ili izjava stranog pravnog lica da mu takvo odobrenje nije potrebno,
 • Dokaz da je budući kvalifikovani vlasnik nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
 • Izjavu da nad tim pravnim licem nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak,
 • Dokaz o osiguranim sredstvima za sticanje kvalifikovanog učešća,
 • Dokaz o porijeklu sredstava za finansiranje,
 • Dokaz nadležnog organa uprave o izmirenim poreskim obavezama,
 • Dokaz o uplati naknade prema tarifi Komisije,
 • Druga dokumentacija po zahtjevu Komisije.

Kada govorimo o fizičkim licima, Pravilnik propisuje da fizičko lice koje namjerava da stekne ili poveća procenat kvalifikovanog učešća, uz zahtjev Komisiji podnosi podatak o namjeravanom učešću zajedno sa sledećom dokumentacijom:

 • Foto-kopija lične karte za domaće, odnosno putne isprave za strano lice,
 • Poslovna biografija,
 • Podaci o tome da li to lice ima značajno učešće (preko 20%) u kapitalu drugih pravnih lica, kao i izvod iz registra privrednih subjekata za ta lica,
 • Dokaz da je budući kvalifikovani vlasnik nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa,
 • Dokaz nadležnog organa uprave o izmirenim poreskim obavezama,
 • Dokaz o porijeklu sredstava kojim se finansira sticanje kvalifikovanog učešća,
 • Izjavu da nije bio član organa društva za faktoring, odnosno drugog privrednog društva kada je nad njim otvoren stečajni postupak, odnosno donesena odluka o likvidaciji,
 • Dokaz o uplati naknade prema tarifi Komisije,
 • Druga dokumentacija po zahtjevu Komisije.

Nakon prikupljene cjelokupne i potpune dokumentacije Komisija odlučuje o zahtjevu za izdavanje saglasnosti i tom prilikom posebno ocjenjuje podobnost, finansijsko stanje podnosioca zahtjeva, njegove upravljačke sposobnosti i uticaj na društvo za faktoring. Za donošenje odluke, Pravilnik Komisiji ostavlja prilično dugačak rok od 60 dana, a koji počinje da se računa od dana prijema uredno dostavljenog zahtjeva, a sama saglasnost je ograničenog vremenskog trajanja i izdaje se za period od šest mjeseci, računajući od dana izdavanja.

Autor teksta: Nikolina Zubac

E-mail: [email protected]

Tekst “Analiza novog Zakona o faktoringu Republike Srpske” možete pročitati na linku: Analiza novog Zakona o faktoringu Republike Srpske – Novosti | Advokatska Firma Sajić | Banja Luka (advokatskafirmasajic.com)

About the author