Uslovi za obavljanje djelatnosti proizvodnje hemikalija

Pitanje uslova koji treba da ispune privredna društva i preduzetnici koji obavljaju aktivnosti vezane za hemikalije su, između ostalog, propisani i Pravilnikom o uslovima za obavljanje djelatnosti sa hemikalijama (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 69 od 25. jula 2018). Radi se o podzakonskom aktu koji na objedinjen način uređuje ovu oblast hemijske industrije, te nesumnjivo predstavlja nezaobilazan akt za sva lica koja se bave proizvodnjom hemikalija.

Naime,  članom 1. je propisan predmet regulacije ovog Pravilnika, te je tako utvrđeno da se ovim pravilnikom propisuju se opšti i posebni uslovi koje treba da ispune privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje, uvoza, stavljanja na tržište, skladištenja i upotrebe hemikalija, uslovi za skladištenje hemikalija kod prometa na malo i preventivne mjere za obavljanje djelatnosti sa naročito opasnim hemikalijama.

Opšte uslove koje lica koja se bave hemikalijama treba da ispune, kako bi uopšte mogli da se bave proizvodnjom hemikalija, odnose se na sledeća pitanja: 

     1) objekti i prostorije za proizvodnju, skladištenje, izdavanje i upotrebu hemikalija koje u vezi sa lokacijom, načinom izgradnje, kvalitetom zidova i podova, osvijetljenošću, ventilacijom, vlažnošću i temperaturom odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima,

     2) sredstva i oprema za zaštitu na radu,

     3) odgovarajuća oprema i sredstva za rad sa hemikalijama,

     4) standardne operativne procedure,

     5) radnici osposobljeni za bezbjedan i zdrav rad sa hemikalijama sa kojima rade i koji su, ukoliko rade u maloprodaji, osposobljeni da daju krajnjem korisniku uputstva o bezbjednom rukovanju i primjeni hemikalija.

Pravilnikom su nadalje, detaljnije pojašnjeni svi opšti uslovi a sve u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, ali i životne sredine, pa tako sam Pravilnik detaljnije pojašnjava pitanja poput temperature, strujanja vazduha, boravka u prostorijama sa hemikalijama  i slično.

Sa druge strane posebni uslovi za obavljanje djelatnostima sa hemikalijama se odnose na tačno određene grupe hemikalija, i to na naročito opasne hemikalije, hemikalije koje djeluju u obliku gasa, kao i hemikalijama u zonama sanitarne zaštite.

Obzirom da se radi o izrazito važnoj industrijskoj grani, kao i činjenici da bilo kakvo nepostupanje u skladu sa ovim propisima može da proizvede štetu kako po život i zdravlje ljudi tako i po životnu sredinu, jako je bitno imati u vidu da set zakonskih i podzakonskih akata koji reguliše ovu oblast mora da se posmatra kao jedinstvena cjelina, čije je poštovanje vrlo važno.

Autor teksta: Nikolina Zubac

E-mail: [email protected]

About the author