Zakon o dopunama Zakona o radu FBiH

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Zakon o dopunama Zakona o radu koji je objavljen u Službenim novinama FBIH 29.05.2024.godine.Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BIH.

Dopunama zakona predviđeno je da za obavljanje privremenih i povremenih poslova može se zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i sa studentom, odnosno sa licem upisanim na akreditovanu visokoškolsku ustanovu koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji. Ova vrsta ugovora sa studentom  može se zaključiti najviše dva puta u toku jedne kalendarske godine, na period koji može ukupno trajati najduže 180 dana u toku kalendarske godine i isključivo za poslove koji nisu poslovi sa povećanim rizikom u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu, te za poslove za koje se kod poslodavca zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski i pomoćni poslovi), sa punim ili nepunim radnim vremenom. Prilikom zaključenja ugovora student  je dužan dostaviti poslodavcu odgovarajući dokaz (potvrdu ili uvjerenje) o svom statusu, izdat od strane akreditovane visokoškolske ustanove kod koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri modela studiranja. Lica koja zaključuju ovu vrstu ugovora ne mogu biti mlađa od 18 niti starija od 26 godina života. Takođe prilikom obavljanja privremenih i povremenih poslova  osigurava se odmor u toku rada pod istim uslovima kao i za radnike u radnom odnosu i druga prava, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Autor teksta: Sanja Đukić

E-mail: [email protected]

About the author