Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske na osmoj redovnoj sjednici održanoj dana 14.03.2024. godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona u Republike Srpske, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 27/24 od dana 26.03.2024. godine.

Glavni ciljevi donošenja Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Republike Srpske bili su:

 • bolje uređenje pitanja održavanja ličnih odnosa djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi, pa je tako:
 • Organ starateljstva ovlašten da na zahtjev jednog roditelja rješenjem urediti viđanje djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi i to rješenje ostaje na snazi dod ruge odluke organa strateljstva (zbog bitno promijenjenih okolnosti) ili do odluke suda kojom će biti odlučeno o održavanju ličnih odnosa.
 • U toku postupka u bračnim sporovima, sud može po službenoj dužnosti odrediti i privremenu mjeru u pogledu vršenja roditeljskog prava i uređenja ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi, a o tim pitanjima ne postoji saglasnost roditelja, i ta privremena mjera ostaje na snazi do donošenja druge odluke suda a njenim donošenjem prestaje da važi rješenje organa starateljstva kojim je odlučeno o istom pitanju u postupku mirenja.
 • Pravosnažna odluka organa starateljstva, donesena na osnovu ranije važećeg zakona, a kojom se uređuje vršenje roditeljskog prava ili održavanje ličnih odnosa sa djetetom ostaje na snazi do pravosnažnosti odluke suda kojom se odlučuje o istom pitanju.
 • Bolje uređenje pitanja osporavanja očinstva i materinstva na način da:
 • Lice koje sebe smatra ocem djeteta rođenog u braku može osporavati očinstvo muškarcu koji se prema zakonu smatra ocem djeteta, ako istovremeno traži da se utvrdi njegovo očinstvo i ta tužba se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana saznanja za činjenicu na osnovu koje se može zaključiti da je to lice otac djeteta, ali najkasnije do navršeni 10 godina života djeteta.
 • je sud dužan da presudom o sporu o materinstvu i očinstvu odluči o vršenju roditeljskog prava, izdržavanju maloljetnog djeteta i održavanju ličnih odnosa između djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi.
 • Uvođenje pravo na vanredni pravni lijek (reviziju) protiv:
 • Drugostepene presude u sporovima radi utvrđivanja i osporavanja očinstva i materinstva.
 • Drugostepene presude u sporovima radi izdržavanja maloljetne i punoljetne djece nad kojima je produženo roditeljsko pravo.
 • Bolje uređivanje pitanja raspolaganja imovinom maloljetnika, jer je prethodno zakonsko rješenje u praksi značilo da saglasnost organa starateljstva (za raspolaganje imovinom maloljetnika) mora biti donesena u formi rješenja u upravnom postupku a sada je predviđeno da:
 • Nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika mogu se otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta i samo ako su iscrpljene sve mogućnosti lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju dijete.
 • Naprijed navedenom imovinom maloljetnog djeteta roditelji mogu raspolagati samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

Naprijed navedene izmjene Porodičnog zakona Republike Srpske u direktnoj su vezi sa izmjenenama zakona o vanpraničnom i parničnom postupku Republike Srpske.

Autor: Željko Vlačić

E-mail: [email protected]

About the author