20 godina od usvajanja Konvencije o kibernetičkom kriminalu („Budimpeštanska konvencija“)

U novembru 2001. godine Vijeće ministara Evrope usvojilo je Konvenciju o kibernetičkom kriminalu koja je u tom trenutku bila prvi međunarodni ugovor kojim  se regulisao čitav niz društveno neprihvatljivih ponašanja vezanih za računare i računarske mreže. Konvencija je obuhvatila i definisala niz protivzakonitih radnji iz oblasti cyber kriminala kao što su nedozvoljen pristup sistemu, povreda integriteta sistema i podataka, zlupotreba uređaja, kompjuterska prevara, kao i niz prekršaja koji se odnose na povredu prava intelektualne svojine. Konvencija je posebnu pažnju posvetila propisivanju niza ovlašćenja i postupaka za suzbijanje ovih radnji, te je  otpočetka imala ambicije na globalnom nivou, odnosno da prevaziđe samo primjenu u državama članicama EU.

Cilj Konvencije je bio da se uspostavi zajednička politika usmjerena na zaštitu država od cyber kriminala usvajanjem novih propisa i podsticanjem međunarodne saradnje posebno na polju krivičnih dijela počinjenih pomoću ili u vezi sa računarima, uključujući računarske i internet prevare, zloupotrebe mreža, neovlašteno presretanje elektronske pošte kao i sva djela povezana sa kršenjem autorskih prava na internetu.

Konvencija je dopunjena 2006. godine Dodatnim protokolom, a u novembru 2021. godine, 20 godina nakon usvajanja same Konvencije, usvojen je i Drugi protokol uz Konvenciju Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu kojim su određena pitanja detaljnije regulisana. Bosna i Hercegovina u svjetlu procesa pristupanja EU je donijela Odluku o ratifikaciji konvencije o kibernetičkom kriminalu, međutim i dalje nema službeni i dogovoreni strateški pristup i okvir za suočavanje sa svim prijetnjama koje donosi cyber kriminal.

Autor teksta: Tijana Tatić, e-mail: [email protected]

About the author