Koja su prava potrošača u situacijama kada smatra da su mu povrijeđena prava iz ugovora o osiguranju?

Svaka ugovorna strana dužna je da se ponaša u skladu sa svojim pravima i obavezama te da u u tom pravcu vodi računa da prilikom ostvarenja istih ne povrijedi prava i obaveze druge ugovorne strane usljed koje povrede može doći do nastanka štete. Upravo se navedeno posebno odnosi na ugovore u kojima ugovorne strane nemaju isti ugovorni položaj, kao što je to slučaj kod ugovora u osiguranju i gdje upravo obaveza preduzimanja stalnih mjera u pravcu omogućavanja stranci da što jednostavnije i efikasnije ostvari svoja prava, leži na osiguravajućem društvu.

Međutim, bez obzira na obaveze koje ima osiguravajuće društvo, nisu rijetke situacije kada je potrošač nezadovoljan odlukom osiguravajućeg društva donesenoj prilikom obrade odštetnog zahtjeva i zahtjeva za isplatu osiguranih suma. U tom pravcu, potrošaču, kao ugovornoj strani zakonski se priznaje pravo na podnošenje prigovora na odluku osiguravajućeg društva, odnosno pravo na podnošenje prigovora Ombudsmanu u osiguranju i u konačnici pravo na sudsku zaštitu.

Nakon prijema odluke osiguravajućeg društva potrošač ima pravo na prigovor na odluku/ponudu osiguravajućeg društva u roku ostavljenom od strane osiguravajućeg društva. Taj rok ne može biti kraći od 15 dana od dana kada je oštećeno lice primilo obrazloženu ponudu ili obrazloženi odgovor društva za osiguranje, u situacijama kada su obavezna osiguranja u pitanju. O izjavljenom prigovoru društvo je dužno da odluči u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

U slučaju da odlukom po prigovoru  potrošač i dalje bude nezadovoljan, isti ima pravo na prigovor Ombudsmanu u osiguranju, uspostavljenom pri Agenciji za osiguranje Republike Srpske.

Prilikom podnošenja prigovora Ombudsmanu u osiguranju bitno je da je prethodno na odluku/ponudu osiguravajućeg društva ulagan prigovor samom osiguravajućem društvu te da nakon interne odluke društva od strane potrošača nije pokrenut sudski postupak.

Prigovor Ombudsmanu u osiguranju podnosi se po prijemu odluke osiguravajućeg društva po prigovoru potrošača a najkasnije prije isteka roka od jedne godine od prijema zadnje odluke/ponude osiguravajućeg društva.

Osnovna funkcija Ombudsmana u osiguranju jeste da omogući vansudsko razrješenje sporova i nesuglasica iz i povezanih sa ugovorom o osiguranju.

Podneseni prigovor ujedno se smatra i zahtjevom za posredovanje radi postizanja sporazuma o vansudskom poravnanju sa društvom. Prigovor se podnosi na propisanom obrascu kojeg je moguće preuzeti sa internet stranice Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Nakon razmatranja prigovora podnesenog od podobnog podnosioca Ombudsman donosi pisanu preporuku ako utvrdi da je društvo prekršilo Kodeks, standarde i dobre prakse u osiguranju ili prijedlog za posredovanje društvu ukoliko utvrdi da nisu prekršeni Kodeks, standardi i dobre prakse u osiguranju a ocijeni da postoji razumna mogućnost da se spor razrješi posredovanjem.

Ukoliko društvo prihvati posredovanje, ulazi se u postupak posredovanja radi razrješenja spora a u kojem se sačinjava pismeni sporazum o vansudskom poravnanju, naravno ukoliko su strane postigle saglasnost.

Ukoliko se spor između potrošača i osiguravajućeg društva ne riješi vansudskim putem, bilo u cijelosti ili samo djelimično, potrošač ima pravo da svoja prava ostvaruje podnošenjem tužbe u sudskom postupku. Tužba se podnosi u rokovima i sa zahtjevom koji zavisi od svakog konkretnog slučaja, odnosno učinjene povrede.

U pravcu izbjegavanja stvaranja nepotrebnih troškova postupka, realnih očekivanja iz zaključenog ugovora o osiguranju te fer postupanja prilikom realizacije prava, veoma je bitno da se prilikom zaključenja ugovora o osiguranju potrošač informiše kako o svojim pravima tako i obavezama. Nakon zaključenja ugovora, potrošač se obavezao kako na ispunjenje ugovornih obaveza tako i na primjenu određenih propisa na osnovu kojih će se cijeniti njegovo pravo da nešto zahtijeva, te osnov i visina traženog. Bez obzira na zagarantovana prava na prigovor, žalbu a onda i tužbu, najvažnije je da se potrošač blagovremeno, kvalitetno i sveubuhvatno informiše o svojim pravima i obavezama a kako bi se adekvatno mogao služiti istim.

Autor teksta: Nataša Škrbić Banjac

E-mail: [email protected]

About the author