Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) i njena primjena

Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe (CMR) donesena je 1956. godine u Ženevi, a na pravnu snagu stupila je  1961. godine, uz SDR Protokol  iz 1978. godine. U Bosni i Hercegovini  konvencija se primjenjuje po osnovu sukcesije zakona i međunarodnih ugovora preuzetih iz bivše SFRJ od 01. septembra 1993. godine, dok je u „Službenom Glasniku BiH – Međunarodni ugovori“, broj: 9/20 od 16.07.2020. godine objavljena Odluka o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR).

Ova Konvencija primenjuje se na svaki ugovor za prevoz robe uz naknadu, drumom, na vozilima, kada se mjesto preuzimanja i mjesto opredeljenja, kako je to određeno ugovorom, nalaze u dvema različitim državama, od kojih je bar jedna ugovorna država, bez obzira na mjesto sjedišta i nacionalnosti stranaka. Pod pojmom vozila u ovom slučaju podrazumjevaju se automobili, auto-vozovi, tegljači, poluprikolice.

Bosna i Hercegovina potpisnik je velikog broja međunarodnih konvencija, multilateralnih i bilateralnih sporazuma kojima su regulisana pitanja iz domena međunarodnog saobraćaja, dok je u unutrašnjem pravu pitanje prevoza regulisano odredbama Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske i Zakona o obligacionim odnosima Federacije BiH.

Osnovni cilj donošenja Konvencije bio je definisanje obaveza prevoznika i dokumenata koji se moraju nositi u vozilu koje obavlja međunarodni prevoz robe između dve zemlje od kojih je barem jedna potpisnica CMR konvencije. Pored toga, Konvencija dalje definiše određene odgovornosti pošiljaoca i primaoca roba, te se prema tim uslovima vrši osiguranje odgovornosti prevozioca (osiguranika) prema korisniku prevoza pošiljaka preuzetih na prevoz na osnovu zaključenog ugovora o prevozu a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Prema ovim uslovima predmet osiguranja ne može biti odgovornost:

1. za prevoz koji se obavlja bez zaključenog ugovora o prevozu,

2. za prevoz koji se obavlja za sopstvene potrebe,

3. za besplatan prevoz (nije obračunata vozarina),

4. za prevoz poštanskih pošiljaka, vrijednosnih pošiljaka (kovani novac, papirni novac, hartije od vrijednosti, dokumenta i isprave), umjetničkih predmeta (slika, skulptura i dr).

Prema tekstu Konvencije, prevozilac odgovara za sve gubitke i oštećenja, osim za one za koje je odgovornost isključena. On odgovara po pravilima objektivne odgovornosti, za gubitak i oštećenje, kao i za docnju u isporuci. Osiguravač je obavezan da osiguraniku (korisniku prevoza) nadoknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova prevozničke odgovornosti, ako je šteta nastala kao neposredna posljedica saobraćajne nezgode (udesa) prevoznog sredstva, požara i/ ili eksplozije (osim štete nastale kao posledica samozapaljenja ili eksplozije same robe), provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe cijelog vozila sa robom (dokazana krađa).

CMR Konvencija se primjenjuje s obzirom na:

  • teritoriju – na ugovore o prevozu robe u drumskom saobraćaju ako se mjesto otpreme i opredjeljenja nalaze u različitim državama od kojih je bar jedna potpisnica konvencije CMR, bez obzira na domicil i nacionalnost stranaka,
  • ličnost – drumski prevozilac ne odgovara samo za svoje propuste i greške, već i za greške njegovih predstavnika i službenika, i drugih lica čije je usluge koristio,
  • predmet – odgovornost za potpuni ili djelimični fizički gubitak ili oštećenje robe koje nastupi od vremena preuzimanja do isporuke, kao i za zakašnjenje u isporuci.

Ono što služi kao ugovor o prevozu jeste međunarodni tovarni list koji ima oznaku CMR. Tovarni list sadrži sve detalje vezane za uslove saradnje a Konvencija se primjenjuju bez obzira na svaku protivnu klauzulu. Potraživanja nastala na osnovu primjene Konvencije zastarjevaju u roku od godine dana a odnose se na gubitak, oštećenje i zakašnjenje isporuke od strane prevoznika o čemu bi se posebno trebalo povesti računa prilikom pokretanja sudskih postupaka.

Osiguranje od odgovorosti drumskog prevozioca je od izuzetnog značaja za pravo osiguranja, prije svega u cilju zaštite pošiljaoca ali i samih prevoznika. O ovom značaju svjedoči veliki broj izvora prava, ogroman značaj CMR konvencije uz činjenicu da je ratifikovana od strane velikog boja zemalja u Evropi, kao i to da se ona primjenjuje uvijek kada je barem jedna od strana ugovornica potpisnica konvencije. Samim tim možemo zaključiti da je cilj da se CMR konvencija i njene odedbe primjenjuju u većini slučajeva međunarodnog prevoza robe u drumskom transportu, kao i da države potpisnice sve više usklađuju svoje nacionalne propise sa odredbama konvencije.

Autori teksta:

Natasa Škrbić Banjac, [email protected]

Milica Crnić, e-mail: [email protected]

About the author