Novi Zakon o stečaju FBIH

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas 15.07.2021. godine stupio je na snagu dugo očekivani i najavljivani novi Zakon o stečaju FBIH. Zakon je objavljen u Službenim novinama FBIH broj 53 od dana 07.07.2021. godine čime je prestao da važi raniji Zakonom o stečajnom postupku FBIH donijet još 2003. godine ali će se svi postupci pokrenuti prije donošenja novog Zakona završiti u skladu sa odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme otvaranja postupka.

Pored promjene naziva propisa novim zakonom predviđene su brojne promjene koje imaju za cilj da urede i poprave stanje koje trenutno prisutno u ovoj oblasti. Akademska zajednica, struka ali i obični građani godinama su ukazivali na nedostatke starih zakonskih rješenja, pa je novi zakon veliki korak naprijed u ovoj veoma važnoj pravnoj oblasti.

Nedostatci starog propisa koji su konstantno isticani bili su neblagovremeno pokretanje stečajnih postupaka, dužina trajanja istih, visoki troškovi postupka, nizak procenat namirenja povjerilaca i nemogućnost reorganizacije dužnika prije pokretanja stečajnog postupka. Novi zakon trebao bi da eliminiše ove stare nedostatke što bi na neki način otklonilo pravne i druge prepreke za dalja investiciona ulaganja.

Jasno je da su zakonska rješenja skoro identična propisu koji je Republika Srpska usvojila još 2016. godine sa sitnim korekcijama pa je ovo veliki napredak ka ujednačavanju prakse postupanja sudova u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Najveća novina kao produkt preporuka Evropske komisije o novom pristupu stečaju jeste predstečajni postupak ili postupak restrukturiranja a koji se sprovodi radi uređivanja pravnog položaja dužnika i njegovog odnosa prema povjeriocima, a u cilju nastavka obavljanja djelatnosti. Isti bi dakle trebao da omogući „ozdravljenje“ dužnika kao i povoljnije uslove namirenja povjerilaca.

Još jedna novina jeste uloga Finansijske informatičke agencije (FIA) koja je ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika ako stečajni dužnik, odnosno organ ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku do 60 dana od nastupanja platežne nesposobnosti.

Došlo je i do pooštravanja su uslova za izbor stečajnih upravnika a u odnosu na rješenje predviđeno zakonom u Republici Srpskoj (70 godina) gornja starosna granica je 63 godina života. Maksimalan broj predmeta koji može istovremeno voditi jedan stečajni upravnik su dva postupka. Pooštrena je i odgovornost stečajnih upravnika a uvedeno je obavezno osiguranje svih rizika istih na najnižu osiguranu sumu od 50.000,00 KM.

Novi zakon predvidio je povoljniji položaj za radnike u odnosu na raniji zakon jer se isti nalaze u višem (prvom) isplatnom redu i imaju pravo da prijave sva potraživanja iz radnog odnosa nastala do dana otvaranja stečajnog postupka u bruto iznosu.

Jedna od btinijih novina jeste i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica a ukoliko bi došlo do ovakve prodaje u odnosu na dužnika isti bi nastavio da obavlja svoju poslvnu djelatnost bez obaveza prema povjeriocima dok bi se postupak nastavio u odnosu na stečajnu masu koju terete potraživanja.

U narednom periodu očekuje se donošenje više podzakonskih akata te izmjena nekih propisa kako bi se privredni sistem FBIH prilagodio novom zakonu.

Autor teksta: Željko Vlačić

E-mail: [email protected]

About the author