Prenos prava iz hartija od vrijednosti

Prenos  prava iz hartija od vrijednosti  regulisan je Pravilnikom o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti  donesenim od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar), a koji je stupio na snagu marta 2017. godine.
Prenos prava iz hartija od vrijednosti vrši se prenosom hartija od vrijednosti sa računa dotašnjeg vlasnika na račun novog vlasnika po sledećim osnovama: akt suda ili drugog državnog organa, zakon, nasljeđivanje i drugi pravni poslovi u skladu sa važećim propisima. Drugi pravni poslovi su: poklon, prodaja akcija simultano osnovanog zatvorenog akcionarskog društva, preuzimanje akcionarskog društva, prenos akcija manjinskih akcionara, sticanje sopstvenih akcija, i dr.
Nalog za prenos prava iz hartija od vrijednosti podnosi se u Centralnom registru.O primljenom nalogu za prenos Centralni registar odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema. Nalog za prenos izvršava se direktno u sistemu Centralnog registra, bez donošenja posebnog rješenja u pisanom obliku.
Centralni registar neće izvršiti nalog za prenos ukoliko:

  • nalog za prenos ne sadrži sve propisane podatke,
  • ne može sa sigurnošću da utvrdi identitet vlasnika hartija od vrijednosti i lica na čiji račun se prenose hartije od vrijednosti,
  • nalog za prenos nije podnesen od strane ovlašćenog lica,
  • hartije od vrijednosti za čiji prenos se podnese nalog podliježu ograničenju prometa na osnovu zakona, odluke emitenta ili ugovora,
  • hartije od vrijednosti navedene u nalogu za prenos ne odgovaraju hartijama od vrijednosti na računu vlasnika u pogledu emitenta, identifikacionog broja, lokalne oznake, vrste, klase ili broja,
  • nisu dostavljeni potrebni podaci uz nalog za prenos na osnovu kojih se vrši prenos ili podaci ne odgovaraju podacima u sistemu Centralnog registra,
  • je aktom suda ili drugog nadležnog organa izrečena mjera zabrane raspolaganja hartijama od vrijednosti čiji se prenos traži.

Autor  teksta:  Aleksandar Sajic, advokat ([email protected])

About the author