Raskid ugovora po FIDIC-u

FIDIC je Međunarodna federacija inžinjera i konsultanata osnovana 1913. godine. Trenutno sjedište je u Ženevi, Švajcarska, a ima svoje članove u više od 100 zemalja u svijetu.

Od osnivanja, osnovna aktivnost FIDIC-a je izdavanje međunarodnih standardnih formi Ugovora. Prva standardna forma Ugovora je objavljena 1957. godine pod naslovom Forma ugovora za Građevinske radove. Postala je poznata po boji korica i nazvana je “Crvena Knjiga”. Od tada je postala tradicija da se FIDIC Ugovori prepoznaju prema boji korica.

Zbog široke podrške koju FIDIC Uslovi Ugovaranja imaju, oni su prihvaćeni od svih većih međunarodnih finansijskih institucija, te se najviše koriste na internacionalnim projektima. Njima se regulišu mnoga pitanja, pa tako i raskid ugovora o građenju.

Ugovora o građenju može biti raskinut:

 1. od strane Naručitelja,
 2. od strane Izvođača;
 3. zbog više sile.

Raskid Ugovora od strane Naručitelja

Naručitelj ima pravo da raskine ugovor o građenju ukoliko izvođač:

 1. napusti radove ili na drugi način pokaže jasnu namjeru da neće nastaviti s ispunjavanjem svojih obaveza;
 2. ustupi u podizvođenje kompletne radove ili ustupi ugovor bez posebnog sporazuma sa naručiteljem,
 3. ponudi ili da mito, poklon, proviziju ili nešto drugo vrijedno bilo kojoj osobi ta neko činjenje ili nečinjenje u vezi sa ugovorom odnosno za davanje prednosti nekoj osobi u vezi sa ugovorom, pri čemu radnja može biti učinjena direktno ili indirektno;
 4. bankrotira, postane nesolventan, ode u likvidaciju i slično;
 5. ne dostavi naručitelju sredstvo osiguranja za dobro izvođenje radova;
 6. ne otkloni uočene nedostatke u razumnom roku po prijemu pisanog obaviještenja naručitelja, i dr.

Ugovor se raskida pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 14 dana.

Raskid Ugovora od strane Izvođača

Izvođač ima pravo raskinuti ugovor o građenju:

 1. Ako naručitelj u bitnom ne izvršava svoje ugovorne obaveze,
 2. ako naručitelj bankrotira, postane nesolventan, ode u likvidaciju i sliično;
 3. ako se ne izda odgovarajuća situacija u roku od 56 dana nakon prijema potpune dokumentacije;
 4. ako se kasni sa plaćanjima po privremenim situacijama u roku dužem od 42 dana od dana dospjelosti, i dr.

Raskid ugovora zbog više sile

Viša sila, u smislu FIDIC Uslova Ugovaranja, je izuzetan događaj ili okolnost koji je izvan kontrole ugovornih strana, koji ugovorna strana nije mogla razumno izbjeći prije sklapanja ugovora, niti kad je nastala i koje se ne može, u bitnome, pripisati drugoj ugovornoj strani.

Takvi događaji mogu biti: ratni sukob, pobuna i terorizam; štrajk osoba koji nisu zaposleni kod izvođača ili njegovih podizvođača; prirodne katastrofe, kao što su: zemljotres, uragan, vulkan i slično; kao i svaki drugi izuzetni događaji ili okolnosti koji ispunjavaju uslove navedene u definiciji više sile, po FIDIC Uslovima Ugovaranja.

Ako je izvođenje bitnog dijela cjelokupnih radova spriječeno zbog dejstva više sile u periodu od 84 dana u kontinuitetu ili sa prekidima duže od 140 dana, tada svaka ugovorna strana može drugoj poslati obavješetenje o raskidu ugovora. U tom slučaju raskid će stupiti na snagu u roku od 7 dana nakon što je takvo obavještenje poslano.

Posljedica raskida

Nakon što je ugovor raskinut, potrebno je, čim prije, utvrditi vrijednost radova koje Naručitelj treba isplatiti Izvođaču, te će mu Naručitelj iste isplatiti u skladu sa Ugovorom.

Sa druge strane Izvođač će prekinuti sve daljne radove, osim onih u svrhu zaštite okoline i one koje su neophodne radi sigurnosti, te će ukloniti sva sredstva s gradilišta, osim onih koja su potrebna radi izvršenja neophodnih radova. Pored toga, bez odlaganja će predati Naručitelju dokumentaciju, postrojenja, materijala i drugo za koje je već izvršeno plaćanje.

Autor teksta: Aleksandar Sajic

E-mail: [email protected]

About the author