Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak

Zakonom o likvidacionom postupku  Republike Srpske uređen je postupak skraćene dobrovoljne likvidacije koji se sprovodi nad poslovnim subjektima u Republici Srpskoj.Ovaj postupak omogućava svim vlasnicima  društava  koji žele da ugase svoje poslovanje, a ispunjavanju uslove propisane zakonom, da to učine na mnogo brži i jefiniji način. Za sprovođenje  skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nadležan je Okružni privredni sud na čijem području djelovanja subjekat ima sjedište.Postupak se sprovodi na osnovu odluke o prestanku poslovnog subjekta koju donosi osnivač društva.Prijedlog za pokretanje postupka podnose osnivači društva ili punomoćnici advokati.Uz prijedlog se prilažu sledeći dokumenti:

 • odluka o prestanku poslovnog subjekta u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, koju donosi ovlašteni organ određen posebnim zakonom, odnosno osnivačkim aktom ili statutom,
 • notarski ovjerena izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima, uključujući obaveze prema radnicima i da su saglasni da bude sproveden skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak,
 •  izvod iz Registra, koji nije stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
 •  uvjerenje Poreske uprave o izmirenim direktnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
 •  uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
 •  uvjerenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi sjedište likvidacionog dužnika ili poslovne jedinice likvidacionog dužnika, o izmirenim obavezama prema jedinici lokalne samouprave, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
 •  potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine ili Agencije o stanju poslovnih računa, koja nije starija od osam dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
 • posljednji finansijski izvještaj, sačinjen i prezentovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija,
 • izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta o popisu imovine sa dokazima, uz prijedlog raspodjele imovine,
 •  dokaz o uplaćenim sredstvima na ime objave izreke rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
 • akt nadležnog organa poslovnog subjekta kojim je dato ovlaštenje licu koje će preduzimati radnje i primati pismena u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku.

Nakon što likvidacioni sudija utvrdi da su ispunjeni uslovi, donosi rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.Nakon donošenja rješenja  vrši se zabilježba u Registru do pravosnažnosti rješenja, a po pravosnažnosti rješenja nalaže se brisanje poslovnog subjekta iz Registra. Rješenje  se objavljuje se na oglasnoj tabli suda i internet stranici APIF- a, a izreka rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i internet stranici APIF-a  u neprekidnom trajanju od 30 dana.Sva fizička i pravna lica koja imaju pravni interes imaju pravo na žalbu na rješenje drugostepenom sudu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

Ako se na rješenje uloži žalba, likvidacioni sudija dostavlja žalbu predlagaču i licu ovlaštenom za prijem pismena uz napomenu da mogu u roku od 15 dana od dana prijema žalbe izmiriti neizmirene obaveze.Ukoliko navedena  lica u ostavljenom roku izmire sve obaveze, u tom slučaju likvidacioni sudija uz dokaz o izmirenim obavezama rješenjem odbacuje žalbu.Ako ne postupe na ovaj način likvidacioni sudija donosi novo rješenje kojim stavlja van snage rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u cijelosti i skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak obustavlja, te nalaže Registru brisanje zabilježbe rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.

Nakon obustave skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka Likvidacioni sudija poziva predlagača da uplati potreban iznos sredstava na ime predujma troškova, radi otvaranja redovnog likvidacionog postupka u skladu sa ovim zakonom, odnosno radi otvaranja stečajnog postupka, ako su se za to stekli uslovi.Ako predlagač uplati predujam troškova, likvidacioni sudija donosi novo rješenje kojim se otvara redovni likvidacioni postupak, odnosno stečajni postupak, te nalaže Registru upis zabilježbe otvaranja redovnog likvidacionog postupka, odnosno stečajnog postupka.

Osnivač društva odnosno lica koja su dala ovjerenu izjavu da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima, uključujući obaveze prema radnicima neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze poslovnog subjekta tri godine nakon brisanja iz Registra.

Društvo koji prestaje po skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku briše se iz Registra uz istovremeno upisivanje u Registar: ličnih imena, jedinstvenog matičnog broja i adresa vlasnika kapitala ako je fizičko lice, odnosno naziva, sjedišta i matičnog broja vlasnika kapitala ako je pravno lice, uz upis neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta, u periodu od 3 godine po brisanju poslovnog subjekta.

Likvidaciona masa se po pravosnažnosti rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka raspodjeljuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta prema učešću u vlasništvu, odnosno u skladu sa odlukom o raspodjeli likvidacione mase.

Autor teksta: Sanja Đukić

E-mail: [email protected]

About the author